Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEMELJNE KVALIFIKACIJE VOZNIKOV

 

 

Obvezno pridobitev temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje za voznike avtobusov (kategorije D, D+E, D1 in D1+E) in za voznike "težjih tovornih vozil" (C, C+E, C1 in C1+E) določa direktiva EU št. 2003/59 o začetni usposobljenosti (kvalifikaciji) in periodičnem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov. V slovenski pravni red je direktivo implementiral Zakon o prevozih v cestnem prometu v IV. poglavju (členi 35 do 43). Natančneje pa je ta vsebina urejena v Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14) V skladu z navedenimi predpisi morajo imeti vozniki navedenih vozil pridobljeno temeljno kvalifikacijo nato pa se morajo najkasneje vsakih 5 let udeležiti rednega usposabljanja. Pridobivanje temeljnjih kvalifikacij in redna usposabljanja  izvajajo pooblaščeni centri, ki jih je pooblastil minister za promet. Kot dokazilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju se izda spričevalo na podlagi katerega se vozniku v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah vpiše koda (095) z veljavnostjo 5 let. Vpis kode v vozniško dovoljenje kakor tudi izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah izvajajo upravne enote. 

 

SPREMEMBE PRAVILNIKA O TEMELJNIH KVALIFIKACIJAH

 

Dne 20.08.2012 je bil v uradnem listu RS št. 63 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah voznikov v cestnem prometu. Glavne spremembe:

 

1) Za osebe, ki usposabljajo voznike ni več zahtevano soglasje ministrstva ampak morajo izvajalci upoštevati z zakonom in pravilnikom zahtevane minimalno predpisano izobrazbo in delovne izkušnje. Izvajalci usposabljanja so v skladu z zakonom dolžni zagotoviti, da usposabljanja izvajajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje. V nasprotnem primeru gre za kršitev, ki je lahko tudi razlog za odvzem pooblastila.

 

2) V novem 10.a členu je urejen postopek kako ravnati v primeru izgube ali uničenja spričevala o pridobitvi TK ali o zaključenem rednem usposabljanju. Po vzoru iz drugih podobnih postopkov je določeno, da se ne izdajajo duplikati ampak izvajalec vozniku izda potrdilo, da ima pridobljeno TK oziroma da je opravil usposabljanje. Zaradi zagotovitve lažje prepoznavnosti teh potrdil je pravilnik določil tudi obrazec potrdila (priloga 10).

 

3) Sprememba petega odstavka 13. člena daje centrom pravico od kandidata zahtevati potrdila o prej opravljenih usposabljanjih in seveda dolžnost da preverijo vsebine oziroma programe, ki so jih že izvedli in jih nato na podlagi tega uvrstijo v usposabljanje za program, ki ga še niso opravili.

 

4) Sprememba tretjega odstavka 15. člena ureja situacijo voznikov, ki jim je kvalifikacija oziroma koda 095 veljala do 10. septembra 2010 oziroma 10. septembra 2011 in voznikov, ki so temeljno kvalifikacijo pridobili z opravljeno srednjo poklicno šolo za voznika in jim temeljna kvalifikacija, pridobljena na podlagi spričevala o zaključeni šoli, velja do vključno 31. januarja 2013. Ta sprememba (kot tudi vse ostale) neposredno ne vpliva na delo Upravnih enot v smislu, da bi morali na UE sami kaj delati po uradni dolžnosti. Ta sprememba se nanaša samo na izvajalce usposabljanj in na prej navedene voznike. Ta sprememba ureja oziroma določa samo, da vozniki (ki jim je koda potekla 2010/20111 ali pa je sploh niso vpisali) lahko "izkoristijo" 14 urno usposabljanje samo do 10.09.2014. Če bodo hoteli kodo podaljšati po tem datumu bodo morali opraviti 35 urno usposabljanje. Gre samo za to, da ta pravica po krajšem prvem usposabljanju ne traja v nedogled ampak do leta 2014. Takrat bodo tudi že določeni programi za vseh 35 ur tako, da bodo tudi ti vozniki lahko opravili kompletno usposabljanje v trajanju 35 ur. Skrajšano prvo usposabljanje 14 ur je bilo namenjeno dejansko aktivnim voznikom, ki so pa podaljševanja kode večinoma že opravili. S to spremembo pa se tudi ureja problem voznikov, ki so zaključili srednjo poklicno šolo za voznike npr. v letu 2006 in jim tako koda poteče oziroma je že potekla v letu 2012. Gre za voznike, ki jim koda poteče do vključno 31.12.2013. Vozniki, katerim koda poteče po tem datumu pa bodo tako kot ostali že morali imeti izvedeno 35 urno usposabljanje. Ker še nimamo sprejetega programa za vseh 35 ur je tudi za te voznike določeno, da lahko za prvo podaljšanje kode opravijo samo 14 ur usposabljanja in sicer po programih za zadnji dve leti (sedaj npr. program 2011 in 2012). Kot rečeno pa po letu 2014 za vse voznike velja enako 35 urno usposabljanje. Sedaj je tudi jasno določeno, da se usposabljanje za voznike, ki jim je koda že potekla, vedno izvede po programih za tisto leto v katerem želijo kodo ponovno "aktivirati" in pa za štiri leta nazaj, oziroma dokler še imamo 14 urno usposabljanje za tekoče in prejšnje leto.

 

5) Zadnje spremembe pa so v prilogah pravilnika (enaki ostajata prilogi 1 in 5). Namen je bil predvsem poenostaviti obrazce v katerih sedaj ostajajo samo res nujni podatki in ni več (po večinskem mnenju) nepotrebnih podatkov, ki so samo povzročali nepotrebne dodatne obremenitve izvajalcev in voznikov. Dodana je EMŠO številka, ki bo lahko služila tudi kot povezovalni podatek različnih evidenc. Za tujce ki nimajo takšne številke (južne sosede, bivše rep. SFRJ večinoma to tudi poznajo) bo ta rubrika prazna. Tujci, ki imajo urejeno daljše bivanje pri nas pa takšno številko tudi lahko pridobijo. Popravljene so tudi glave spričeval glede na reorganizacijo ministrstev.

 

 

Dne 14.08.2014 je bil v uradnem listu št. 62/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Bistvene spremembe do sedaj veljavnega pravilnika:

 

- zahteva po velikosti prostora za izvajanje usposabljanj se je na kandidata nekoliko znižala in sicer se sedaj zahteva 1.3 m2 na kandidata in 2m2 na člana komisije oziroma predavatelja,

 

- pravilnik sedaj tudi ureja primere (ki jih sedaj trenutno sicer v RS ni), če bi voznik zaključil šolanje za voznika v šoli, ki nima pooblastila za izvajanje TK. V takem primeru kandidatu lahko spričevalo TK izda katerikoli izvajalec na podlagi spričevala o zaključeni šoli za voznika,

 

- pri praktičnih vožnjah za izpit TK je glavna novost, da sedaj podobno kot pri izpitu za kategorijo, vozniki, ki delajo izpit za C in D vozijo praktično vožnjo samo z vozilom D kategorije,

 

- prijava za praktični preizkus lahko zajema samo datume, ure in lokacije preizkusov, ni pa potrebno navesti podatkov o kandidatih. Seveda se v primerih, ko so podatki o kandidatih že znani, ti tudi navedejo,

 

- dodane so določbe glede izvedbe izpita in uporabe jezika. Glede tujcev pravilnik določa, da se jim lahko zagotovi ustrezen prevod v jezik, ki ga kandidat razume. Odgovore kandidatov v jeziku, ki ga komisija razume, oceni sama komisija, če pa so v jeziku, ki ga komisija ne razume, pa mora izvajalec na stroške kandidata zagotoviti prevod odgovorov (pole) pri sodno zapriseženem prevajalcu,

 

- pri rednih usposabljanjih so sedaj v prilogi določeni fiksni programi oziroma moduli od številke 1 do 5. Usposabljanje se izvaja tako, da se v letu 2015 začnejo usposabljanja po programu št. 1 in potem tako naprej do številke 5. Usposabljanja po programu za naslednje leto se sedaj lahko začnejo od 01.decembra dalje,

 

- nova je tudi omejitev, da se za iste kandidate lahko izvede samo eno sedem urno usposabljanje dnevno,

 

- spremembe pravilnika jasno določajo, da ena ura usposabljanja zajema 45 minut usposabljanja, ostalo pa je namenjeno odmoru. Ker se določeni odmori lahko preskočijo pravilnik določa, da mora izvajalec v času 7 urnega usposabljanja zagotoviti vsaj tri petnajst minutne odmore. To pomeni, da mora biti zagotovljena prisotnost kandidatov na usposabljanju 45 minut x 7 ur + (3x15 minut) = 360 minut kar pomeni skupaj 6 ur (npr. od 08 do 14 ali od 09 do 15 ipd...),

 

- prijava rednega usposabljanja na elektronski naslov je iz 7 dni pred usposabljanjem zmanjšana na vsaj 4 dni pred usposabljanjem,

 

- določeno je tudi, da se lahko v primeru bolezni predavatelja ipd.. (na kar izvajalec ni imel vpliva) usposabljanje izvede tudi z drugim predavateljem vendar mora izvajalec to najkasneje tisti dan sporočiti na naslov tk usposabljanje,

 

- spremembe člena o izkaznicah TK so bile potrebne zaradi vstopa hrvaške v EU,

 

- enkrat letno mora izvajalec ministrstvu posredovati poročilo o izvedenih izpitih TK in rednih usposabljanjih na obrazcu, ki je v prilogi pravilnika. Prvo poročilo mora biti oddano do konca januarja 2015 in sicer za celotno obdobje od datuma, ko je izvajalec pridobil pooblastilo pa do 31. decembra 2014,

 

- v prehodnih določbah v 12. členu je natančno določeno kakšne obveznosti (po katerih programih) morajo izpolniti vozniki v naslednjih letih, glede na to, kdaj jim poteče koda 95. Za voznike, ki jim kode potečejo do leta 2018 se bodo namreč še vedno mešano izvajali programi do leta 2014 in pa novi programi (moduli) od programa 1 dalje. Vozniki, ki jim koda poteče v letu 2016 morajo tako npr. opraviti usposabljanje po programih 2012, 13 in 14 ter program 1 in 2,

 

- v prilogi so določeni novi programi katerih vsebino pa bodo morali izvajalci sproti prilagajati glede na spremembe in novosti (če so v tem času spremembe tehnologij, predpisov ipd...).

 

 

 

Več informacij glede pridobitve temeljne kvalifikacije

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV 2011

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV 2012

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV 2013

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV 2014

 

Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah                                                                     

 

POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ)

 

Seznam pooblaščenih centrov za izvajanje pridobivanja TK in rednega usposabljanja

 

Katalog vprašanj za izpit za pridobitev TK

 

Poslovnik izpitne komisije za pridobitev TK

 

Zapisnik praktičnega preizkusa

 

Zapisnik teoretičnega preizkusa

 

Vzorec spričevala za tisk

 

Vzorci izkaznic o vozniških kvalifikacijah drugih članic EU

IZENAČITEV VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH KVALIFIKACIJ

 

 

V Uradnem listu RS št. 28/10 z dne 06.04.2010 je bil obljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša tudi novosti na področju temeljnih kvalifikacij voznikov. Zelo koristna novost za voznike in upravne enote je izenačitev veljavnosti temeljnih kvalifikacij pri voznikih, ki imajo pridobljeno kvalifikacijo tako za prevoz blaga (C kategorije) kot tudi za prevoz potnikov (D kategorije). Tako peti odstavek 42. člena ZPCP (9. člen novele) predvideva:

 

"Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške kvalifikacije oziroma kode Skupnosti za te vrste prevozov, se ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj časa."

 

To dejansko pomeni, da bodo upravne enote lahko izvedle uskladitev veljavnosti kode 95 vsem voznikom, ki imajo vpisano to kodo pri C in D kategorijah in sicer ob zaključenem rednem usposabljanju tako, da bodo takrat veljavnost kode 95 podaljšali za obe kategoriji hkrati s tem, da bodo veljavnost kode, ki velja manj časa izenačili z veljavnostjo kode, ki velja dalj časa. Če pogledamo to na primerih:

 

1) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2011. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2016.

 

2) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2013 in za C kategorije do 10.09.2014. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2019.

 

3) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2014. Ko bo npr. v letu 2010 zaključil predpisano redno usposabljanje za D kategorijo bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost  kode za D kategorijo podaljšali do 10.09.2015. Ko bo (predvidoma v letu 2014) ponovno dobil spričevalo o zaključenem rednem usposabljanju se mu bo veljavnost kode 095 za obe vrsti kategorij podaljšala do 10.09.2020.

 

Na podoben način se bo uskladitev veljavnosti kode 95 za obe vrste kategorij izvedla tudi pri drugih voznikih, ki imajo sedaj drugačno razmerje veljavnosti kode 95 za C in D kategorije oziroma pri tistih, ki bodo kvalifikacijo za drugo vrsto kategorije pridobili šele kasneje. Primer:

 

Voznik ima veljavnost kode 95 za C kategorijo do 10.09.2014. V letu 2013 pridobi še kvalifikacijo za D kategorije. Ko bo v letu 2014 izpolnil kvoto prvega rednega usposabljanja se mu bo veljavnost obeh kod za obe kategoriji (C in D) podaljšala do leta 2019.

 

V spričevalih o zaključenem rednem usposabljanju izdanih po uveljavitvi spremembe ZPCP to izenačitev upoštevajo že pooblaščeni centri, ki izdajo ta spričevala. Če pooblaščeni center te izenačitve na spričevalu ne opravi lahko to opravi UE neposredno na podlagi navedenega zakona.

 

Enako velja v primerih, ko so bila spričevala o zaključenem rednem usposabljanju izdana pred uveljavitvijo sprememb ZPCP. Tudi v tem primeru upravna enota sama neposredno na podlagi zakonskih določb izvede izenačitev veljavnosti kode 095 za različne kategorije.

IZKAZNICE O VOZNIŠKIH KVALIFIKACIJAH

 

Vlogo za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah lahko vložite na Upravnih enotah. Vlogo lahko elektronsko izpolnete, natisnete  in jo prinesete že izpolnjeno na UE. Priložiti morate dve fotografiji dimenzij 45mm x 35mm s podobniki zahtevami pri fotografiranju (ozadje, svetlost, vidnost obraza ipd...) kot za druge dokumente npr. za vozniško dovoljenje.

 

Izdelovalec izkaznic vam bo izkaznico poslal na naslov, ki ste ga navedli v roku 8 delovnih dni šteto od dneva ko bo vlogo prejel od UE.

 

Vloga za izdajo izkaznice (pdf)

 

Vloga za izdajo izkaznice (elektronsko izpolnjevanje)