Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

DPN za območje HE Mokrice

Vlada je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice. Uredba stopi v veljavo trideseti dan po objavi v Uradnem listu.

 

Z izgradnjo HE Mokrice bo zagotovljen pomemben prispevek Slovenije k prizadevanjem za večjo rabo obnovljivih virov in zmanjšanje emisij dimnih plinov v ozračje in za zagotavljanje plovnosti Save za tovorni promet do Brežic.

Hidroelektrarna Mokrice je zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi v Sloveniji, ki jo sestavljajo tri že zgrajene hidroelektrarne (Vrhovo, Boštanj, Blanca), hidroelektrarna (HE) Krško, ki  je trenutno še v gradnji, in HE Brežice za katero je že sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu.
 
Sočasno z energetskimi ureditvami za HE Mokrice se z državnim prostorskim načrtom načrtuje  tudi poplavna varnost in druge ureditve vodne infrastrukture, ureditev prehoda za vodne organizme in obsežnih nadomestnih habitatov, ureditev izlivnih odsekov vodotokov, ureditev odvodnjavanja zalednih površinskih voda, ureditev zadrževalnikov proda na pritokih, vodne ureditve na ostalih infrastrukturnih objektih v območju vpliva visokih voda, ureditve v zaledju zaradi dviga podzemnih voda, vzhodna obvoznica Brežic s pripadajočimi ureditvami, ter vrsta lokalnih ureditev.
 
Uredba določa tudi podrobnejše pogoje za določanje oziroma ugotavljanje izjem po tretjem odstavku 56. člena Zakona o vodah in določa izjemo na vodnem telesu Sava mejni odsek (SI1VT930) ter sorazmerne ukrepe, s katerimi se ublaži škodljive vplive na stanje voda in ukrepe za omilitev čezmejnih vplivov na okolje.
 
Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega dovoljenja.