Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Zavoljo zagotavljanja transparentnega in javnega delovanja državne uprave Ministrstvo za infrastrukturo tudi na svoji spletni strani zagotavlja javne objave javnih pozivov, natečajev za zasedbo delovnih mest ter javnih naročil za blago, storitve ali gradnje.

 

 

19.7.2016

Danes je bil javno objavljen predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS


Republika Slovenija je že pred leti pričela s projektom vzpostavitve ustreznega sistema celovitega načrtovanja razvoja na področju prometa in prometne infrastrukture, ki temelji na znotraj-sektorski in med-sektorsko usklajeni viziji.
 
Strategija razvoja prometa v RS, ki jo je sprejela Vlada RS na seji 29. julija 2015, je prvi dokument v tej smeri. V svojih zaključkih se je Strategija osredotočila na opredelitev vseh ukrepov, ki so potrebni za nadaljnji, z dejanskimi prometnimi potrebami in razvojnimi cilji bolj skladen, razvoj prometnega področja v RS, vendar brez izpostavljanja finančnega vidika, nosilcev in časovnega horizonta. Tak pristop je bil nujen, da so lahko v Strategiji prvič zajeta vsa področja prometa, ki so tudi celovito in medsebojno skladno obravnavana. Poleg tega je bil takšen pristop zaželen tudi s strani EU inštitucij za zagotovitev predhodnih pogojenosti za črpanje EU sredstev evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014–2020. Za Strategijo je bila izvedena tudi celovita presoja vplivov na okolje, javna obravnava in čezmejna presoja s sosednjimi državami.
 
Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji so identični z ukrepi iz Strategije. Razlika je v opredelitvi  rokov in nosilcev posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo ukrepov. Tem so dodeljeni tudi okvirni stroški, vendar so vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. S tem razlogom je letna višina potrebnih sredstev za realizacijo aktivnosti v predlogu Nacionalnega programa določena le po področjih, medtem ko so same aktivnosti, roki za njihovo izvedbo in nosilci navedeni v prilogah. Če se bo višina finančnih sredstev gibala v okvirih, ki so navedeni v dokumentu, bo lahko spoštovana tudi dinamika aktivnosti, navedena v prilogah predloga Nacionalnega programa. Za namen podrobnejšega načrtovanja izvajanja aktivnosti predlagamo, da Vlada RS vsako leto sprejme 6-letni operativni načrt vlaganj v promet oz. prometno infrastrukturo, ki bo določal še konkretnejše aktivnosti (projekte) na podlagi strokovnih prioritet, stroške za njihovo realizacijo in natančne roke izvedbe. S tem bo zagotovljeno stabilno in enakomerno vlaganje v promet in prometno infrastrukturo, kar bo posledično zagotovilo ustrezen razvoj tega sektorja, ki bo skladen s postavljenimi cilji in prispevalo k višji rasti BDP.
 
V kolikor imate kakršnekoli pripombe ali predloge na predlagano Resolucijo o Nacionalnem programu razvoja prometa v RS, ki jo najdete v pripetih datotekah spodaj, nam jih lahko pošljete na e-naslov: mzip.smz(at)gov.si in v naslovu napišete »Nacionalni program – promet - pripombe«. Vaše pripombe in predloge bomo sprejemali do vključno 22. avgusta 2016.

 

Priloga 1 - Nacionalni program

Priloga 2 - Projekti

Priloga 3 - Dinamika

 

 

11.3.2016

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji  dela nepremičnine s parc. št. 920/0 k.o. Ankaran, v lasti RS, v izmeri 47.275,60 m2, za potrebe izvajanja pristaniške dejavnosti in za razvoj obrambnih projektov v skladu z določbami Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Ur. l. RS, št. 48/11) v najem.

  

 

4. 1. 2016

Namera o ustanovitvi služnosti

 

1. Pravna podlaga: 

31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/2010, 75/12, 50/14) in 55. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/13). 

2. Služeča nepremičnina: 

Parc. št. 6312/5-0 k.o. 2604– Bertoki 

- ureditev deviacije vodotoka v površini 163 m2 ter vodovodnega priključka PE 63 mm v zaščitni cevi fi 110 mm, v dolžini 8m in površini 24m2. 

V pogodbi o ustanovitvi služnosti se služnost določi v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno tako, da čim manj obremenjuje nepremičnino.  

3. Sklenitev pogodbe: 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na straneh Ministrstva za infrastrukturo.

 

14.12.2015

Ministrstvo za infrastrukturo, v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer: parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in  

delu parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 22. 

  

26. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 500/26, k.o. 877-Stražišče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

4. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2565/6, k.o. 2461-Dane, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

14. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo namerava skleniti neposredno pogodbo za menjavo nepremičnin, in sicer parcelo št. 1527/95, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič za parcelo št. 1527/93, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: drago.gabersek@gov.si .

 

9. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 207/1, k.o. 2516-Kilovče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek(at)gov.si.

 

22.5.2015  

Danes se je začela javna obravnava Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

 

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS in predlog strategije razvoja prometa v RS  

 

Povezava na javne objave s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Javne razgrnitve in seznanitve Državnih prostorskih načrtov (DPN)  

 

 

12.5.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin s parc. št. 1292/13, 1292/25, 1292/30 in 1292/32, k.o. 840-Otiški vrh in nepremičnine s parc. št. 3974/5, k.o. 2453-Povir. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

2.4.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnino parc. št. 3203/11 z nepremičninama parc. št. 1405/5 in 1410/5, vse k.o. 105-Murska Sobota. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

5.3.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnini parc. št. 464/29 in 464/30 z nepremičnino parc. št. 388/1 z doplačilom, vse k.o. 1937-Medvode. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si .

 

17.12.2014

Namera o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer:
parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur.  

 

7.1.2013 

Uredba o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč