JAVNE OBJAVE

Zavoljo zagotavljanja transparentnega in javnega delovanja državne uprave Ministrstvo za infrastrukturo tudi na svoji spletni strani zagotavlja javne objave javnih pozivov, natečajev za zasedbo delovnih mest ter javnih naročil za blago, storitve ali gradnje.

 

 

11.3.2016

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji  dela nepremičnine s parc. št. 920/0 k.o. Ankaran, v lasti RS, v izmeri 47.275,60 m2, za potrebe izvajanja pristaniške dejavnosti in za razvoj obrambnih projektov v skladu z določbami Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Ur. l. RS, št. 48/11) v najem.

 

 

8. 3. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1292/30 k.o. 840-Otiški vrh I in parc. št. 83/0 k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami, obe last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gorenca na e-naslov: drago.gorenc(at)gov.si

 

 

25. 1. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja povabilo k oddaji ponudbe zaradi prodaje nepremičnin v k.o. 840-Otiški vrh I in k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami. Več informacij o predmetu, pogojih, kraju in oddaji ponudb dobite TUKAJ

 

 

4. 1. 2016

Namera o ustanovitvi služnosti

 

1. Pravna podlaga: 

31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/2010, 75/12, 50/14) in 55. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/13). 

2. Služeča nepremičnina: 

Parc. št. 6312/5-0 k.o. 2604– Bertoki 

- ureditev deviacije vodotoka v površini 163 m2 ter vodovodnega priključka PE 63 mm v zaščitni cevi fi 110 mm, v dolžini 8m in površini 24m2. 

V pogodbi o ustanovitvi služnosti se služnost določi v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno tako, da čim manj obremenjuje nepremičnino.  

3. Sklenitev pogodbe: 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na straneh Ministrstva za infrastrukturo.

 

14.12.2015

Ministrstvo za infrastrukturo, v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer: parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in  

delu parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 22. 

  

26. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 500/26, k.o. 877-Stražišče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

4. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2565/6, k.o. 2461-Dane, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

 

14. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo namerava skleniti neposredno pogodbo za menjavo nepremičnin, in sicer parcelo št. 1527/95, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič za parcelo št. 1527/93, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: drago.gabersek@gov.si .

 

 

9. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 207/1, k.o. 2516-Kilovče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek(at)gov.si.

 

 

5. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja povabilo k oddaji ponudbe zaradi prodaje nepremičnin v k.o. 840-Otiški vrh I, k.o. 2604-Bertoki in k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami. Več informacij o predmetu, pogojih, kraju in oddaji ponudb dobite TUKAJ

 

 

 

 

22.5.2015  

Danes se je začela javna obravnava Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

 

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS in predlog strategije razvoja prometa v RS  

 

Povezava na javne objave s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Javne razgrnitve in seznanitve Državnih prostorskih načrtov (DPN)  

 

 

 

 

12.5.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin s parc. št. 1292/13, 1292/25, 1292/30 in 1292/32, k.o. 840-Otiški vrh in nepremičnine s parc. št. 3974/5, k.o. 2453-Povir. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

2.4.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnino parc. št. 3203/11 z nepremičninama parc. št. 1405/5 in 1410/5, vse k.o. 105-Murska Sobota. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

5.3.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnini parc. št. 464/29 in 464/30 z nepremičnino parc. št. 388/1 z doplačilom, vse k.o. 1937-Medvode. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si .

 

17.12.2014

Namera o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer:
parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur.  

  

 

 

 

7.1.2013 

Uredba o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč  

 

 

 

 

 

 

drago.gorenc@gov.si