Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSKRBA Z ENERGIJO

 

Energetska politika je temelj konkurenčnega gospodarstva in mora biti v službi blaginje državljanov. Pri tem pa mora izpolnjevati osnovni pogoj –okoljsko trajnost ter zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo. Vsi trije kriteriji so nujni pogoji in samo skupaj so zadostni pogoj, da je lahko neka odločitev tudi sprejemljiva.

Podnebni oz. okoljski cilji so vezani na skupna prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Iz tega je Edini sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo je brezogljična energetika. Le tako bomo lahko zagotovili čim manjše posledice za kakovost življenja ljudi in drugih organizmov na Zemlji.

Zanesljiva oskrba predstavlja pomemben temelj uspešne in trajnostno naravnave energetske politike. Pri tem pa ne gre samo za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, temveč tudi za zagotavljanje storitev. Za zanesljivo oskrbo je treba zagotoviti dobro razvita in zanesljiva omrežja in čezmejne povezave, primerno razpršitev virov in dobavnih poti ter določeno mero samooskrbe in skladiščenja, kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno. Glede na velikost Slovenije zadostnosti ponudbe energije, energentov in storitev ne moremo ugotavljati zgolj znotraj Slovenije, ampak je treba upoštevati tudi ponudbo in povpraševanje ter razvitost trgov v širši regiji. Trenutno je Slovenija skoraj 50 % uvozno odvisna v energetskem smislu. Uvažamo vsa fosilna goriva za promet, to pa vsekakor vpliva na njihovo zanesljivost. Prehod na trajnostne in obnovljive vire energije moramo izpeljati še preden bodo zaloge fosilnih goriv izčrpane. Zato morajo vse odločitve v slovenski energetiki težiti k oskrbi z energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov. Naš cilj je zmanjšati uvozno odvisnost na najmanjšo sprejemljivo raven.

Konkurenčna oskrba z energijo je temeljni element konkurenčnosti gospodarstva. Nadaljnji razvoj enotnega energetskega trga v EU in dobro delujočega, učinkovitega domačega energetskega trga je tako ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na končno ceno energije vplivajo tudi davki, prispevki, omrežnine in morebitna regulacija cene energenta. Za doseganje konkurenčnosti je treba zagotoviti ravnotežje med kvaliteto oskrbe ter stroški zagotavljanja te kvalitete. Oskrba z energijo iz nizkoogljičnih virov je dolgoročno cenejša v primerjavi z energijo iz fosilnih virov, ki bo vključevala eksterne stroške.

Na Direktoratu za energijo se za učinkovito izvajanje ukrepov v energetiki izvajajo aktivnosti priprave predpisov in strateških dokumentov; priprava ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov; nadzor delovanja gospodarskih javnih služb na področju elektrike, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki; izdaja energetskih dovoljenj za proizvodne zmogljivosti. Aktivnosti omogočajo doseganje dolgoročne uravnoteženosti razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe energije, načrtne diverzifikacije primarnih virov energije, konkurenčne oskrbe z energijo, rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije, zagotavljanja prednosti učinkovite rabe energije, okoljske sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst energije, konkurence na trgu z energijo in varstva potrošnikov.

 


STRATEŠKI DOKUMENTI:


Aktualne vsebine s posameznega področja:ENERGETIKA


ELEKTRIČNA ENERGIJA


ZEMELJSKI PLIN


DALJINSKA TOPLOTA


CENE NAFTNIH DERIVATOV: