Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za določitev pooblaščenih organizacij za opravljanje pregledov vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov) (objavljeno 14. 7. 2017)

 

Javni razpis (PDF)

Javni razpis (Word)

 

15. 12. 2015 - JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO KONTROLNEGA STOLPA NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA V NAJEM PO METODI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Javni razpis

Ponudba

 

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« 

 
Ministrstvo za infrastrukturo je danes v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,
Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.
 
Povezava na objavo v Uradnem listu 

Razpisna dokumentacija  za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« skupaj z obrazci 

Razpisna dokumentacija - .doc

 

Rok za prijavo:osebno ali prispele po pošti najkasneje do dne 10.11.2015 do 10.00 na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
 
Odpiranje prijav: Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog.
 
Kontakt: na elektronski naslov: mzi-mobilen.si(at)gov.si

 

 

 - Odgovori na vprašanja od 1 do 4

 - Odgovori na vprašanja od 5 do 14

 - Odgovori na vprašanja od 15 do 45

 - Odgovori na vprašanja od 46 do 63

 - Pojasnilo razpisne dokumentacije z dne 6.11.2015

 

 

Zapisnik o odpiranju vlog JR CPS:

- Zapisnik o odpiranju vlog

- Priloga 1.1

- Priloga 1.2

- Priloga 1.3

- Priloga 1.4

- Zapisnik o odpiranju - Prilogi 2 in 3
  

 

Zapisnik o strokovnem pregledu popolnih vlog in njihovem ocenjevanju:

- Priloga 1

- Priloga 2

 

 

 

Sofinanciranje nagrad na področju prostora in graditve v letu 2015APEC Port Training Center - prijava na seminar v Antwerpnu (Belgija), 24.11.-5.12.2014

APEC seminar on "Tasks and Responsabilities of Forwarders, Agencies and Shipping Lines, November 24th till December 5th 2014
Program outline November - December 2014
Application Form


Informacija o javnih razpisih Evropske agencije za pomorsko varnost

Training on Flag State Responsibilities & Authorisation of Recognised Organisations for SAFEMED beneficiaries (deadline 22/09/2014)

Supply and installation of a synoptic panel (deadline 05/09/2014)

 


Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in gradive objektov v letu 2014

Datum objave: petek, 21.02.2014 tudi v Uradnem listu RS št. 14/2014
Datum zaključka: 04.03.2014 do 10.00 ure
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Kontaktna oseba: Jelena Torbica ( jelena.torbica(at)gov.si )

Razpisna dokumentacija 

 

 

Javni razpis "Parkiraj in pelji se"

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je danes v Uradnem listu, št. 59/2013 z dne 12.7.2013 objavilo Javni razpis "Parkiraj in pelji se", ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete "Cestna in pomorska infrastruktura - področje javnega potniškega prometa". Ministrstvo za gospodarskih razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, je pred tem dne 8.7.2013, izdalo sklep o potrditvi javnega razpisa. Projektom, ki bodo ocenjeni kot skladni z razpisnimi pogoji je tako namenjenih 8 mio EUR sredstev evropskega kohezijskega sklada.

 

Izvajalec javnega razpisa kot posredniško telo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izgradnjo P+R (parkiraj in pelji se) parkirišč. Predmet sofinanciranja so projekti, ki so del razvoja javnega potniškega prometa in javnega prevoza v slovenskih mestih in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov.

 

Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne skupnosti na območju RS.

 

Namen razpisa je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto javni prevoz. Namen je zmanjšati potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili, zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj javnega potniškega prometa. Namen razpisa je ustvariti sinergije med projektom integriranega javnega potniškega prometa, ki uvaja sistem enotne vozovnice in P+R parkirišči. Projekt naj bi podpiral še učinkovitejše delovanje sistema javnega potniškega prometa za povečanje deleža potnikov javnega potniškega prometa. Z preusmeritvijo potnikov na trajnostne oblike prevoza bo mogoče zagotoviti kvalitetnejši, bolj konkurenčen, privlačnejši in hitrejši javni potniški promet.

 

Povezava na objavo v Uradnem listu 

Objava dodatnega (zadnjega) roka za oddajo vlog

V zvezi z javnim razpisom "Parkiraj in pelji se" vse potencialne ponudnike obveščamo, da je na internetu objavljen popravljen obrazec pogodbe in sicer smo popravili ime in priimek podpisnika.

Javni razpis P+R, skupaj z obrazci
 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu z 9. točko javnega razpisa "Dodatne informacije in obveščanje" podaja v pisni obliki odgovore na vaša vprašanja, poslana na mzip.ceste(at)gov.si ali mzip.infrastruktura(at)gov.si, in sicer v rubriki javne objave (javni razpisi).

Vprašanja in odgovori:

Seznam upravičencev

--------------------------------------------------------------------------------------

Povezava na javne razpise s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Seznam javnih razpisov projektov, vezanih na celostno pomorsko politiko (IMP)