Skoči na vsebino

NADGRADNJA OBSTOJEČEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE MARIBOR-ŠENTILJ-DRŽAVNA MEJA

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 4. 12. 2018 posredovalo na Evropsko komisijo vlogo za veliki projekt Nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja za sofinanciranje v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna ocenjena vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov, predvideno sofinanciranje iz evropskih kohezijskih sredstev pa znaša 101 milijon evrov.

 

Odsek proge Maribor-Šentilj leži na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-državna meja med postajo Maribor in državno mejo. Potreba po nadgradnji obravnavanega odseka izhaja iz omejene zmogljivosti obstoječega odseka proge, odsek predstavlja ozko grlo z vidika kategorije proge, saj je dovoljena osna obremenitev kategorij C3 (20 ton na os) in neustrezne stabilnosti in nosilnosti spodnjega ustroja proge na nasipu Pesnica in v predoru Počehova ter omejene koristne dolžine postajnih tirov, ki ne omogočajo obratovanja vlakov dolžine 740 metrov.

 

Osnovni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta so: povečanje zmogljivosti železniške povezave med Mariborom in Šentiljem s 67 vlakov/dan na 84 vlakov na dan; povečanje kategorije proge s C3 na D4 ter povečanje stopnje varnosti prometa z izgradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico.

 

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih ukrepov: nadgradnja in novogradnja 18,155 km obstoječega tira za zagotovitev osne in dolžinske obremenitve kategorije D4 in svetli profil GC, gradnja 2,8 km nove proge (novega predora in novega viadukta), nadgradnja železniških postaj Maribor, Pesnica, Šentilj in Maribor-Tezno, nadgradnja postajališča Cirknica in ukinitev postajališča Košaki, rekonstrukcija predora Šentilj, rekonstrukcija, sanacija in gradnja 20 prepustov, rekonstrukcija, sanacija in gradnja 23 podpornih oz. opornih zidov, ukinitev 6 nivojskih prehodov z ureditvijo navezav na obstoječo infrastrukturo, zavarovanje 3 nivojskih prehodov z avtomatsko napravo za zavarovanje, gradnja 2 nadvozov, rekonstrukcija in gradnja 2 podvozov, gradnja 1 nadhoda za pešce, rekonstrukcija mostu, rekonstrukcija in gradnja 3 podhodov, gradnja 9,5 km novih cest, gradnja 12,3 km protihrupnih ograj, nadgradnja signalno-varnostnih naprav in vozne mreže na obstoječi progi ter pasivna zaščita 75 zgradb.

 

Izvedbena dela so se pričela z nadgradnjo 13 km odseka železniške proge Pesnica-Šentilj-državna meja konec junija 2018, ki zajema tudi nadgradnjo postaj Pesnica in Šentilj. Konec septembra 2018 je bila prav tako sklenjena pogodba za izvedbo nadgradnje proge na odseku Maribor-Počehova, ki zajema nadgradnjo železniških postaj Maribor in Maribor-Tezno. Celoten projekt bo po terminskem planu zaključen v začetku leta 2023.

 

Video

Več o projektu nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj