Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MINERALNE SUROVINE

 

Direktorat za energijo s področja rudarstva izvaja različne upravne, strokovne, koordinativne, nadzorne in druge naloge s področja raziskovanja, izkoriščanja in gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki so v pristojnosti ministrstva, kakor tudi v postopkih sanacije z rudarskimi deli degradiranih površin in zapiranja rudnikov. Glavne aktivnosti so:

 • razvoj sistemske rudarske zakonodaje in vodenje vseh upravnih postopkov po Zakonu o rudarstvu;
 • izdaja dovoljenj za raziskovanje mineralnih surovin in vodenje postopkov v zvezi s podeljevanjem koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin;
 • priprava predloga strategije Republike Slovenije o ravnanju z mineralnimi surovinami;
 • priprava strokovnih podlag za državne prostorske dokumente ter izdajanje soglasij k prostorskim aktom lokalnih skupnosti;
 • vodenje imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu;
 • spremljanje in analiza poslovanja obratujočih premogovnikov in zapiralnih del Rudnika Trbovlje-Hrastnik;
 • vsebinsko spremljanje dela inšpektorata, pristojnega za energetiko in rudarstvo,
 • opravljanje strokovno-administrativnih del za Komisijo za strokovne izpite v rudarstvu;
 • koordinacija upravnih postopkov in projektov. 

Temeljna področja delovanja:

 

 

 AKTUALNO:

  

 

Plačilo upravne takse:

 

Z dnem 21. 5. 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-I (Ur. l. RS, št. 32/16), ki zvišuje upravne takse v nekaterih upravnih postopkih s področja rudarstva:

 • za vloge za objavo javnih razpisov za izdajo dovoljenj za raziskovanje in vloge za pridobitev rudarskih pravic za izkoriščanje...........200,00 EUR (tarifna številka 78);
 • za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za izkoriščanje...........200,00 EUR (tarifna številka 78);
 • za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za izkoriščanje, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov.........500,00 EUR (tarifna številka 78),
 • za tehnični pregled, od delovne ure...............8,00 EUR (tarifna številka 79);*
 • za vlogo in odločbo za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje je tako po novem potrebno plačati upravno takso v znesku 700,00 EUR, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov, za ostale mineralne surovine pa 400,00 EUR;
 • za ostale vloge in odločbe se je taksa nekoliko znižala in znaša 22,60 EUR, in sicer:
  • za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa...........4,50 EUR (tarifna številka 1);
  • za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa.........18,10 EUR (tarifna številka 3);
  • za sklepe, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna taksa (tarifna številka 3).

Opomba: * Taksa po tej tarifni številki se zaračunava za vsako celo ali začeto delovno uro za vsakega člana komisije za tehnični pregled, ki sodeluje pri tehničnem pregledu

 

 

Številka računa za plačilo upravnih taks za Ministrstvo za infrastrukturo je: 01100-1000315637, sklic na št. 11 24309-7111002-ššššššLL


pri čemer je ššššššLL 8-mestna številka, in sicer 6-mestna številka šššššš in 2-mestna številka LL. Številka ššššššLL ni obvezna in je namenjena lažji identifikaciji plačnika in namena plačila, kadar nalog za plačilo izda organ. V primeru plačila upravne takse jo lahko plačnik zaradi svoje evidence plačil oblikuje sam, npr. kot zaporedno številko plačila in letnico tekočega leta (npr. 00000108, 00000208... ali 00012008, 00022008...) ipd.