Skoči na vsebino

ENERGETIKA

Direktorat za energijo

v.d. generalnega direktorja: mag. Jože Dimnik

tel: 01 478 74 33
e-pošta: gp.mzi@gov.si

 

Direktorat za energijo od aprila 2012 deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo.

 

Direktorat za energijo skladno z veljavnimi predpisi, energetskim konceptom Slovenije, državnim razvojnim energetskim načrtom ter sprejetimi akcijskimi načrti in operativnimi programi  zagotavlja izvajanje upravnih nalog in ukrepov za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov.

Direktorat za energijo skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja tudi izvajanje upravnih nalog in ukrepov na področju rudarstva.

Na direktoratu se v okviru zgoraj navedenih področij izvajajo predvsem naslednje splošne naloge:

  • nadziranje delovanja gospodarskih javnih služb, sodelovanje pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov;
  • priprava nacionalnih programov in predpisov na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter izvajanje, koordiniranje in sodelovanje pri spodbujevalnih programih teh politik;
  • odločanje v upravnih postopkih na I. in II. stopnji;
  • sodelovanje pri pripravi gradiv za Državno pravobranilstvo RS v sodnih postopkih;
  • spremljanje predpisov EU, prilagajanje nacionalne zakonodaje, sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč Republike Slovenije za organe in delovna telesa EU ter druge mednarodne obveznosti iz področja dela direktorata;
  • sodelovanje v bilateralnih, regionalnih in multilateralnih energetskih okvirih.

Razvojna politika energetika preko strateških razvojnih dokumentov in operativnih programov zasleduje cilje nacionalne energetske politike, ki so usmerjeni k povečanju strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami, zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije, spodbujanju okoljske trajnosti in boju proti podnebnih spremembam ter zagotavljanju socialne kohezivnosti. Prednostna področja energetske politike so: učinkovita raba energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije.

 

Okvir delovanja Direktorata za energijo je zasledovanje ključnih ciljev nacionalne energetske politike:

  • zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo;
  • povečanje energetske učinkovitosti;
  • oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije.

Področja:

Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije
telefon: 01 478 74 33

e-pošta: gp.mzi@gov.si

 

- Sektor za energetiko in rudarstvo
vodja sektorja po pooblastilu: mag. Silvo Škornik
telefon: 01 478 74 63
e-pošta: silvo.škornik(at)gov.si

 

Ključna tematska področja delovanja: