Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost po današnji seji VRS

Uredba o DPN za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega
 
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Z državnim prostorskim načrtom se načrtuje vodnogospodarska ureditev Dravinje na območju občine Majšperk zaradi obrambe stanovanjskih objektov pred škodljivim delovanjem voda.
 
Na območju občine je bila Dravinja delno urejena v letu 1998. Z ohranitvijo jezu v Slapah in izmenično enostransko širitvijo struge so bile sanirane erozijske razjede in nekoliko izboljšana poplavna varnost pri pretokih Q1. Ob visokih vodah Dravinja večkrat letno poplavlja obrežne kmetijske površine, ki so najširše v območju Majšperka, večkrat letno pa je poplavljena regionalna cesta Majšperk–Stogovci, lokalna cesta naselja Koritno ter cesta Majšperk–Breg. Od urbanih površin je najpogosteje poplavljen zaselek hiš Štuki ob cesti Majšperk–Breg.
 
Cilj predvidene ureditve je zmanjšanje pogostosti poplav urbanih površin. Ureditev je zasnovana tako, da bodo z izgradnjo protipoplavnih nasipov urbane površine varne pred 100-letnimi visokimi vodami Dravinje. Na kmetijskih površinah od Stogovcev do ceste Majšperk–Breg bo pogostost poplav nespremenjena. Nad to cesto pa bodo kmetijske površine, ki ostanejo za visokovodnim nasipom, ,zavarovane pred stoletnimi visokimi vodami Dravinje. Del kmetijskih površin bo ob visokih vodah Dravinje kljub temu poplavljen, ker bo potok iz Lešja zaradi zajezitve Dravinje v času, ko bo v Dravinji pretok večji od 165 m3/s, poplavljal površine do kote 235,58.
 
Načrtovane prostorske ureditve so:
–protipoplavninasipi in protipoplavni zid;
– individualni ukrepi za zaščito stanovanjskih objektov (aqua stop zapornice);
– ureditev odvodnje zalednih vod;
– ureditev območja odvzema materiala za gradnjo protipoplavnih nasipov;
– krajinska ureditev območja;
– ukrepi za preprečitev čezmernih vplivov na okolje ter
– spremljajoče prilagoditve prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
 
Izvedba načrtovanih ureditev je v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo in okolje.
 
 
 
Vlada podelila koncesijo za izvajanje GJS organiziranja trga z električno energijo družbi Borzen
 
Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s katero podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo družbi Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblastila ministra, pristojnega za energijo. 
 
 
Namen tega sklepa je podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, ki jo opravlja družba Borzen, d.o.o. Skladno s 24. členom Energetskega zakona se mora ta javna služba opravljati na podlagi koncesije. Družba Borzen, d.o.o., ki je v 100 % lasti Republike Slovenije, je bila v letu 2001 ustanovljena za opravljanje te obvezne republiške gospodarske javne službe. Družbi Borzen, d.o.o. je bila koncesija nazadnje podeljena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36001-3/2008/7 z dne 3. 4. 2008 za dobo 5 let, ki poteče dne 3. 4. 2013, zato je potrebno koncesijsko razmerje obnoviti. Za celostno ureditev koncesijskega razmerja je treba po sprejetju odločbe o izbiri koncesionarja, skleniti še koncesijsko pogodbo med Republiko Slovenijo kot koncedentom in družbo Borzen, d.o.o. kot koncesionarjem, s katero pogodbeni stranki uredita zakonsko določena medsebojna razmerja. 
 
 
 
Vlada podala soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo 
 
Vlada  je na današnji seji podala soglasje
• za vključitev 10(20) kV kablovoda TP Stikalnica zahod-TP SE Cimsolar in TP00 Stikalnica zahod-TP SE 3 Solar in opreme 10 kV celic K1 in K3 ter celice K2 z opremo za merjenje, vodenje in zaščito v TP00 Stikalnica zahod v RTP 110/10 kV Kidričevo na parcelah štev. 986/1,1023/9, 1023/1¸, 797, 1177/1, 736 in 730 k.o. Lovrenc na Dravskem polju, parcelah št. 459/2, 455,896/3,896/1, 484/2, 495/3, 505/3, 512/3,515/3, 564/6, 570/2, 574/3,581/1,896/2,632/2, 635/2,877/1,648,655,874/1, 727/1 vse k.o. Župečja vas ter parceli št. 268 k.o. Pleterje v energetsko infrastrukturo.

• za vključitev dela opreme TP20/0,4 Puconci- hladilnica na parc. št. 1704 k.o. Puconci, ki jo sestavlja srednje napetostna 20 kV transformatorska celica, transformatorski oljni transformator 20/04 kV, 2x 630 kVA, povezave transformatorja na srednje napetostni in nizko napetostni strani v energetsko infrastrukturo.

• za vključitev nizkonapetostne transformatorske postaje TP Mengeš Cegvenca in srednje napetostnega priključnega 20 kV kablovoda na zemljiščih parc. 2917/1-del, 465/2 in 464/1 vse k.o. Mengeš v energetsko infrastrukturo. 
 
 
 
Vlada sprejela stališče do Predloga direktive EP in ES o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
 
Republika Slovenija načeloma podpira cilje Predloga direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, predvsem potrebo EU po zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv in zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje.
 
Republika Slovenija še predlaga, da se vsaj nekateri roki za usklajenost tehničnih specifikacij in uvedbo polnilnih postaj podaljšajo oz. vežejo na roke za implementacijo jedrnega TEN-T omrežja. Republika Slovenija ob tem še predlaga, da se število polnilnih postaj veže na število registriranih vozil na alternativna goriva tako, da bodo le-ta po eni strani zadostovala za vsa registrirana vozila in po drugi strani stimulirala prebivalce za nakup tovrstnih vozil.
 
 
 
Vlada sprejela stališče do Predloga uredbe EP in ES o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES, Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007
 
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije predlog stališča Republike Slovenije v zadevi Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES, Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007 - 18118/12, ki se glasi:
 
Republika Slovenija načelno podpira namen in cilje Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu o spremembi Uredbe (ES) št 996/2010 ter o razveljavitvi Direktive 2003/42/ES, Uredbe Komisije (ES) 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) 1330/2007 - 18118/12.
 
Slovenija podpira cilje navedene uredbe kot so: zagotavljanje celovitosti zbiranja podatkov o dogodkih v ustreznih bazah podatkov ter njihova učinkovita analiza z namenom preprečevanja negativnih posledic.
 
Za zagotovitev navedenih ciljev predlagana uredba vsebuje sledeče izboljšave obstoječega sistema: boljše zbiranje podatkov o dogodkih, boljša opredelitev pretoka pridobljenih informacij, izboljšanje kvalitete in izmenjave podatkov, izboljšanje varnosti pred neprimerno uporabo podatkov o varnosti, boljša zagotovitev varnosti oseb, ki poročajo o dogodkih, ter predvsem uvedba zahteve za analizo pridobljenih podatkov o dogodkih in sprejetju nadaljnjih potrebnih aktivnosti na nacionalni ravni in boljša analiza na ravni Evropske unije. Cilj predloga uredbe pa je tudi izboljšanje transparentnosti v odnosu do splošne javnosti.
 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Republika Slovenija poda parlamentarni, splošni ali vsebinski, proučitveni ter jezikovni pridržek, dokler pristojni organi v okviru svojih pristojnosti ne ugotovijo skladnosti besedila predloga uredbe iz 1. točke tega sklepa z Ustavo Republike Slovenije ter odpravijo vse pomisleke, ki izhajajo iz obrazložitve gradiva.
 
 
 
Anton Žagar imenovan za v.d. generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo
 
Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor imenovala Antona Žagarja, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.