Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNA ZAKONODAJA IN TAHOGRAFI

 

Leta 2006 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 561/2006, ki je določila, da morajo biti vozila, ki so dana v uporabo po 1. maju 2006 opremljena z digitalno snemalno opremo – digitalni tahograf. Digitalni tahograf nadomesti analogne tahografe in zapisuje voznikove čase voženj in počitka na pomnilniške kartice, ki zamenjajo tako imenovane papirnate tahografske vložke. Digitalni in analogni tahograf se mora uporabljati v skladu z določili Uredbe Sveta (EGS) 3821/85, ki je bila nadomeščena z Uredbo (EU) št. 165/2014, ki bo v prihodnih letih uvedla pametni tahograf. Pametni tahograf bo imel dodane naslednje funkcije:

 • Zapisovanje položaja vozila v določenih trenutkih med dnevnim delovnim časom – povezava z GNSS
 • Zgodnje odkrivanje morebitnega prirejanja ali zlorabe na daljavo.
 • Vmesnik za povezavo z inteligentnimi prometnimi sistemi. 

 

Nekaj razlogov za uvedbo pametnih tahografov

 • Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa ter jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem bi morale države članice brez poseganja v načelo subsidiarnosti v skladu s kategorijami kršitev, kakor so opredeljene v Direktivi 2006/22/ES, naložiti učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne kazni.
 • Izkušnje so pokazale, da bi bilo treba za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti tahografskega sistema izboljšati nekatere tehnične elemente in postopke nadzora.
 • Uporaba tahografov, ki so povezani z globalnim satelitskim navigacijskim sistemom, je ustrezen in stroškovno učinkovit način za avtomatsko zapisovanje položaja vozila ob določenih urah med dnevnim delovnim časom, da se podpre delo inšpektorjev med nadzorom, zato bi jo bilo treba določiti.
 • Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta  zahteva, naj države članice opravijo minimalno število cestnih preverjanj. Komunikacija na daljavo med tahografom in nadzornimi organi zaradi cestnega preverjanja olajša ciljna cestna preverjanja, kar omogoča zmanjšanje upravnih obremenitev, ki nastajajo z naključnimi pregledi prevoznih podjetij.
 • Inteligentni prometni sistemi (ITS) lahko pomagajo pri obravnavanju problemov, s katerimi se srečuje evropska prometna politika, kot sta naraščanje obsega cestnega prometa in zastojev ter povečevanje porabe energije. Zato bi bilo treba v tahografih zagotoviti standardizirane vmesnike, da se zagotovi njihova interoperabilnost z aplikacijami ITS.

 

Predpisi Evropske unije

Uredba (EU)  št. 561/2006, ki določa čase voženj in počitkov za voznike.

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85, ki določa uporabo in  vgradnjo potrebne zapisovalne opreme za spremljanje časa vožnje in počitka voznikov (tahograf), z vsemi spremembami in dopolnitvami

 

Uredba (EU) št. 165/2014, ki se nanaša na nov pametni tahograf in bo postopoma nadomestila Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85

 

 

Opis sistema digitalnega tahografa

Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.

 

Digitalna zapisovalna oprema

Digitalna snemalna oprema je nameščena na motorno vozilo in zapisuje vse podatke o vozilu in aktivnostih voznika v elektronski obliki in jih hrani eno leto.

 

Zapisovalna oprema v vozilu omogoča naslednje funkcije:

 • nadzor vstavljanja in izvlečenja kartic,
 • merjenje hitrosti in razdalj,
 • merjenje časa,
 • nadzor voznikovih dejavnosti,
 • nadzor stanja vožnje,
 • voznikove ročne vnose:
  • vnos krajev, kjer se dnevne delovne izmene začnejo in/ali zaključijo,
  • ročni vnos voznikovih dejavnosti,
  • vnos posebnih stanj;
 • upravljanje blokad s strani podjetja,
 • nadzor kontrolnih dejavnosti,
 • zaznavanje dogodkov in/ali napak,
 • vgrajeni preskusi in preskusi lastnega delovanja,
 • branje iz pomnilnika podatkov,
 • zapisovanje in hranjenje v pomnilniku podatkov,
 • branje s tahografskih kartic,
 • zapisovanje in shranjevanje na tahografske kartice,
 • prikazovanje,
 • tiskanje,
 • opazovanje,
 • prenos podatkov na zunanje medije,
 • iznos podatkov na dodatne zunanje naprave,
 • kalibriranje,
 • nastavljanje časa.

Zapisovalna oprema omogoča štiri režime delovanja:

 • delovni režim,
 • kontrolni režim,
 • režim kalibriranja,
 • režim dela v podjetju.

Na vsakega od navedenih režimov se zapisovalna oprema preklopi ob vstavljeni veljavni pomnilniški kartici.

  

Pomnilniške kartice

Pomnilniške kartice so narejene iz plastike in vsebujejo čip. Pomnilniške kartice omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter omogočajo prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov. Tahografska kartica je lahko: kartica voznika, kartica delavnice, kontrolna kartica in kartica podjetja.

 

V Republiki Sloveniji se pridobi ustrezno kartico pri izdajatelju kartic CETIS d.d.. Države so vpeljale sistem, ki omogočil skupni nadzor nad izdajo pametnih tahografskih kartic. Sistem je dostopen nadzornim organom tudi pri izvajanju nadzora na cesti in v prevoznih podjetjih.

 

Kartica voznika

Kartico se izda tistim voznikom, ki so do takšne kartice upravičeni. Voznik mora imeti vozniško dovoljenje vsaj B kategorije in mora imeti stalno bivališče v državi članici.

 

Kartica identificira voznika, zagotavlja, da podatki o opravljeni vožnji, ki se beležijo na enoti odgovarjajo identiteti voznika ter da beležijo sleherno aktivnost voznika. 

Na kartici je slika in podpis voznika.

Vozniška kartica velja največ pet let. 

Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico.


Kartica delavnice

Kartico se izda proizvajalcem opreme za zapisovanje podatkov, monterjem, proizvajalcem vozil ali delavnicam, ki so pooblaščene s strani države članice.

 

Kartica delavnice identificira pooblaščenega imetnika kartice in omogoča preizkus, kalibracijo in/ali prenašanje podatkov iz zapisovalne naprave.

Kartica delavnice vsebuje osebno identifikacijsko številko (PIN), ki se nanašala na posamezno kartico.

Kartica delavnice ima veljavnost eno leto.

  

Kontrolna kartica

Kartico se izda pristojnemu organu ali osebi, ki ima pooblastila za izvajanje nadzora.

Kontrolna kartica identificira kontrolni organ ter po možnosti uradnika zadolženega za kontrolo ter omogoča pristop do podatkov, ki so shranjeni v zapisovalni opremi, v vozilih ali na identifikacijskih karticah voznika z namenom odčitavanja, tiskanja in/ali prenašanja datotek.

Kontrolna kartica ima veljavo pet let.

 

Kartica podjetja

Kartica je izdana lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo.

Kartica podjetja identificira podjetje in omogoča le-temu dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov s ciljem preprečitve dostopa do njih drugim podjetjem.

Kartica podjetja ima veljavnost pet let.

 

Delavnice za tahografe 

Vozila, ki so opremljena s tahografi morajo najmanj na dve leti opraviti pregled tahografa v pooblaščeni delavnici za tahografe. 

Seznam pooblaščenih delavnic za Republiko Slovenijo

Seznam pooblaščenih delavnic v okviru Evropske Skupnosti

Odgovore na pogosta vprašanja o uporabi tahografa boste našli na spletni strani (https://tahoev.gov.si/TAHOEV/Program/prijava.jsp)

 

Izvajanje nadzora

Na podlagi prvega odstavka 32. člena nadzor nad izvajanjem Uredbe 561/2006/ES, Uredbe 3821/85/EGS, AETR in tega zakona izvajajo ministrstvo, inšpektorat, pristojen za promet, inšpekcija za delo, tržna inšpekcija, finančna uprava RS in policija, in sicer tako, da:

1. ministrstvo izvaja nadzor izvajanja postopkov in nalog v tahografskih delavnicah  in izdajatelju tahografskih kartic;

2. inšpektorat, pristojen za promet, izvaja inšpekcijski nadzor na cesti in pri prevoznikih;

3. inšpekcija za delo izvaja inšpekcijski nadzor nad delovnim časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri prevoznikih;

4. tržna inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad tem, ali ima zapisovalna oprema, ki je dana na trg, veljavno odobritev tipa;

5. policija izvaja nadzor na cesti v okviru nadzora nad varnostjo cestnega prometa;

6. finančna uprava RS izvaja nadzor na cesti v okviru izvajanja nadzora nad prevozi po cesti.

V Republiki Sloveniji je za koordinacijo izvajanja nadzora zadolžen inšpektorat, pristojen za promet. Pregled pristojnosti v ostalih državah članicah je dosegljiv na:

ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/bodies-for-intracommunity-liaison.pdf

 

Količina in vsebina nadzora je predpisana s strani EU. Države članice morajo o nadzoru poročati. Poročilo EU o izvajanju nadzora za posamezno obdobje poročanja je dosegljivo na:

ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/index_en.htm

 

Najhujše kršitve socialne zakonodaje, ki so opredeljene v Uredbi (ES) št 1071/2009 vplivajo tudi na odvzem licence in izgubo dobrega ugleda tako za prevozno podjetje kot upravljavca prevozov. Države članice EU so vzpostavile elektronski register (ERRU) v okviru katerega poteka medsebojna izmenjava podatkov o kršitvah in izvedenih ukrepih glede odvzemov licenc in izgube dobrega ugleda.

 

Za prevoze, ki se izvajajo v okviru držav podpisnic sporazuma AETR je potrebno upoštevati določila, ki so določena v sporazumu AETR (damo povezavo na www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc1/ECE-TRANS-SC1-2010-AETR-en.pdf)