Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOZILA

 

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZIL 

  

Podrobnejše informacije za področje ugotavljanja skladnosti vozil dobite na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa.

 

IDENTIFIKACIJA VOZIL

 

OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZILA

 

REGISTRACIJE

 

TEHNIČNI PREGLED VOZIL

 

LETNA DAJATEV ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU

 

Letna dajatev se plačuje enkrat letno za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu.

 

S plačilom letne dajatve pridobi zavezanec pravico uporabljati registrirano vozilo v cestnem prometu.

 

Zavezanec ali zavezanka za plačilo letne dajatve je fizična ali pravna oseba, na katero je vozilo registrirano.

 

Lastnik vozila pri registracijski organizaciji plača letno dajatev v enkratnem znesku za dvanajst mesecev vnaprej, oziroma v sorazmernem deležu za obdobje registracije vozila oziroma obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja.

 

Znesek se vplača pri registracijski organizaciji ali neposredno na predpisani vplačilni račun proračuna Republike Slovenije.

 

Stroške brezgotovinskega plačila krijejo stranke. Registracijska organizacija na podlagi pravilnega plačila letne dajatve izda, oziroma podaljša prometno dovoljenje. Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih vozil in priklopnih vozil, skladno z Uredbo o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, štev. 100/08 in 12/10) glede na podatke, razvidne iz uradnih evidenc o registriranih vozilih.

 

Več informacij dobite na Direkciji Republike Slovenije za ceste, ki kot organ v sestavi ministrstva zagotavlja strokovno pomoč in nadzira izvajanje Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

 

 

EVIDENCE MOTORNIH VOZIL IN VOZNIŠKIH DOVOLJENJ
 
Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 63. člena Zakona o motornih vozilih vodi računalniško evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil. Na podlagi 64. člena Zakona o voznikih pa vodi računalniško evidenco voznikov. Evidenca registriranih vozil vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti navedeni na izdanem prometnem dovoljenju in registraciji, podatke o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, podatke o tehničnih pregledih, obveznem zavarovanju in druge podatke. Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, vsebujejo osebno ime oziroma ime podjetja, EMŠO oziroma matično številko ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža podjetja. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablicah ter njihovih uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in o trajnih preskusnih tablicah ter osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona in osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo.

 

Evidenca izdanih vozniških dovoljenj vsebuje podatke o imetniku vozniškega dovoljenja, o potrdilu za prvo pomoč, podatke o zdravniških spričevalih, podatke o začasno odvzetih vozniških dovoljenjih po zakonu, ki ureja prekrške in zakonu, ki ureja kazenski postopek ter podatke o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj.
Iz evidence registriranih vozil objavljamo podatke o številu registriranih vozil po posamezni upravni enoti, kategoriji vozila in sektorju lastništva na zadnji dan v mesecu.
 
Obveščamo vas, da podatke o novo registriranih vozilih za pretekli mesec in bazo vozil s stanjem voznega parka na 31.12. v posameznem letu, ne objavljamo več na naših straneh, temveč na spletnem portalu NIO (Nacionalni Interoperabilnostni Okvir)  http://data.gov.si/nio/.


Zakonodaja s področja vozil