Skoči na vsebino

RAZPIS IPE PROMET 2019 (2019 CEF TRANSPORT)

Evropska komisija je 5. decembra 2018 objavila razpis Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa za leto 2019. V okvirnem proračunu v višini 100 milijonov EUR sta zajeti dve prioriteti:

CILJI FINANCIRANJA: Odstranjevanje ozkih grl in premostitev manjkajočih povezav, povečanje interoperabilnosti železniškega prometa in zlasti izboljšanje čezmejnih odsekov.

CILJI FINANCIRANJA: Dolgoročno zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov, ob upoštevanju pričakovanih prihodnjih prometnih tokov, kakor tudi omogočanje dekarbonizacije vseh načinov prevoza s prehodom na inovativne nizkoogljične in energetsko učinkovite transportne tehnologije ter hkrati optimiziranje varnosti.

 

Rok za oddajo prijav je 24. april 2019.

 

Ne prezrite!  Virtualni info dan, 17. januar 2019

 

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam pošljete informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na naslov mzp.sfd@gov.si, s pripisom IPE 2019. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

 

Opis projekta naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.

 

Opis projekta nam predložite najkasneje do 24. februarja 2018.

 

V kolikor ima v zvezi z objavljenim razpisom potencialni prijavitelj interes za bilateralni sestanek s predstavniki MZI prosimo, da nam posredujete informacijo na elektronske naslove: mzp.sfd(at)gov.si, elvisa.bilic(at)gov.si in tomaz.rus(at)gov.si.

 

 

POMEMBNO: Rok za posredovanje popolnih prijav predlogov projektov s strani zainteresiranih zunanjih prijaviteljev na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo je

24. marec 2019.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili ter v skladu s Pravilnikom o izvajanju postopkov za vodenje projektov IPE v obdobju 2014-2020.

 

Predhodno posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za infrastrukturo je nujno potrebno, kajti INEA sprejema samo vloge, ki jih je zadevna država članica pregledala in potrdila. Pregleda in potrditve prijave ne moremo zaključiti, če ne razpolagamo z ustrezno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vloge brez potrdila države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se zato ne bodo upoštevale pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za infrastrukturo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.