Skoči na vsebino

EU SREDSTVA

ODDELEK ZA EVROPSKA SREDSTVA

 

 

vodja Oddelka za evropska sredstva: mag. Nataša Štor Zagoričnik

telefon: 01 478 88 27

e-pošta: mzip.sfd(at)gov.si 

 

 

Na delovno področje Oddelka za evropska sredstva, ki je sistemiziran pod Finančni sektor, sodijo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in koordinacijo za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije, za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.
 
Med naloge Oddelka za evropska sredstva sodijo tudi:

 • izvajanje nekaterih nalog Posredniškega organa v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020 in vse naloge Posredniškega organa, kadar je MZI v vlogi upravičenca;
 • izdelava in vzdrževanje potrebnih operativnih priročnikov za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadzora projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, Instrumenta za povezovanje Evrope idr.);
 • strokovno usmerjanje in sodelovanje pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi;
 • zagotavljanje strokovne pomoči z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojih za projekte, predlagane za sofinanciranje z evropskimi sredstvi;
 • spremljanje realizacije projektov sofinanciranih z evropskih sredstev ter spremljanje in priprava napovedi koriščenja evropskih sredstev, skladno s pravili črpanja evropskih sredstev;
 • upravljanje s plačili iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov ter vodenje za ta namen ustreznih podračunov;
 • izvajanje nalog administrativne kontrole in kontrole na mestu pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter priprava s tem povezanih evidenc in poročil;
 • v sodelovanju z Evropsko komisijo – Direktoratom za mobilnost in promet, organizacija informativnih dnevov, namenjenih seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

 

Ministrstvo za infrastrukturo pokriva dve zelo pomembni področji, ki sta za izvajanje projektov deležna sofinanciranja Evropske komisije, in sicer:

 • Promet in prometna infrastruktura ter
 • Energetika.


Nacionalna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem družbenemu in gospodarskemu razvoju.

Na ravni EU predvsem dve vrsti instrumentov EU financiranja omogočata finančno podporo projektom, ki jih pokriva Ministrstvo za infrastrukturo:

 1. Evropska kohezijska politika 2014-2020,

 2. Instrument za povezovanje Evrope (IPE) 2014-2020

 

Druge povezave:

 

Razpisi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)

 

Pravilnik o izvajanju postopkov za vodenje projektov, ki jim je dodeljena finančna pomoč Unije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope na vseevropskem prometnem in energetskem omrežju v programskem obdobju 2014-2020