Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENERGETIKA

Direktorat za energijo

generalni direktor: mag. Hinko Šolinc
telefon: 01 478 74 50

e-pošta: gp.mzi@gov.si

 

Direktorat za energijo od aprila 2012 deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo.

 

Direktorat za energijo skladno z veljavnimi predpisi, energetskim konceptom Slovenije, državnim razvojnim energetskim načrtom ter sprejetimi akcijskimi načrti in operativnimi programi  zagotavlja izvajanje upravnih nalog in ukrepov za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov.

Direktorat za energijo skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja tudi izvajanje upravnih nalog in ukrepov na področju rudarstva.

Na direktoratu se v okviru zgoraj navedenih področij izvajajo predvsem naslednje splošne naloge:

 • nadziranje delovanja gospodarskih javnih služb, sodelovanje pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov;
 • priprava nacionalnih programov in predpisov na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter izvajanje, koordiniranje in sodelovanje pri spodbujevalnih programih teh politik;
 • odločanje v upravnih postopkih na I. in II. stopnji;
 • sodelovanje pri pripravi gradiv za Državno pravobranilstvo RS v sodnih postopkih;
 • spremljanje predpisov EU, prilagajanje nacionalne zakonodaje, sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč Republike Slovenije za organe in delovna telesa EU ter druge mednarodne obveznosti iz področja dela direktorata;
 • sodelovanje v bilateralnih, regionalnih in multilateralnih energetskih okvirih.

Razvojna politika energetika preko strateških razvojnih dokumentov in operativnih programov zasleduje cilje nacionalne energetske politike, ki so usmerjeni k povečanju strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami, zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije, spodbujanju okoljske trajnosti in boju proti podnebnih spremembam ter zagotavljanju socialne kohezivnosti. Prednostna področja energetske politike so: učinkovita raba energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije.

 

Okvir delovanja Direktorata za energijo je zasledovanje ključnih ciljev nacionalne energetske politike:

 • zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo;
 • povečanje energetske učinkovitosti;
 • oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije.

Organizacijska področja:

 • Sektor za nizkoogljično družbo; vodja po pooblastilu Uroš Habjan; tel: (01) 478 74 38
  • Oddelek za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije; vodja po pooblastilu Erik Potočar; tel: (01) 478 74 45
  • Oddelek za trajnostno rabo energije; vodja Turk Jani; tel: (01) 478 74 36
  • Projektna enota - pisarna za energetsko prenovo stavb; vodja po pooblastilu Rudolf Ogrinc ; tel: (01) 478 74 87
 • Sektor za oskrbo z energijo; vodja: mag. Silvo Škornik; tel: (01) 478 74 63
 • Sektor za pravne in mednarodne energetske zadeve; vodja: Tina Seršen; tel: (01) 478 74 16

 

Ključna tematska področja delovanja: