Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

Zakonodaja na področju prometa

PRAVILA CESTNEGA PROMETA

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

ZAKON:

 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

(Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013)

OPOMBA: Zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.

1991/671 z vsemi spremembami

 

 

 

 

VOZNIKI

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

ZAKON:

 

Zakon o voznikih (ZVoz)

(Uradni list RS, št. 109/2010)

OPOMBA: Zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.

2006/126, 2006/123

 

 

 

VARNOST CESTNEGA PROMETA

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

ZAKON:

 

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)

(Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005–UBP1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/2005-13, 69/2005, 76/2005–ZDCOPMD, 97/2005–UPB2, 108/2005, 25/2006–UPB3, 70/2006–ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/2005-17, U-I-327/2005, 133/2006–UBP4, 139/2006–ZORed, 37/2008, 56/2008–UPB5, 57/2008–ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/2005-38, 58/2009 in 36/2010)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

(Uradni list RS, št. 29/200463/2006, 73/2006, 5/2007, 57/2007, 95/2007, 20/2008, 53/2008, 82/2008, 102/2008, 62/2009, 75/2011)

 

 

 

Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (NPB3)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Odredba o prepovedi prometa vozil

(Uradni list RS, št. 62/2005)

 

 

 

Uredba o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa

(Uradni list RS, št. 105/2010)

 

 

 

Odredba o izobraževalnem programu Usposabljanje za vožnjo kolesa za osemletni program osnovnošolskega izobraževanja

(Uradni list RS, št. 60/2002)

 

 

 

Odločba o pooblastitvi Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo za določanje in ugotavljanje prilagojenosti motornih vozil telesnim zmožnostim

(Uradni list RS, št. 77/2005)

 

 

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (skupaj za večjo varnost) (ReNPVCP)

(Uradni list RS, št. 2/2007)

 

 

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022

(Uradni list RS, št. 39/2013)

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

(Uradni list RS, št. 49/2010 , 73/2010)

 

 

 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu


(Uradni list RS, št. 32/2010, 70/2011)

 

 

 

Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok

(Uradni list RS, št. 42/2009)

 

 

 

Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa

(Uradni list RS, št.  4/2013)

 

 

 

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

(Uradni list RS, št. 41/2002, 40/2006, 115/2007, 76/2010, 48/2011, 69/2013)

 

 

 

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu

(Uradni list RS, št. 52/2006)

 

 

 

Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi

(Uradni list RS, št. 121/2004)

 

 

 

Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 2/2002, 49/2006, 111/2009, 94/2011)

 

 

 

Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

(Uradni list RS, št. 67/1995, 34/1996, 89/2001, 18/2002, 116/200721/2009 , 111/2009)

 

 

 

Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze

(Uradni list RS, št. 48/2010, 79/2011)

 

 

 

Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov

(Uradni list RS, št. 47/2009)

 

 

 

Pravilnik o parkirni karti

(Uradni list RS, št. 41/2006, 67/2011)

 

 

 

Pravilnik o vozniških dovoljenjih

(Uradni list RS, št. 51/2009, 4/2011, 68/2011, 55/2012, 4/2013)

 

 

 

Pravilnik o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetnike vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategoriji G in H

(Uradni list RS, št. 52/2005)

 

 

 

Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov

(Uradni list RS, št. 70/2003)

 

 

 

Pravilnik o vozniškem izpitu

(Uradni list RS, št. 116/2003, 29/2006, 68/2008, 38/2013)

 

 

 

Pravilnik o vozniškem izpitu (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o višini stroškov vozniškega izpita in preizkusa znanja

(Uradni list RS, št. 38/2004)

 

 

 

Pravilnik o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti

(Uradni list RS, št. 87/2005, 5/2008)

 

 

 

Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil

(Uradni list RS, št., 88/2005, 8/2010, 29/2010, 48/2011)

 

 

 

Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa

(Uradni list RS, št. 69/2007, 48/2011)

 

 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov

(Uradni list RS, št. 70/2007 , 103/2009)

 

 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o avtošolah

(Uradni list RS, št. 114/2005, 13/2010)

 

 

 

Pravilnik o avtošolah (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o vodenju registra avtošol

(Uradni list RS, št. 93/2006)

 

 

 

Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole

(Uradni list RS, št. 93/2006, 44/2011)

 

 

 

Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole

(Uradni list RS, št. 46/2007)

 

 

 

Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

(Uradni list RS, št. 120/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVOZI V CESTNEM PROMETU

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

 

ZAKON:

 

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

(Uradni list RS, št. 98/2004, 26/2005-UPB3, 131/06, 5/2007–popr., 123/2008 28/2010, 49/2011, 57/2012, 39/2013)

2006/1, 1996/26, 2003/59, 2003/59

 

56/83, 3916/90, 684/92, 881/92, 3118/93, 12/98, 2888/2000, 2121/98, 792/94

Zakon o prevozih v cestnem prometu(ZPCP-2 – NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe

(Uradni list RS, št. 73/2009)

 

 

 

Sklep o določitvi okvirnega voznega reda

(Uradni list RS, št. 16/2010)

 

 

 

Uredba o načinu nadzora in koordinacije med nadzornimi organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 92/2007)

 

 

 

Uredba o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 113/2003)

 

 

 

Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 88/2004)

 

 

 

Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov

(Uradni list RS, št. 94/2001)

 

 

 

Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 30/2002, 108/2003, 67/2007)

 

 

 

Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 103/2010, 63/2012)

 

 

 

Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 10/2007, 39/2007 , 23/2009)

 

 

 

Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT

(Uradni list RS, št. 67/2007)

 

 

 

Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 1/2008, 78/2008 , 1/2009)

1991/671

 

 

Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o notranji kontroli

(Uradni list RS, št. 70/1999, 137/2004, 107/2007)

 

 

 

Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 40/2003, 4/2008)

 

 

 

Pravilnik o vsebini, obliki in stroških izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države

(Uradni list RS, št. 118/2007)

 

 

 

Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc

(Uradni list RS, št. 84/2007)

 

 

 

Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj

(Uradni list RS, št. 86/2004)

 

 

 

Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji

(Uradni list RS, št. 16/2002)

 

 

 

ZAKON:

 

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)

 

(Ur. l. RS, št. 64/2007, 97/2010, 77/2011)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi

 

(Uradni list RS, št. 34/2006, 31/2007 , 79/2009)

 

 

 

Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

 

(Uradni list RS, št. 27/2009)

 

 

 

Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti  

 

(Uradni list RS, št. 46/2006, 79/2009, 45/2012

 

 

 

 

 

Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence

 

(Uradni list RS, št. 25/2006)

 

 

 

Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice

 

(Uradni list RS, št. 89/2005)

 

 

 

 

 

fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/zakonodaja/09_11_06_pravilnik_delavnice.pdf

  

 

PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

    Podzakonski predpisi

    Mednarodni sporazum

Večstranski sporazumi