Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dodatek št. 1 h Koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji seji v imenu Republike Slovenije z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (DARS) sklenila Dodatek št. 1 h Koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji. Za podpis dodatka je pooblastila dr. Patricka Vlačiča, ministra za promet.

Sprememba koncesijske pogodbe je eden izmed ukrepov, potrebnih za kratkoročno stabilizacijo finančne konstrukcije Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA).
Njen cilj je omogočiti, da se bo v okvir koncesijske dajatve prenesel tisti del čistega dobička DARS iz leta 2008, ki presega višino priznanega donosa na kapital DARS po koncesijski pogodbi. Posledično to pomeni prenos tega dela dobička na račun izgradnje avtocest in njegovo uporabo za namene financiranja NPIA. Trenutno ocenjena vrednost prenesenih sredstev zanaša okvirno 10 milijonov evrov.

Skladno s Poročilom medresorske delovne skupine o financiranju avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenju je predlagana sprememba koncesijske pogodbe del ukrepov, ki kumulativno zagotavljajo pokritje predvidenega kratkoročnega primanjkljaja.

Osnovno besedilo koncesijske pogodbe med RS in DARS, podpisane 29. 4. 2004, izvedbe tega ukrepa ne omogoča, zato je sprememba nujna. Na seji Odbora vlade za gospodarstvo in trajnostni razvoj je bil 17. t.m. sprejet sklep, da je dodatek k pogodbi treba podpisati najkasneje do 20. februarja 2009.
Hkrati se v pogodbi urejata še dve vprašanji, ki sta nujni za učinkovito izvajanje upravljanja avtocest:
• kritje stroškov gasilske službe v predorih, daljših od 1000 metrov: v letu 2007 je bila sprejeta uredba vlade, ki je upravljavcem predorov naložila dodatne obveznosti v zvezi z  zagotavljanjem protipožarne varnosti v predorih; potrebno je, da se ti stroški opredelijo kot dejanski stroški, ki se obračunavajo v breme koncesijske dajatve (po pogodbi z Upravo za zaščito in reševanje RS okrog 700.000 € letno)
• določanje načina obračunskega evidentiranja števila prehodov vozil v povezavi z vinjetnim načinom cestninjenja, uvedenim v letu 2008; koncesijska pogodba v osnovnem besedilu namreč določa priznane odhodke v zvezi s pobiranjem cestnine z upoštevanjem značilnosti klasičnega cestninskega sistema.

Dodatek št. 1 h koncesijski pogodbi začne veljati z dnem, ko ga podpišejo zastopniki obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 01. januarja 2009.