Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Samo Omerzel za sistemsko ureditev legalizacije

Ljubljana, 15. April 2014 - Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je na današnji novinarski konferenci predstavil osnutek zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Podlaga za sprejem zakona so sklepi Vlade RS na 25. redni seji dne 26.9.2013, s katerimi je vlada potrdila »Politiko reševanja problematike nedovoljenih gradenj« in s katerimi je bil predviden sprejem zakona, ki bo omogočil legalizacijo objektov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s tem pričelo pospešeno sistematično 3 fazno reševanje zahtevne in obsežne problematike nedovoljenih gradenj.

Kot ključne cilje tega zakona je minister izpostavil:
Legaliziranje "neproblematičnih" objektov, ki ne degradirajo prostora do te mere, da bi bile zaradi tega kršene ustavnopravne vrednote. S tem bo dosežena legalizacija večjega števila neskladnih gradenj manjšega obsega, kar bo zmanjšalo pritisk na inšpekcijo, ki bo lahko vršila še učinkovitejši nadzor na aktivnih gradbiščih. Na ta način se bodo nedovoljene gradnje ustrezno evidentirale in pridobile možnost za ureditev dokumentacije. Z zakonom smo določili jasne postopke in pogoje, pod katerimi je nedovoljeno gradnjo možno ali ni možno legalizirati.

Minister je predstavil glavne vsebine predloga zakona v javni razpravi:
-    Legalizacija objektov daljšega obstoja zgrajenih pred l. 1995
-    Poenostavljen postopek legalizacije za neskladne gradnje manjših odstopanj, ki obsegajo izjavo projektanta, da gre za manjša odstopanja od izdanega gradbenega dovoljenja, objekt je skladen s prostorskim aktom.
-    Legalizacija objektov s preverjanjem izpolnjevanja minimalnih predpisanih zahtev (upravni organ v sodelovanju z gradbeno komisijo, glede na merila, določena v zakonu, oceni sprejemljivost legalizacije objekta.
-    Pridobitev uporabnega dovoljenja, če investitor priloži izjave odgovornih projektantov o izpolnjevanju bistvenih zahtev za objekte (statika, požar, itd.), reševanje problema stečajev gradbenih podjetij.

Javna razprava o osnutku predloga Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami bo potekala mesec dni od 15.4.2014 naprej. Istočasno bo potekalo tudi formalno medresorsko usklajevanje zakona. Po zaključku javne razprave bo pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki bo predvidoma v mesecu maju posredovan v postopek sprejemanja na vladi.

 

http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/graditev/