Skoči na vsebino

NOVICA

Omerzel predlaga začasni moratorij na rušenje črnih gradenj

Ljubljana, 7. november 2013 – Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je na današnji novinarski konferenci predstavil v okviru že sprejete politike reševanja nedovoljenih gradenj, predlog začasnega moratorija na nadaljnje izvajanje rušenj t.i. črnih gradenj.

Gre za predlog novele Zakona o graditvi objektov, kjer se uvaja nov 151. člen, s katerim se omogoča izjemni odlog izvržbe inšpekcijskega ukrepa odstranitve objekta pri nelegalnih gradnjah. Predmetni člen konkretizira določbe ZUP glede odloga izvršbe posebej za področje graditve objektov oziroma za nelegalne gradnje, za katere je bila odrejena odstranitev in pri tem upošteva nastale specifične okoliščine.  Problem črnih gradenj, ki naj bi jih bilo po nekaterih izračunih v Sloveniji že več kot devet tisoč, je pereč in družbeno občutljiv, zato ga je potrebno sistemsko čim prej urediti. Po mnenju ministra Omerzela je to zagotovo zahtevna prednostna naloga ministrstva.

 

Med ukrepi, ki jih je sprejela vlada 26. septembra 2013 je predviden sprejem Zakona o legalizaciji nedovoljenih gradenj, ki bo omogočil legalizacijo neproblematičnih objektov. Ključno pri pripravi projekta legalizacije je sodelovanje vseh resorjev, ki morajo določiti odstopanja od predpisanih zahtev, da bo legalizacija sploh dosegla svoj cilj. Sprejem zakona v državnem zboru je predviden marca 2014. Neposredno po izvedbi projekta legalizacije bo sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki mora odpraviti razloge za pojav nedovoljenih gradenj ter sistemsko zagotoviti učinkovite mehanizme za nadzor in ukrepanje. Spremembe v procesih in postopkih umeščanja v prostor in dovoljevanja gradenj bodo morale vzporedno nujno spremljati tudi spremembe sektorskih predpisov, ki bodo omogočile njihovo racionalizacijo, poenostavitev in večjo transparentnost. Poleg normativnih ukrepov so predvideni tudi nenormativni ukrepi za reševanje te problematike, ki bodo prispevali k zmanjšanju obsega pojavljanja nedovoljenih gradenj, kot je okrepitev gradbene inšpekcije in ukrepi za evidentiranje nedovoljenih gradenj, kar bo omogočilo tudi učinkovitejši nadzor nad njimi.

 

Na podlagi številnih pobud županov in javnosti smo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pripravili predlog novele zakona o graditvi objektov, s katerim želimo začasno doseči  moratorij na nadaljnje izvajanje rušenj nelegalnih gradenj za čas, ko se intenzivno pripravljajo sistemske rešitve tega vse bolj perečega problema v Sloveniji. Izjemne primere odloga inšpekcijskega ukrepanja sicer ureja Zakon o splošnem upravnem postopku v 293. členu in sicer določa, da se upravna izvršba odloži, če se ugotovi, da je za izpolnitev obveznosti dovoljen odlog ali da je namesto začasne odločbe, ki naj bi se izvršila, izdana odločba o glavni zadevi, ki se razlikuje od začasne odločbe. Odložitev izvršbe dovoli organ, ki je izdal sklep, s katerim jo je dovolil, vendar ne več kot za šest mesecev. Upravna izvršba se lahko izjemoma odloži tudi na predlog zavezanca ali upravičenca, če je bilo zoper izvršbo oziroma zoper izvršilni naslov vloženo pravno sredstvo, pa bi z izvršbo verjetno nastala nepopravljiva škoda. Organ o predlogu zavezanca ali upravičenca odloči v osmih dneh. Predmetni člen konkretizira določbe ZUP glede odloga izvršbe posebej za področje graditve objektov oziroma za nelegalne gradnje, za katere je bila odrejena odstranitev in sicer tako, da upošteva okoliščine, ki se nanašajo na socialni položaj zavezanca, na družbeno koristnost objekta in okoliščine, ki nakazujejo na to, da je zavezanec predlagal ustrezno spremembo prostorskega akta, ki bodo omogočile pridobitev gradbenega dovoljenja ali da je celo že vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg izpolnjevanja navedenih pogojev pa mora biti za odlog izvršbe v vsakem primeru izpolnjen pogoj, da gre za objekt z zagotovljeno predpisano oskrbo z neoporečno pitno vodo in odvajanjem odpadnih voda, če gre za objekt, ki glede na namen takšno oskrbo potrebuje in da je uporaba objekta varna, saj bi bilo z odlogom izvršbe za objekt, ki teh pogojev ne izpolnjuje, lahko neposredno ogroženo zdravje in življenje ljudi, ki objekt uporabljajo.

 

Ker gre za zakonsko materijo posebnega pomena, si bomo na ministrstvu prizadevali, da bo sprememba zakona sprejeta s širokim konsenzom in po skrajšanem postopku.