Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE - PROJEKTI S PODROČJA PROMETA

 

 

 

IPE razpisi za nacionalno kohezijsko ovojnico

   
Zp.št.Naziv projekta

Upravičenec /

Izvedb. telo

Kratka vsebina projekta - cilj projekta

Več informacij o projektu

1

Nadgradnja železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

2014-SI-TMC-0537-W

MZI/

DRSI

V okviru projekta bodo na odseku Poljčane-Slovenska Bistrica izvedena dela z namenom povečanja tehničnih zmogljivosti proge (nosilnosti), varnosti in izboljšanje interoperabilnosti. Izvedbena dela se nanašajo na postajo Poljčane, odsek Poljčane - Slovenska Bistrica in postajo Slovenska Bistrica ter vključujejo obnovo spodnjega in zgornjega ustroja tirov, izgradnjo izvenivojskih križanj, podvozov, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Upravičenec za projekt je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

www.poljcane-slovenskabistrica.si

2Izvlečni tir - Sanacija ozkega grla pred tovorno postajo Koper 
2014-SI-TMC-0301-M

MZI/

DRSI

Namen izvedbe projekta je sanacija oz. obnova železniškega odseka med postajo Dekani in vozliščem Bivje. Izvajala se bodo dela in študije in sicer: izgradnja novega tira, rekonstrukcija obstoječega tira, izgradnja napajalne postaje Hrastovlje, uvedba ERTMS in priprava študije glede ocene financiranja globalnega projekta s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. Upravičenec za projekt je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

www.krajsamorazdalje.si/projekti/sanacija-ozkega-grla-na-obmocju-bivja-na-zelezniski-progi-divaca-koper-izvlecni-tir

3

Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje

2015-SI-TM-0228-W

MZI/

DRSI

Predmet projekta je izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km. V sklopu projekta je predvidena izvedba nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje), izvedba nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice), gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron,  ukinitev nivojskih prehodov na postajah Rimske Toplice in Laško ter ukinitev treh nivojskih prehodov na odseku Rimske Toplice-Laško, gradnja novih podvozov ter povezovalnih cest, gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo, postavitev cca. 3,5 km novih protihrupnih ograj ter nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

www.krajsamorazdalje.si/projekti/nadgradnja-zelezniske-proge-zidani-most-celje

4

Vgradnja ERTMS/ETCS na progah Pragersko- Šentilj in Zidani Most- Dobova

2015-SI-TM-0111-W

MZI/

DRSI

ETCS - European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov. Projekt zajema vgradnjo ETCS sistema nivoja 1 na odsekih železniških prog: državna meja-Dobova-Zidani Most, Pragersko-Maribor, Maribor-Šentilj-d.m. Cilj projekta je poenotenost evropskega železniškega sistema ter interoperabilno odvijanje železniškega prometa na teh odsekih železniških prog in s tem povečanje konkurenčnosti železniškega prometa.

www.krajsamorazdalje.si/projekti/uvedba-etcs-sistema-na-zelezniskih-odsekih-dobova-zidani-most-in-pragersko-maribor-sentilj

5

Nacionalni center za upravljanje prometa

2015-SI-TM-0303-W

MZINamen vzpostavitve NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času. V okviru prve faze se bodo izvajale sledeče aktivnosti: Vzpostavitev podatkovnega modela, Vzpostavitev modela za urni promet in dinamičnega simulacijskega modela, Pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil in integracija v realnem času, Nacionalna točka dostopa za cestne in prometne podatke, Inženiring, tehnična podpora in prenos znanja (izobraževanje) in Projektno vodenje in komunikacija. 

 

6

Drugi tir  Divača-Koper – Raziskave, projekt za izvedbo ter izgradnja dostopnih cest  in objektov za premostitev doline Glinščice

2016-SI-TMC-0151-M

MZI/

DRSI in 2TDK d.o.o.

Kot podlage za gradnjo novega tira na železniške povezave med Divačo in Koprom bodo izdelane: dopolnilne strukturno geološke, hidrogeološke, krasoslovne in geotehniške raziskave za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom, projekt za izvedbo (PZI), arheološke raziskave, dostopne ceste in strukture za premostitev doline Glinščice.

www.drugitir.si

7

Next-E: Postavitev hitrih polnilnic za električna vozila (partnerski)

2016-EU-TMC-0350-S

Petrol d.d.,

MOL Slovenija d.o.o. (partnerski)

Cilj projekta pospešiti vzpostavitev električnih multistandardnih polnilnic. Projekt združuje večje deležnike na področju električne energije, nafte in plina, ki bodo skupaj uvajali pilotno mrežo 222 hitrih (AC) in 30 ultra-hitrih (AC/DC) polnilnic  za električna vozila v 6 kohezijskih državah (CZ, SK, HU, SI, HR in RO) v jedrnem omrežju in več TEN-T koridorjih. V Sloveniji bo Petrol postavil 16 AC in 4 DC polnilnic ter MOL 10 AC in 1 AC/DC polnilnico. Polnilnice bodo postavljene pretežno na AC odsekih, večji del na relaciji KP-MB.

next-e.eu/about.html

8

Urban-E: Intermodalne platforme za nudenje zelenih prevoznih storitev

2016-EU-TMC-0351-S

Petrol d.d. (koordinator),

GoOpti d.o.o.,

MO Ljubljana,

SŽ-potniški promet d.o.o. (partnerski)

Cilj projekta je pospešiti e-mobilnost, intermodalni transport in zelene transportne storitve ter zagotoviti povezljivost in standardiziranost omrežja, s tem pa bo dosežen tudi cilj znižanja CO2 emisij. Rezultati celotnega projekta bo novih 144 polnilnih postaj AC in 23 večstopenjskih hitrih polnilnikov DC, od tega 47 AC  in 9 AC/DC polnilnic v Ljubljani, študija o potrošniških pričakovanjih, roaming storitve med polnilnicami, vzpostavljena bo intermodalna platforma in ICT sistem za "zelene" taksije ter "zelene" prevoze (e-shuttle, javni prevoz, e-car sharing). 

urban-e.city

9

Egafor

2016-EU-TMC-0075-S

ARSO

(partnerski)

Ker so leti na nizki višini (LLF) najbolj varnostno kritični del letalstva, meteorološka podpora (MET) pa  je razdrobljena in nedosledna, projekt uvaja elektronsko splošno letalsko napoved (eGAFOR). Projekt pokriva območje Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Črne gore, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije. Objektni cilj projekta je delujoč spletni portal (One Stop Shop), kjer bodo uporabniki dobili harmonizirane in združene MET produkte za podporo LLF letenju. Novi sistem bo povečal varnost in učinkovitost na pokritem območju v spodnjem zračnem prostoru, z možnostjo razširitve na več držav.

egafor.eu/sl/

 

IPE odprti razpisi

   
10

Projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in geologije za dograditev avtocestnega predora Karavanke

2014-SI-TA-0357-S

MZI/

DARS d.o.o.

Namen projekta je izvedba geoloških in geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije PGD in projekta za izvedbo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo druge cevi predora.

 
11

CROCODILE 2 (ITS)

2014-EU-TM-0563-W

MZ/

DARS d.o.o.

Namen projekta je izboljšanje prometnih in transportnih razmer preko implementacije mednarodno usklajenih ITS na koridorskem cestnem omrežju. V okviru tega DARS izvaja avtomatske števce prometa s klasifikacijo vozil in funkcionalnostjo detekcije vožnje v nasprotno smer na AC in HC, implementacija digitalnega video nadzora na AC, implementacija cestno vremenskih postaj,  Izvedba sistemov za nadzor in vodenje prometa na odseku Koper-Izola in Celje-Tepanje, obnova elektro strojne opreme v pokritem vkopu Maribor, obnova in optimizacija sistemov Nadzornih centrov in orodij za vodenje in nadzor prometa v smislu posredovanja informacij udeležencem prometa in sosednji državi v realnem času.

crocodile.its-platform.eu

12

I-HeERO - Evropski pilot Harmonizacija eCall

2014-EU-TA-0582-S

Iskratel d.o.o.,

Telekom d.d.,

URSZR

(partnerski)

Cilj ukrepa je poleg uvedbe storitve klica v sili za avtomobile in lahka tovorna vozila  tudi njena dopolnitev  - do nivoju preverbe koncepta - za težka vozila, ki prevažajo nevarne snovi, avtobuse, motorna vozila ter povezovanje klicnih centrov 112 med seboj in z zunanjimi bazami podatkov (n.p. EUCARIS). Ukrep I_HeERO je nadaljevanje evropskih operacij HeERO in HeERO II.

iheero.eu

13

Izboljšava dostopov do NAPA pristanišč in zalednih povezav z Jedrnimi TEN-T koridorji (NAPA4CORE)

2014-EU-TM-0343-M

Luka Koper d.d.

(partnerski)

Namen partnerskega projekta je povečati primerjalno prednost južne transportne poti do Srednje in Vzhodne Evrope skozi pristanišča Severnega Jadrana-NAPA in okrepiti strateško pozicijo teh pristanišč ter tako pritegniti ladjarje, ki povezujejo Daljni Vzhod z Evropo. Aktivnosti slovenskega upravičenca Luke Koper se nanašajo na podaljšanje prvega pomola v kar bo povečalo kapacitete pretovora zabojnikov in sicer na 1,15 mio TEU do leta 2021, adaptacija VII veza (poglabljanje ob vezu) in zaprtje vogala med 7 vezom in RO-RO rampo, Izgradnja 7 d veza, diletacija (investicija zaključena leta 2014), novi RMG tiri in novi železniški tiri na kontejnerskem terminalu, ureditev Bertoškega vhoda.

www.napa4core.eu

14

Fresh Food Corridors

2014-EU-TM-0531-S

Luka Koper d.d.,

Adriakombi, d.o.o.

PG Logistika, d.o.o.

(partnerski)

Namen partnerskega projekta je razvoj in vzpostavitev nove transportne verige hitropokvarljivega blaga iz srednjevzhodnega Mediteranskega bazena do srednjeevropskih trgov s pomočjo pristanišč Koper, Marseille in Benetke, s ciljem krepitve trajnostnega intermodalnega in logističnega sistema za tovorni pretok po železnici. Izvedene bodo aktivnosti za vzpostavitev IT sistema za sledljivost tovora na celotni poti, preko GPS sistema in spletne platforme. Slovenski upravičenci v projektu so Luka Koper, Adriacargo in TPG Koper.

luka-kp.si/slo/eu-projekti/single/fresh-food-corridors-4192

15

GAINN4MOS - LNG operacije v pristaniščih

2014-EU-TM-0698-M

Luka Koper d.d.,
Istrabenz Plini d.o.o.

(partnerski)

V okviru partnerskega projekta bodo izvedene aktivnosti, ki bodo pripomogle k postopnemu doseganju cilja, usmerjenega k uporabi utekočinjenega zemeljskega plina kot goriva v ladijskem prometu ter k vzpostavitvi pristaniške infrastrukture, ki bo omogočala oskrbovanje ladij s tem gorivom. Slovenski del partnerskega projekta je vzpostavitev pilotne polnilnice UZP za tovorna vozila (Istrabenz) in pilotne luške infrastrukture za polnjenje UZP na ladjah in vlačilcih (Luka Koper).

www.gainnprojects.eu/gainn4mos/

16

5. železniški tovorni koridor

2014-EU-TM-0335-S

SŽ-Indrastruktura d.o.o.

(partnerskI)

Železniški tovorni koridor Baltik-Jadran (RFC5) povezuje nekaj najpomembnejših vzhodnih in južnih območij Evrope. Cilj projekta je izboljšanje učinkovitosti RFC5, zlasti pri kvantitativni in kvalitativni optimizaciji ponudbe RFC5, povečanje udeležbe in komuniciranja s strankami ter krepitev notranjih procesov RFC5. Projekt je prenesen na drugega upravičenca s sedežem na Poljskem.  
17FAB CE - Zračna pot od Črnega gozda do Črnega morja (SEASAR DP impl. 2014)
2014-EU-TM-0136-M 
KZPS d.o.o.
(koordinator:
SESAR DM)
Namen projekta je izvedba študije tehnične izvedljivosti, s katero se bo razvil in potrdil koncept FRA (Free Route Airspace) v okviru sedanjih držav, ki so vključene v FAB CE (Functional Airspace Block Central Europe). V drugi fazi bi se koncept razširil tudi zunaj meja FAB CE. Študija bo vključevala podrobno razčlenitev potrebnih sistemskih ATM (Air Traffic Management) zahtev, ki povezujejo posamezne sisteme upravljanja zračnega prometa, ter simulacije dejavnosti.

www.fab-ce.eu/news-media/news/42-free-route-study

18

ATM Data as a service - Upravljanje zračnega prometa

2014-EU-TM-0032-S

KZPS d.o.o.,

Eurocontrol

Namen projekta je izvedba študije tehnične izvedljivosti, s katero bodo razvili in potrdili centraliziran koncept obdelave letalskih informacij in podatkov, ki so namenjeni operativni uporabi, ter njihovo distribucijo. Študija bo vključevala pripravo koncepta, izvedbo demo verzije in izdelavo CBA.

www.eurocontrol.int/publications/atm-data-service-adaas-towards-concept-data-centres

19

C-Roads Slovenia (C-ITS)

2015-SI-TM-0286-S

MZI/

DARS d.o.o.

C-Roads Slovenija je pilotni projekt uvajanja kooperativnih sistemov (tudi Cooperative Systems, Cooperative ITS ali C-ITS) za prenos informacij v realnem času, ki temeljijo na komunikacijah vozilo–vozilo, vozilo–infrastruktura in infrastruktura–vozilo. S temi sistemi se lahko bistveno izboljšajo učinkovitost transportnega sistema, varnost vseh uporabnikov cest in udobnost mobilnosti.

www.c-roads.eu/platform.html

20

Začetni letališki operativni načrt

2015-SI-TM-0021-W

Fraport Slovenija, d.o.o.Projekt se nanaša na letališče Ljubljana. Splošni cilj projekta je implementacija Začetnega letališkega načrta (IAOP), s katerim se bo prek izmenjave podatkov v realnem času izboljšala učinkovitost operacij na letališču. Cilj projekta je uvedba centralizirane baze podatkov za izmenjavo informacij med vsemi zainteresiranimi deležniki, s čimer se bo povečala učinkovitost in preglednost, obenem pa bo to omogočilo tudi boljše odločanje na podlagi natančnejših in pravočasnih informacij. Trenutno je izmenjava podatkov pogosto nezadostna, zapoznela ali ne obstaja.  
21

CarEsmatic - Supporting cars and electric cars distribution using Motorways of Sea solutions and promoting sustainable shipping concepts

2015-EU-TM-0250-M

Luka Koper d.d. (partnerski)

Projekt ima za cilj povečati uporabo storitev pomorskih avtocest za prevoz avtomobilov v Sredozemlju in sicer z izboljšanjem kopenske  in morske dostopnosti pristanišč Koper in Barcelona. V Kopru načrtujejo izgradnjo novega ro-ro priveza v III. bazenu ter izgradnjo nove 6. skupine tirov  v njegovem zaledju. Projekt bo pripomogel tudi k izboljšanju znanja glede potreb pri distribuciji električnih in hibridnih avtomobilov, da bodo predvsem sredozemska pristanišča lahko sledila trendom v avtomobilski industriji in se pripravila za sprejem tovrstnega tovora. Aktivnost bo vključevala pilotno postavitev polnilnic v obeh pristaniščih ter na dveh Neptunovih ladjah. V projektu sodelujejo poleg Luke Koper, d.d., ki projekt vodi, še Pristaniška uprava Barcelona,  Autoterminal, S.A. in Neptune Lines. Projekt obsega sledeče dejavnosti: upravljanje projekta in razširjanje informacij, dograditev infrastrukture za transport avtomobilov v pristanišču Koper, posodobitev železniškega terminala v pristanišču Barcelona, podpora logistiki električnih vozil.

www.caresmatic.eu

22

ELEMED - ELectrification of the Eastern MEDiterranean area (use of Cold Ironing and electricity as a propulsion alternative)

2015-EU-TM-0236-S

Luka Koper d.d. (partnerski)

Projekt se osredotoča na tehnični, varnostni in finančni vidiki razvoja in umestitve sistema, ki ladjam za čas priveza v pristanišču zagotavlja dostop do električne energije iz fiksnega omrežja, s čemer se ladjam omogoča dostop do alternativnega (in tudi obnovljivega) vira energije. Cilj uvajanja tehnologij za priklop ladij je predvsem zmanjševanje hrupa, vibracij ter škodljivih emisij (zlasti NOx) v pristaniščih in njegovi okolici, ki jih povzroča ladijski transport. Projekt koordinira družba Hellenic Lloyd's, v njem pa sodelujejo pristanišči Kyllini in Pirej iz Grčije, pristanišče Limassol iz Cipra ter Luka Koper.

www.elemedproject.eu

23

SiLNGT Small Scale TRANSPORT

2015-EU-TM-0104-S

Butan Plin d.o.o.
(partnerski)
Splošni cilj projekta je uvajanje novih tehnologij in inovacij v načinih prevoza, s poudarkom na dekarbonizaciji, varnosti in inovativnih tehnologijah. V ta namen bodo zgrajene tri modelne polnilnice LNG (2 v Sloveniji). Na podlagi študije in okoljskih zahtev bodo izbrane lokacije polnilnic na sredozemske, koridorju. Razviti bodo novi poslovni modeli, ki spodbujajo bodoče uporabnike, da sprejmejo LNG kot gorivo.

lng.si/about-project.html

24

NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS

(SEASAR DP impl. 2015 - Cluster 2 Part A: General Call)

2015-EU-TM-0196-M

KZPS d.o.o.
(koordinator:
SESAR DM)
Cilj projekta je postaviti novo pan-evropsko IP omrežje, ki ga bodo kontrole zračnega prometa uporabljale za medsebojno izmenjavo podatkov za  izvajanje storitev navigacijskih služb v zračnem prometu. NewPENS bo nadomestil že obstoječe omrežje PENS, ki je v uporabi od leta 2011.

www.eurocontrol.int/new-pens

25

Creation of LNG road HAulage MArket in a smart & quick way

2015-EU-TM-0292-S

Enos, d.o.o.
(partnerski)
Splošni cilj projekta je preučiti trg tovornega prometa z LNG na območju Sredozemskega koridorja (Barcelona-Ljubljana), z namenom omogočiti hitro uvajanje zemeljskega plina kot alternativnega čistega goriva. Poleg tega projekt preučuje polnjenje plovil z LNG v pristanišču v Barceloni. Specifični cilji cHAMeleon: - izdelava celovite strategije, skupaj s podrobnim načrtom omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom vzdolž Sredozemskega koridorja; - prispevati k razvoju LNG infrastrukture; - pridobiti zanesljive podatke z monitoringom L-CNG polnilnih postaj; - izdelati načrt za uvedbo celovitega omrežja na koridorju. V okviru projekta bo postavljena LNG polnilnica v Ljubljani.

www.lngchameleon.eu

 

26

Izgradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke: izvedbena dela (skupna prijava z Avstrijo)

2016-EU-TA-0046-W

MZI/

DARS d.o.o.

Projekt sta s skupno prijavo prijavila Avstrija in Slovenija. Koordinator projekta je Republika Avstrija. Skupno sofinanciranje EU je v višini 17.713.882 EUR. Na slovenski strani bodo izvedene naslednje aktivnosti: izkop druge cevi v dolžini 3.446 m + 100 m ureditev platforme pred tunelom (skupna dolžina tunela 3.546 m), izgradnja mostov M1, M2, M3, ureditev in prestavitev javne infrastrukture, varnostni načrt (komunalni vodi, električni vodi, ureditev cest za dostop) ter nadzor. 
27

Modernizacija železniškega predora Kravanke: študije in projektna dokumentacija (skupna prijava z Avstrijo)

2016-EU-TA-0018-S

MZI/

DARS d.o.o.

Projekt zajema odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru, izvedbo sanacije poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi, izvedba intervencijskega hodnika po celotni dolžini predora, ureditev vozne mreže in SV naprav, ureditev sodobnih TK sistemov med centri vodenja železniškega prometa v predoru na slovenski in avstrijski strani ter železniškimi vozili, izvedba ustreznih sistemov za zagotovitev varnosti železniškega prometa s področja požarne varnosti v predoru in varnega ter učinkovitega reševanja v primeru nesreč. S tem bo dosežena nosilnost proge kategorije D4 (22,5 t/os), izboljšani varnostno - tehnični pogoji v predoru Karavanke ter zagotovljeni pogoji za doseganje hitrosti vsaj 100 km/h. Projekt je financiran s strani obeh držav, Avstrije in Slovenije.

www.krajsamorazdalje.si/projekti/varnostno-tehnicna-nadgradnja-zelezniskega-predora-karavanke

28

C-Roads Slovenia 2 (C-ITS)

2016-SI-TM-0323-S

MZI/

DARS d.o.o.

Projekt je nadaljevanje predhodnega pilotskega projekta C-Roads. Fokus projekta je na razširitvi pilotne uvedbe kooperativnih sistemov C-ITS s hibridno tehnologijo (C-ITS G5 in 3G/4G/LTE) po priporočilih EK s ciljem doseči z drugimi državami primerljiv obseg pilotskega testiranja tehnologije. Obcestno infrastruktura C-ITS G5 bo razširjena in testirana iz odseka A1 od Razdrtega do Senožeč (30km) na celotno A1 od Kopra do Šentilja in kritični del A2 od Novega mesta do Brnika (skupaj 300km). Istočasno se bo izdelal zaledni podporni centralni sistem C-ITS-G5-CSS (Central C-ITS-G5 Server) in preverile tehnološke možnosti podajanja C-ITS informacij ter preverila koeksistenca s cestninskim sistemom.

www.c-roads.eu/platform.html

29

CROCODILE 3

2016-EU-TM-0163-W

MZI/

DARS d.o.o.

V partnerskem projektu so upravičenci iz AT, IT, CZ, CY in SI (koordinator je AT) in zajema Projektno upravljanje in komunikacija, Čezmejno sodelovanje (npr. avtomatska izmenjava podatkov), Implementacija ITS direktive (vzpostavitev Nacionalne dostopne točke), Izmenjava (dostop) podatkov (DATEX II) in Dostava storitev končnemu uporabniku. Izvajale se bodo aktivnosti v povezavi z nadgradnjo opreme v nadzornih centrih  in centralizacijo funkcij in sistemov spremljanja in upravljanja prometa (SNVP). Načrtovana je tudi nadgradnja sistemov za informiranje v prometu glede zasedenosti počivališč in prevoza tovora nevarnih snovi.

crocodile.its-platform.eu

30

Nacionalni center za upravljanje prometa 2

2016-SI-TM-0229-W

MZIS projektom se bodo izvajale aktivnosti druge faze integracije NCUP. Aktivnosti: Prometni geografsko informacijski sistem, Nacionalni cestni prometno informacijski center, Multimodalne storitve, Nacionalna koordinacija prometnih ukrepov v cestnem prometu, C-ITS 3G/4G/LTE povezano vozilo in informacijske storitve v oblaku, Simulator uporabe cestno-prometne infrastrukture in vplivov na vožnjo, Multimedijski sistem NCUP in računalniška oprema NCUP, Inženiring, tehnična podpora in prenos znanja (izobraževanje) in Projektno vodenje in komunikacija. 
31

Air Ground datalink

(SESAR DP impl. 2016: Cluster 1)

2016-EU-TM-0117-M

KZPS d.o.o.
(koordinator:
SESAR DM)
Z izvedbo projekta »Datalink« se zagotavlja radijske podatkovne povezave z letali (omogočiti posredovanje kratkih sporočil na relaciji kontrola zračnega prometa – letalo – kontrola zračnega prometa) nad nivojem (FL) 285. To bodo dosegli s pomočjo nove strojne in programske opreme/ vmesnika ''Human Machine Interface'' (HMI), izšolanjem uporabnikov (kontrolorje zračnega prometa) in upravljalcev (tehnično osebje) ter zagotovitvijo prenosa podatkovnih sporočil. 
32

FAB CE wide Study of DAM and STAM

(SESAR DP impl. 2016: Cluster 1)

2016-EU-TM-0117-M

FABCE d.o.o., KZPS d.o.o.
(koordinator:
SESAR DM)
Cilj projekta DAM/STAM je izboljšati proces dinamičnega upravljanja zračnega prostora (Dynamic Airspace Management - DAM) na območju FAB CE. Namen projekta DAM / STAM je, da FAB CE sledi zahtevam načrta uvajanja enotnega evropskega neba (SES) z uporabo kratkoročnih ukrepov za upravljanje zračnega prometa (Short term air traffic management measures - STAM) in večjo uporabo prožne uporabe zračnega prostora (FUA). Rezultat projekta je študija za določitev operativnega koncepta DAM\STAM v območju FAB CE in določitev časovnega načrta za prihodnje izvajanje. 
33Drugi tir Divača-Koper: gradnja tunelov T1-T72TDK d.o.o.Cilj projekta je gradnja 7 tunelov (od T1 do T7), od tega 16,671 km glavnih cevi, 12,712 km servisnih cevi in 2 predvkopa. V projektu je vključeno tudi projektno vodenje, ki obsega poleg notranjih stroškov projektnega podjetja in inženiringa DRI še gradbeni nadzor, monitoringe vezane na okoljsko zakonodajo.

www.drugitir.si

34MULTI-E - Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNGPetrol d.d. (koordinator), Avrigo d.o.o., Arriva d.o.o., MO Celje, MO KoperCilj projekta je vzpostavitev mreže polnilnic za stisnjen zemeljski plin, mreže polnilnic visoke moči in avtobusne povezave Celje-Ljubljana, Ljubljana-Postojna z električnimi avtobusi, multimodalni sistemi v Ljubljani, Celju in Kopru. V mednarodnem projektu sodeluje še slovaški partner, projekt pa se bo izvajal tudi na Hrvaškem in v Italiji.  
35Slovenia Wide Area Multilateration System - SLOWAMKZPS d.o.o.Cilj projekta je instalacija sistema za nadzor in upravljanje na celotnem ozemlju Slovenije in na letališču, ki bo pripomogle k boljši izrabi zmogljivosti in boljšemu upravljanju prometa ter varnosti. 
36SWIM Common PKI and policies & procedures for establishing a Trust framework
(SESAR DP impl. 2017)
FABCE d.o.o., KZPS d.o.o.
(koordinator:
SESAR DM)
Cilj projekta je vzpostaviti standarde in sistem izdaje digitalnih potrdil za uporabo v letalstvu.

https://www.sesardeploymentmanager.eu/

37SAFE After-market eCall For EuropeIskratel, d.o.o., Sintesio, Kranj (partnerski)Mednarodni projekt se nanaša se na prioriteto razpisa varna in varovana infrastruktura. Namen projekta je razvoj naprav za starejše modele osebnih vozil in ostale kategorije vozil, z namenom razširitve uporabe storitve eCall (vseevropska storitev za klic v sili). 
38Implementing Telematics Applications for European InteroperabilitySŽ – Infrastruktura, d.o.o. (partnerski)Mednarodni partnerski projekt, ki ga koordinira RailNetEurope, se nanaša se na prioriteto razpisa železniška interoperabilnost in ERTMS. Namen projekta je izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema s tehničnimi specifikacijami, ki se navezujejo na potniške in tovorne storitve, v skladu z evropskimi uredbami. S tem bomo pristopili k izpolnjevanju oz. implementaciji TSI standardov na slovenskem železniškem omrežju.  
39TN-ITS GOJavna agencija RS za varnost prometaGlavne aktivnosti projekta se nanašajo na izmenjavo podatkov, ki so bistvenega pomena za uporabo aplikacij ITS ter zagotoviti državam EU čas, da natančno načrtujejo in vzpostavijo ITS strategijo neposredno od izvora podatkov upravljavca cestne infrastrukture preko ITS vmesnikov v podatkovno bazo končnega uporabnika. 

 

Ministrstvo za infrastruktro je do sedaj pridobilo sredstva Evropska komisije za 9 ukrepov za podporo programu IPE.