Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

 

Javni razpis za določitev pooblaščene organizacije za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (objavljeno 17.4.2018)

 

Javni razpis

 

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017)

 
Ministrstvo za infrastrukturo je danes v Uradnem listu RS št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (parkiraj in presedi), ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v vozlišča P+R (parkiraj in presedi) in je razdeljen v dva sklopa:

Sklop I: sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R, ne glede na tip (tip A, B1, B2 in C po Smernicah za vzpostavitev sistema P+R), predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 4.010.037,59 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 2.005.018,79 EUR.

Sklop II: sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R tipa C, predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 1.000.000 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 250.000 EUR.

Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti in pogoje upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij) s sprejeto celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami (CPS).


S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.010.037,59 EUR.

 

Razpisni roki:

Rok za oddajo vlog je sreda 21. 3. 2018. V primeru, da se na tem roku ne dodeli vseh razpisanih sredstev, je dodatni drugi rok torek, 20. 6. 2018.

 

Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12.00. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30).

 

Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno.


Kontakt: elektronski naslov: mzi-mobilen.si(at)gov.si

 

Povezava na objavo v Uradnem listu RS

 

Razpisna dokumentacija  za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

 

Obrazec 1: Oprema ovojnice JR UTM P+R

 

Obrazec 2: Podatki o vlagatelju JR UTM P+R

 

Obrazec 3: Opis operacije JR UTM P+R

 

Obrazec 3b: Podatki o operaciji JR UTM P+R

 

Obrazec 4: Izjava vlagatelja JR UTM P+R

 

Obrazec 5: Vzorec pogodbe JR UTM P+R

 

Obrazec 6: Kontrolnik za popolnost vloge JR UTM P+R

 

Priloga 1: Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih

 

Priloga 2: Infrastruktura za pešce - splošne usmeritve

 

priloga 3: Kolesarjem prijazna infrastruktura - smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja

 

 

Odgovori na vprašanja:

 

JR P+R Odgovori na vprašanja št. 1 z dne,  11.01.2018

 

JR P+R Odgovori na vprašanja št. 2 z dne,  23.2. 2018

  

JR P+R Odgovori na vprašanja št. 3 z dne,  28.2. 2018

 

 

 

Zapisnik o odpiranju vlog JR_UTM-P+R z dne 12.4.2018 - 1. rok

zapisnik o odpiranju JR_UTM-P+R, z dne 7.5. 2018 - 1.rok dopolnitve

 

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

 
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:

-       infrastrukturo za pešce,

-       infrastrukturo za kolesarje,

-       avtobusna postajališča.

 

Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti, upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).


S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.

 

Razpisni roki:

Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.

1.     Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.

2.     Drugi rok za oddajo vlog je petek, 6. 4. 2018.

3.     Tretji rok za oddajo vlog je sreda, 12. 9. 2018.

 

Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12.00. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30).

 

Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno.


Kontakt: elektronski naslov: mzi-mobilen.si(at)gov.si

 

Povezava na objavo v Uradnem listu 

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, (glej popravek razpisne dokumentacije z dne 9. 5. 2018 spodaj)

Razpisni obrazec št. 1: oprema ovojnice

Razpisni obrazec št. 2: osnovni podatki o vlagatelju

Razpisni obrazec št. 3: opis operacije (prosimo izpolnite popravljen obrazec, z dne 24.10. 2017, ki se nahaja spodaj) 

Razpisni obrazec št. 3a: opis ukrepa

Razpisni obrazec št. 3b: podatki o ukrepu, (prosimo izpolnite popravljen obrazec z dne 8.11.2017, ki se nahaja spodaj) 

Razpisni obrazec št. 4: izjava vlagatelja

Razpisni obrazec št. 5: vzorec pogodbe o sofinanciranju

Razpisni obrazec št. 6: kontrolnik za popolnost vloge

Priloga št. 1: višina razpoložljivih zagotovljenih sredstev po občinah

Priloga št. 2: Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve

Priloga št. 3: Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisni obrazec št. 3: opis operacije - popravek, 24.10.2017

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje Ukrepov trajnostne mobilnosti - verzija 2 - popravek z dne 26.10.2017. Glej posodobljeno verzijo z dne 9.5. 2018.

Razpisni obrazec 3b: podatki o ukrepu - verzija 2, popravek z dne 26.10.2017. Glej posodobljeno verzijo z dne 8.11. 2017.

 

Posodobitev razpisne dokumentacije JR UTM z dne 26.10. 2017. 

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje Ukrepov trajnostne mobilnosti - verzija 2, posodobitev z dne 8.11.2017. Objava v Uradnem listu RS dne 10.11. 2017.

 

Posodobitev razpisne dokumentacije JR UTM z dne 13. 2. 2018.

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje Ukrepov trajnostne mobilnosti - verzija 3, posodobitev z dne 13.2. 2018. Objava v Uradnem listu RS dne 23.2. 2018.

 

Posodobitev razpisne dokumentacije JR UTM z dne 9.5. 2018

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje Ukrepov trajnostne mobilnosti - verzija 4, posodobitev z dne 9.5.2018. Objava v Uradnem listu RS dne 11.5.2018.

 

Razpisni obrazec 3b: podatki o ukrepu - verzija 2, posodobitev z dne 8.11. 2017

Vzorec poročila o celotnem postopku izdelave CPS, objavljeno dne 13.11.2017 (v kolikor občine oddajo poročilo, ki ne bo pripravljeno po vzorcu, morajo biti razvidne opravljene dejavnosti po korakih)

 

VABILO NA INFORMATIVNI DAN JAVNI RAZPIS UTM, DNE 13.10. 2017

Predstavitev info day JR UTM sklop 1

Predstavitev info day JR UTM sklop 2

Zapisnik informativnega dneva

 

Odgovori na vprašanja: 

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 1 z dne 17.10.2017; 1-11.

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 2 z dne 26.10.2017; 12-30.

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 3 z dne 08.11.2017; 31-44.

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 4 z dne 16.11.2017; 45-51.

Odgovori na vprašanja, zastavljena po roku za postavljanje vprašanj za prvem rok za oddajo vlog (tj. po 12.00 dne 13. 11. 2017), bodo objavljena po roku za oddajo vlog (po 23. 11. 2017). 

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 5 z dne 21.12.2017; 52-68.

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 6 z dne 31.01.2018; 69-76.

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 7 z dne 19.2. 2018;  77-83.

JR UTM Odgovori na vprašanja št. 8 z dne  8.3.  2018;  84-86.

JR UTM odgovori na vprašanja  št. 9 z dne  13.3. 2018; 78-90.

JR UTM odgovori na vprašanja št. 10 z dne 30.3.2018; 91-92.

JR UTM odgovori na vprašanja št. 11 z dne 9.8.2018; 93-95.

JR UTM odgovori na vprašanja št. 12 z dne 30.8.2018; 96-103.

JR UTM odgovori na vprašanja št. 13 z dne 7.9.2018; 104.

Odgovori JR UTM 1-13 skupaj.

 

Zapisnik o odpiranju vlog z dne,  23.11. 2017 - 1. rok.

Zapisnik o ocenjevanju vlog z dne, 9.2. 2018 -1. rok.

Zapisnik o odpiranju vlog z dne, 26.4. 2018 - 2. rok

Zapisnik o ocenjevanju vlog z dne, 16.7. 2018 -2 rok

Zapisnik o odpiranju vlog z dne 26. 9. 2018 - 3. rok

Zapisnik o ocenjevanju vlog z dne 18.12. 2018 - 3.rok

 

Javni razpis za določitev pooblaščenih organizacij za opravljanje pregledov vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov) (objavljeno 14. 7. 2017)

 

Javni razpis (PDF)

Javni razpis (Word)

 

15. 12. 2015 - JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO KONTROLNEGA STOLPA NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA V NAJEM PO METODI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Javni razpis

Ponudba

 

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« 

 
Ministrstvo za infrastrukturo je danes v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,
Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.
 
Povezava na objavo v Uradnem listu 

Razpisna dokumentacija  za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« skupaj z obrazci 

Razpisna dokumentacija - .doc

 

Rok za prijavo:osebno ali prispele po pošti najkasneje do dne 10.11.2015 do 10.00 na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
 
Odpiranje prijav: Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog.
 
Kontakt: na elektronski naslov: mzi-mobilen.si(at)gov.si

 

 

 - Odgovori na vprašanja od 1 do 4

 - Odgovori na vprašanja od 5 do 14

 - Odgovori na vprašanja od 15 do 45

 - Odgovori na vprašanja od 46 do 63

 - Pojasnilo razpisne dokumentacije z dne 6.11.2015

 

 

Zapisnik o odpiranju vlog JR CPS:

- Zapisnik o odpiranju vlog

- Priloga 1.1

- Priloga 1.2

- Priloga 1.3

- Priloga 1.4

- Zapisnik o odpiranju - Prilogi 2 in 3
  

 

Zapisnik o strokovnem pregledu popolnih vlog in njihovem ocenjevanju:

- Priloga 1

- Priloga 2

 

Zaključno poročilo:

Zaključno poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje operacij "Celostne prometne strategije" 

- Priloga 1 (realizacija) 

 

 

 

Sofinanciranje nagrad na področju prostora in graditve v letu 2015

APEC Port Training Center - prijava na seminar v Antwerpnu (Belgija), 24.11.-5.12.2014

APEC seminar on "Tasks and Responsabilities of Forwarders, Agencies and Shipping Lines, November 24th till December 5th 2014
Program outline November - December 2014
Application Form

Informacija o javnih razpisih Evropske agencije za pomorsko varnost

Training on Flag State Responsibilities & Authorisation of Recognised Organisations for SAFEMED beneficiaries (deadline 22/09/2014)

Supply and installation of a synoptic panel (deadline 05/09/2014)

 


Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in gradive objektov v letu 2014

Datum objave: petek, 21.02.2014 tudi v Uradnem listu RS št. 14/2014
Datum zaključka: 04.03.2014 do 10.00 ure
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Kontaktna oseba: Jelena Torbica ( jelena.torbica(at)gov.si )

Razpisna dokumentacija 

 

 

Javni razpis "Parkiraj in pelji se"

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je danes v Uradnem listu, št. 59/2013 z dne 12.7.2013 objavilo Javni razpis "Parkiraj in pelji se", ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete "Cestna in pomorska infrastruktura - področje javnega potniškega prometa". Ministrstvo za gospodarskih razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, je pred tem dne 8.7.2013, izdalo sklep o potrditvi javnega razpisa. Projektom, ki bodo ocenjeni kot skladni z razpisnimi pogoji je tako namenjenih 8 mio EUR sredstev evropskega kohezijskega sklada.

 

Izvajalec javnega razpisa kot posredniško telo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izgradnjo P+R (parkiraj in pelji se) parkirišč. Predmet sofinanciranja so projekti, ki so del razvoja javnega potniškega prometa in javnega prevoza v slovenskih mestih in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov.

 

Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne skupnosti na območju RS.

 

Namen razpisa je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto javni prevoz. Namen je zmanjšati potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili, zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj javnega potniškega prometa. Namen razpisa je ustvariti sinergije med projektom integriranega javnega potniškega prometa, ki uvaja sistem enotne vozovnice in P+R parkirišči. Projekt naj bi podpiral še učinkovitejše delovanje sistema javnega potniškega prometa za povečanje deleža potnikov javnega potniškega prometa. Z preusmeritvijo potnikov na trajnostne oblike prevoza bo mogoče zagotoviti kvalitetnejši, bolj konkurenčen, privlačnejši in hitrejši javni potniški promet.

 

Povezava na objavo v Uradnem listu 

Objava dodatnega (zadnjega) roka za oddajo vlog

V zvezi z javnim razpisom "Parkiraj in pelji se" vse potencialne ponudnike obveščamo, da je na internetu objavljen popravljen obrazec pogodbe in sicer smo popravili ime in priimek podpisnika.

Javni razpis P+R, skupaj z obrazci
 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu z 9. točko javnega razpisa "Dodatne informacije in obveščanje" podaja v pisni obliki odgovore na vaša vprašanja, poslana na mzip.ceste(at)gov.si ali mzip.infrastruktura(at)gov.si, in sicer v rubriki javne objave (javni razpisi).

Vprašanja in odgovori:

Seznam upravičencev

--------------------------------------------------------------------------------------

Povezava na javne razpise s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Seznam javnih razpisov projektov, vezanih na celostno pomorsko politiko (IMP)