Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost po seji VRS

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh
 
Sprememba in dopolnitev Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh je vezana na izdajo gradbenega dovoljenja, katero je pogoj za 100 % financiranje izgradnje šest sedežnice s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
 
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine.
 
Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo določa, da vlada določi vrednost točke za odmero rudarske koncesnine. Vrednost točke se dvigne na 0,009144 EUR, kolikor je znaša inflacija v obdobju od začetka januarja do konca novembra 2013. Za december bodo namreč podatki o inflaciji znani šele v januarju 2014. 
 
 
Ureditev statusa sredstev na področju izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki
 
Vlada RS je na današnji seji sklenila, da prenese v brezplačno uporabo Agenciji za radioaktivne odpadke osnovna sredstva, ki so navedena v popisu ARAO, v knjigovodski vrednosti 107.781,82 EUR, po stanju na dan 2. 1. 2013. V poslovni najem Agenciji bo vlada oddala Centralno skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v knjigovodski vrednosti 335.566,26 EUR po stanju na dan 2. 1. 2013. Vlada RS je sklenila tudi agentsko pogodbo z Agencijo za radioaktivne odpadke za izvajanje storitev, ki so povezane z umeščanjem odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za njegovo izgradnjo.  
 
 
Predlog stališča RS do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij - 6015/13, ki se glasi: »Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij«.
 
Uredba (EGS) št. 1192/69 državam članicam omogoča, da 36 naštetim železniškim podjetjem plačujejo nadomestila za plačilo obveznosti, ki jih podjetjem drugih načinov prevoza ni treba kriti, kot so na primer posebni družinski dodatki in pokojnine. Med naštetimi podjetji je tudi podjetje Slovenske železnice d.o.o, ne glede na to, da se v RS in v podjetju Slovenske železnice d.o.o. Uredba (EGS) št. 1192/69 do sedaj ni uporabljala.  
 
 
Predlog stališča RS glede Direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče RS  k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture -5985/13, ki se glasi:
1. Republika Slovenija predlogu direktive načeloma ne nasprotuje, je pa do predloga zadržana.
2. Republika Slovenija meni, da je predložitev in obravnava predloženega predloga spremembe Direktive 2012/34/EU predvsem preuranjena, zato predlaga, da se postopek obravnave in sprejema odloži oz. omeji na nujno potrebne spremembe v okviru drugih aktov četrtega železniškega paketa, kot je navedeno v obrazložitvi.
3. Republika Slovenija k posameznim določbam predloga direktive podaja pripombe, ki se nanašajo na:
 - opredelitve nalog upravljavca infrastrukture, kjer Republika Slovenija meni, da bi bilo skladno z načelom subsidiarnosti ustrezneje, da bi bila natančna opredelitev vseh funkcij železniškega infrastrukturnega upravljavca prepuščena državam članicam;
 - doseženo stopnjo liberalizacije potniškega prometa v okviru mednarodnih storitev in omejitev dostopa do železniške infrastrukture, kjer Republika Slovenija predlaga ohranitev sedanjega besedila v okviru veljavne Direktive 2012/34/EU, oz. vzpostavitev možnosti, da regulatorni organ omeji pravico dostopa v primeru ogrožanja izvajanja javne gospodarske službe;
 - predlog institucionalne ločitve upravljavca infrastrukture, kjer Republika Slovenija želi ohraniti pristojnost samostojnega odločanja o organizaciji funkcij železniškega infrastrukturnega upravljavca, pri tem pa ne podpira obveznosti združitve funkcij v enem subjektu;
 - možnost organizacije upravljavcev infrastrukture znotraj vertikalno povezanih podjetij, ob uveljavitvi ustreznih varoval, Republika Slovenija podpira;
 - predlagane roke za obdobje obveščanja s strani regulatornega organa in infrastrukturnega organa, kjer Republika Slovenija zagovarja daljše roke.
4. Republika Slovenija predlagano besedilo glede ločevanja poslovnih računov znotraj povezane skupine načeloma lahko podpre.
5. Republika Slovenija podaja na besedilo preučitveni in vsebinski pridržek, do obravnave predloga stališča v Državnem zboru pa tudi parlamentarni pridržek.
 
 
Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.
 
Medresorsko delovno skupino za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa vodi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
 
Njene naloge so naslednje:
- pripravlja in po potrebi obravnava vmesna problemska poročila, ki zahtevajo dodatne vire za izvedbo načrtovanih ukrepov;
- spremlja izvajanje nalog iz nacionalnega programa;
- sprejema poročila o izvedenih akcijskih programih;
- sprejme akcijski načrt za dvoletna obdobja do leta 2022;
- skrbi za koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, drugih organizacij, civilne družbe, vseslovenskega zavarovalniškega združenja in strokovnjakov,
- nadzira izvajanje operativnih programov za posamezna obdobja,
- pomaga pri delu lokalnih odborov in sodeluje pri usklajevanju programov za reševanje problemov, ki presegajo lokalno raven,
- skrbi za predstavitev in uveljavitev programa.      
 
 
Ustanovitev Odbora direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje od 2013 do 2022
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o ustanovitvi Odbora direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje od 2013 do 2022. Vodja odbora direktorjev je v.d. generalnega direktorja ali generalni direktor Direktorata za promet iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
 
Odbor direktorjev opravlja naslednje naloge:
- pripravlja strateške usmeritve in izhodišča ukrepov na področju razvoja varnosti cestnega prometa,
- obravnava letna in zaključno poročilo o rezultatih in izvajanju programa,
- daje konkretne naloge za učinkovitejšo izvedbo ukrepov na področju varnosti cestnega prometa,
- zagotavlja finančne in druge resurse, potrebne za izvajanje nacionalnega programa,
- spremlja izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.
 
Delo odbora koordinira ministrstvo, pristojno za promet. 
 
 
Imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
 
Vlada RS je na današnji seji imenovala Ivano Nedižavec Korada, z dnem 18. 12. 2013, za članico sveta Javne agencije  Republike Slovenije za energijo. Z njenim imenovanjem bo svet Agencije deloval v popolni sestavi.  
 
 
Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije
 
Vlada RS je na današnji seji sklenila, da se v javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., v skladu s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa  (Uradni list RS, št. 109/09), kot stvarni vložek vložijo sredstva, ki so bila dana javnemu  podjetju v upravljanje v skupni vrednosti 4.434.587,66 EUR, po stanju na dan 30.09.2013.
 
Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2004, na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, v okviru katerega se kot obvezne republiške gospodarske javne službe zagotavljajo določene navigacijske službe zračnega prometa, in sicer: službe zračnega prometa, letalske informacijske službe ter komunikacijske, navigacijske in nadzorne službe.