Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

19. redna seja VRS

Zakon o cestninjenju

 

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o cestninjenju in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

 


Cestnino in cestninjenje trenutno urejata Zakon o javnih cestah in Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. S predlogom zakona se navedena pravna akta razveljavljata, kar pomeni, da se s predlogom zakona na enem mestu ureja tako cestninjenje osebnih kot tudi tovornih vozil, kar je pomembno tako z vidika jasnosti področne zakonodaje kot tudi razumljivosti le-te za uporabnike in nadzorne organe.

 

Medtem, ko cestninjenje osebnih vozil ostaja v pretežni meri enako urejeno kot sedaj, pa se cestninjenje tovornih vozil usklajuje z zakonodajo EU, in sicer s t.i. Eurovignette direktivami in direktivo o interoperabilnosti cestninskih sistemov v EU.

Predlog zakona ureja tri vrste tovrstnega cestninjenja, in sicer:

- cestninjenje z ustavljanjem na cestninskih postajah,
- elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku in
- evropsko elektronsko cestninjenje.

 

Predlog zakona še vedno ohranja možnost cestninjenja tovornih vozil z ustavljanjem na cestninski postaji, saj je omenjen način cestninjenja pomemben zlasti v prehodnem obdobju do uvedbe elektronskega sistema cestninjenja, ki bo lahko temeljil na eni izmed treh tehnologij, ki jih omogoča zakonodaja EU (mikrovalovna, satelitska ali GSM-GPRS tehnologija). To pomeni, da je zakon tehnološko nevtralen, zato bodo lahko ponudniki v zvezi z vzpostavitvijo elektronskega sistema cestninjenja ponudili katero koli izmed navedenih tehnologij, ki pa bo morala izpolnjevati zahteve glede interoperabilnosti cestninskega sistema Republike Slovenije s cestninskimi sistemi drugih držav članic EU, določene z Odločbo 2009/750/ES. Izpolnjevanje zahtev glede interoperabilnosti cestninskega sistema je pomembno, saj je le tako mogoče zagotavljati evropsko elektronsko cestninjenje, katerega namen je uporabniku cestninskega omrežja omogočiti, da lahko z isto OBU napravo uporablja omrežja cestninskih cest v različnih državah članicah EU. 

 

Pomembna novost je, da zakon uvaja možnost zaračunavanja pristojbine za zunanje stroške, ki nastajajo zaradi prometnega onesnaževanja ali obremenitev s hrupom zaradi prometa tovornih vozil. Pri tem morata biti cestnina in pristojbina za zunanje stroške na računu izkazani ločeno. Pristojbina za zunanje stroške je prihodek državnega proračuna, ki se namenja ukrepom za izboljšanje delovanja prometnega sistema (npr. postavitev protihrupnih ograj, odprava ozkih grl).

Potrebno je poudariti, da je potrebno predlog zakona sprejeti čimprej, saj Republika Slovenija zamuja s prenosom zadnje spremembe Eurovignette direktive iz leta 2011 v slovenski pravni red, zaradi česar je Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla predsodni postopek. V zvezi s tem je bil Evropski komisiji v začetku meseca decembra 2014 posredovan odgovor na obrazloženo mnenje, v katerem smo se zavezali, da bomo predlog zakona sprejeli najkasneje v marcu 2015 in da bomo Evropsko komisijo sproti obveščali o vseh aktivnostih, povezanih z napredkom pri implementaciji omenjene spremembe direktive.

 

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v občini Brežice, Semič, Kidričevo ter Ljubno ob Savinji

 

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji.

 

Na podlagi uredbe bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbe o izbiri nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v posameznih pridobivalnih prostorih po uradni dolžnosti, saj so za vse pridobivalne prostore izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za podelitev rudarskih pravic brez javnega razpisa.

 

 

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o kategorizaciji državnih cest-severna ljubljanska obvoz

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o kategorizaciji hitre ceste »Ljubljana (Zadobrova – Tomačevo – Koseze«« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 599/1 in 600/1, obe k.o. Stožice  in ga poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

 

Pobudnik se obrača na ustavno sodišče v zvezi s presojo ustavnosti uredbe, ker zatrjuje, da poteka avtocesta po zemljiščih v njegovi lasti. Vlada se je v mnenju opredelila do navedb pobudnika, ki v pomembnih delih ne držijo. Ustavnemu sodišču predlaga, naj pobudo zavrže,  pri čemer se sklicuje na argumente iz dosedanje ustavnosodne prakse.

 

Vlada imenovala člane slovenske delegacije Meddržavne komisije za NEK

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji razrešila slovensko delegacijo Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, v sestavi:
- dr. Igor Šalamun,
- Julijan Fortunat,
- mag. Matjaž Vrčko,
- mag. Milena Černilogar Radež in
- Mihael Zupančič
in imenovala nove člane slovenske delegacije Meddržavne komisije, v sestavi:
- dr. Peter Gašperšič, minister, Ministrstvo za infrastrukturo (predsednik),
- Danijel Levičar, generalni direktor Ministrstvo za infrastrukturo (član),
- Mihael Zupančič, Ministrstvo za zunanje zadeve, sekretar (član),
- Urška Dolinšek, Ministrstvo za infrastrukturo (članica),
- mag. Miran Stanko, župan, Občina Krško (član).

Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo je bila ustanovljena skladno z 18. členom pogodbe. Meddržavna komisija spremlja izvajanje pogodbe, potrjuje program odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in druge dejavnosti v tej zvezi, potrjuje program razgradnje NE Krško in druge dejavnosti v tej zvezi ter obravnava odprta vprašanja, ki se nanašajo na medsebojna razmerja v zvezi s pogodbo.

 

Imenovanje generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo 

 

Vlada RS je na današnji seji z današnjim dnem imenovala mag. Radovanko Petrić na položaj generalne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo


Radovanka Petrić je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in pridobila naziv univ. diplomirana sociologinja. Leta 2004 je zaključila magistrski študij menedžmenta neprofitnih organizacij, z magistrsko nalogo Pomen vodenja v državni upravi. Od leta 1996 je  zaposlena v državni upravi, najprej na Ministrstvu za okolje in prostor, potem pa na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Ima bogate izkušnje s področja upravljanja v državni upravi. Med drugim je bila generalna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, do sedaj pa je bila v.d. generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo.