Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Zavoljo zagotavljanja transparentnega in javnega delovanja državne uprave Ministrstvo za infrastrukturo tudi na svoji spletni strani zagotavlja javne objave javnih pozivov, natečajev za zasedbo delovnih mest ter javnih naročil za blago, storitve ali gradnje.

 

 

12.9.2017

Na Portalu energetika je objavljena novica "Podaljšanje roka za predložitev ponudb na javno povabilo za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav".

Povezava:

http://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/podaljsanje-roka-za-predlozitev-ponudb-na-javno-povabilo-za-opravljanje-administrativnih-3935/

 

 

7. 9. 2017

Namera o ustanovitvi služnosti

Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) MZI objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje trase malega namakalnega sistema, po metodi neposredne pogodbe, na delu parc. št. 866/1 k.o. 2147– Križe v izmeri 13,5m2.

 

 

 

20. 7. 2017

Namera o ustanovitvi stavbne pravice
 
Na podlagi 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16), MzI objavlja:
 
NAMERO o ustanovitvi stavbne pravice za izgradnjo in uporabo javne ceste z vso pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo, po metodi neposredne pogodbe, na parc.št. 1021 k.o. 2117 – Zgornji Brnik v izmeri 1.100 m2.

 

 

16.6.2017

Na Portalu energetika je objavljeno javno povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav.

 

Povezava:

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javno-povabilo-k-oddaji-ponudbe-za-opravljanje-administrativnih-organizacijskih-1135/

 

 

 

26. 5. 2017

Namera o ustanovitvi služnosti

Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) MzI objavlja:
 
NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, obratovanja in vzdrževanja priključka fekalne kanalizacije ter odstranitev morebitnih ovir pri izgradnji, upravljanju in vzdrževanju fekalne kanalizacije, po metodi neposredne pogodbe, na parc.št. 1344/163 k.o. 2117 – Zgornji Brnik v izmeri 4.11m2.

 

 

16.12.2016

Javno zbiranje ponudb

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15-ZUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN IN OPREME LETALIŠČA EDVARDA RUSJANA MARIBOR V NAJEM

 

Letališče Edvarda Rusjana Maribor v naravi predstavlja letališko infrastrukturo, ki se v celoti ali delno uporablja za prilete, vzlete ali premikanje zrakoplovov po površini, ter s tem povezane opreme in inštalacije ter objekte, naprave in opremo, ki so namenjene izvajanju storitev zemeljske oskrbe, vključno z uporabo dovoznih poti in parkirišč.

 

Rok za oddajo ponudb: 30.1.2017 do 9:00.

 

Odpiranje ponudb: 30.1.2017 z začetkom ob 10:00 v sejni sobi 501 na lokaciji Ministrstva za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

 

Povabilo k oddaji ponudb s prilogami

 

Vprašanja

Odgovori

 

Vprašanja z dne 19.1.2017 z odgovori

 

 

26. 10. 2016

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Ministrstvo za infrastrukturo, objavlja NAMERO o ustanovitvi stvarne služnostne pravice za zasaditev in vzdrževanje gozdne protihrupne bariere, na določenih delih zemljišč parc. št. 1386/0, parc. št. 1442/0, parc. št. 1441/2, parc. št. 1438/2, parc. št. 1439/0, parc. št. 1436/2, parc. št. 1435/2, parc. št. 1440/0, parc. št. 1408/2, parc. št. 1431/0, parc. št. 1430/2, parc. št. 1433/0, parc. št. 1432/0, parc. št. 1429/0, parc. št. 1411/2, parc. št. 1415/0, parc. št. 1416/0, parc. št. 1428/1, parc. št. 1438/1, parc. št. 1437/0, parc. št. 1408/1, parc. št. 1411/1, parc. št. 1414/1 vse k.o. 2119 Šenčur, zaradi zmanjšanja hrupa, ki ga povzroča Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, po metodi neposredne pogodbe.

 

22. 9. 2016

Namera o ustanovitvi služnosti

 

Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za infrastrukturo, objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo vodovodnega in elektro priključka na zemljišču parc. št. 1014/42 k.o. 1836-Kresnice po metodi neposredne pogodbe. 

 

21. 9. 2016 

Namera o ustanovitvi služnosti


Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Ministrstvo za infrastrukturo, objavlja NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo, rabo in vzdrževanje plinovoda za potrebe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, po metodi neposredne pogodbe, na nepremičninah parc. št. 1344/131, k.o. 2117 Zgornji Brnik in parc. št. 1381/196, k.o. 2118 Cerklje.

 

 

19.7.2016

Danes je bil javno objavljen predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS

 


Republika Slovenija je že pred leti pričela s projektom vzpostavitve ustreznega sistema celovitega načrtovanja razvoja na področju prometa in prometne infrastrukture, ki temelji na znotraj-sektorski in med-sektorsko usklajeni viziji.
 
Strategija razvoja prometa v RS, ki jo je sprejela Vlada RS na seji 29. julija 2015, je prvi dokument v tej smeri. V svojih zaključkih se je Strategija osredotočila na opredelitev vseh ukrepov, ki so potrebni za nadaljnji, z dejanskimi prometnimi potrebami in razvojnimi cilji bolj skladen, razvoj prometnega področja v RS, vendar brez izpostavljanja finančnega vidika, nosilcev in časovnega horizonta. Tak pristop je bil nujen, da so lahko v Strategiji prvič zajeta vsa področja prometa, ki so tudi celovito in medsebojno skladno obravnavana. Poleg tega je bil takšen pristop zaželen tudi s strani EU inštitucij za zagotovitev predhodnih pogojenosti za črpanje EU sredstev evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014–2020. Za Strategijo je bila izvedena tudi celovita presoja vplivov na okolje, javna obravnava in čezmejna presoja s sosednjimi državami.
 
Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji so identični z ukrepi iz Strategije. Razlika je v opredelitvi  rokov in nosilcev posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo ukrepov. Tem so dodeljeni tudi okvirni stroški, vendar so vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. S tem razlogom je letna višina potrebnih sredstev za realizacijo aktivnosti v predlogu Nacionalnega programa določena le po področjih, medtem ko so same aktivnosti, roki za njihovo izvedbo in nosilci navedeni v prilogah. Če se bo višina finančnih sredstev gibala v okvirih, ki so navedeni v dokumentu, bo lahko spoštovana tudi dinamika aktivnosti, navedena v prilogah predloga Nacionalnega programa. Za namen podrobnejšega načrtovanja izvajanja aktivnosti predlagamo, da Vlada RS vsako leto sprejme 6-letni operativni načrt vlaganj v promet oz. prometno infrastrukturo, ki bo določal še konkretnejše aktivnosti (projekte) na podlagi strokovnih prioritet, stroške za njihovo realizacijo in natančne roke izvedbe. S tem bo zagotovljeno stabilno in enakomerno vlaganje v promet in prometno infrastrukturo, kar bo posledično zagotovilo ustrezen razvoj tega sektorja, ki bo skladen s postavljenimi cilji in prispevalo k višji rasti BDP.
 
V kolikor imate kakršnekoli pripombe ali predloge na predlagano Resolucijo o Nacionalnem programu razvoja prometa v RS, ki jo najdete v pripetih datotekah spodaj, nam jih lahko pošljete na e-naslov: mzip.smz(at)gov.si in v naslovu napišete »Nacionalni program – promet - pripombe«. Vaše pripombe in predloge bomo sprejemali do vključno 22. avgusta 2016.

 

Priloga 1 - Nacionalni program

Priloga 2 - Projekti

Priloga 3 - Dinamika

 

 

11.3.2016

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji  dela nepremičnine s parc. št. 920/0 k.o. Ankaran, v lasti RS, v izmeri 47.275,60 m2, za potrebe izvajanja pristaniške dejavnosti in za razvoj obrambnih projektov v skladu z določbami Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Ur. l. RS, št. 48/11) v najem.

  

 

4. 1. 2016

Namera o ustanovitvi služnosti

 

1. Pravna podlaga: 

31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/2010, 75/12, 50/14) in 55. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/13). 

2. Služeča nepremičnina: 

Parc. št. 6312/5-0 k.o. 2604– Bertoki 

- ureditev deviacije vodotoka v površini 163 m2 ter vodovodnega priključka PE 63 mm v zaščitni cevi fi 110 mm, v dolžini 8m in površini 24m2. 

V pogodbi o ustanovitvi služnosti se služnost določi v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno tako, da čim manj obremenjuje nepremičnino.  

3. Sklenitev pogodbe: 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na straneh Ministrstva za infrastrukturo.

 

14.12.2015

Ministrstvo za infrastrukturo, v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer: parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in  

delu parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 22. 

 

 

22.5.2015  

Danes se je začela javna obravnava Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

 

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS in predlog strategije razvoja prometa v RS  

 

Povezava na javne objave s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Javne razgrnitve in seznanitve Državnih prostorskih načrtov (DPN)  

 

 

17.12.2014

Namera o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer:
parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur.  

 

7.1.2013 

Uredba o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč