Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za vzdrževalna dela v javno korist 67.815.237 evrov

Vlada je na današnji seji s Slovenskimi železnicami, d.o.o. sklenila Pogodbo št. 1-2/2010-2011 o opravljanju vzdrževalnih del v javno korist za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2011 v vrednosti 67.815.237,00 EUR. Za podpis pogodbe je pooblastila dr. Andreja Godca, direktorja Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

Vzdrževalna dela v javno korist, ki se izvajajo v skladu z 11. členom  Zakona o železniškem prometu kot obvezna javna gospodarska služba, so namenjena vlaganjem v javno železniško infrastrukturo (JŽI), s  katerimi se izboljšajo prometno-tehnične in varnostne lastnosti JŽI ali gradijo pomožni objekti in naprave JŽI. S temi vlaganji se ne posega zunaj območja progovnega pasu, zato pred začetkom izvajanja teh del ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Za izvedbo in financiranje nalog je torej danes vlada sklenila pogodba s Slovenskimi železnicami, d.o.o. kot upravljavcem. V njej so definirani projekti, ki jih bodo Slovenske železnice izvajale v letih 2010 in 2011, ter njihove vrednosti.
                                                                                        zneski v EUR
Projekti                                                                        2010          2011
Remont levega in desnega tira Košana - Gornje Ležeče 13.175.000  14.800.000
Modernizacija proge Grosuplje - Kočevje 1. faza           11.000.000    5.350.000
Obnova postaje Poljčane                                              5.900.000    7.990.105
Obnova proge Dolga Gora - Poljčane                                               1.500.000
Modernizacija SV naprav na progi Ljubljana - Sežana        700.000 
Obnova objektov zgornjega ustroja                               3.239.778 
Obnova objektov spodnjega ustroja                              1.358.354 
Posodobitev zunanjih naprav postavljalnic in elementov

na nivojskih prehodih                                                      402.000 
Priprava in vodenje projektov                                          500.000      500.000
Varstvo okolja in protihrupne ograje                              1.400.000 
SKUPAJ                                                                   37.675.132   30.140.105

Vrednost pogodbe znaša  67.815.237,00 EUR, od tega:

- za leto 2010: 37.675.132 EUR, in
- za leto 2011: 30.140.135 EUR

Sredstva za financiranje pogodbe so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Veljavni proračun na proračunski postavki 9636 Javna železniška infrastruktura - namenski vir se bo po Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo povečeval v skladu s prilivi iz naslova plačil letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesijske dajatve Luke Koper, d.d., ki pripada Republiki Sloveniji. Dinamika črpanja sredstev bo usklajena z dinamiko prilivov namenskih sredstev.