Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

65. redna seja Vlade RS

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2013 in 2014

 

Vlada RS je na današnji seji  sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2013 in Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2014.

 

V letu 2013 je znašala realizacija razvoja in obnavljanja avtocest in drugih investicij (brez obveznosti iz zadolževanja) 60.534.520 evrov (z DDV) oz. 53.146.211 evrov (brez DDV).

 

Gradbena dela so se izvajala na skupaj 20,7 km novih avtocest, hitrih cest in drugih cest. Dokončana in predana prometu je bila ploščad za Bencinski servis Cikava.

 

Gradbena dela so se nadaljevala na odseku Koper – Izola, ploščadi za bencinski servis Cikava in na odseku Šentvid – Koseze.

 

Potekala so tudi obnovitvena dela in naložbe v obstoječe avtoceste ter dela na nekaterih državnih-navezovalnih cestah.

 

Projektna in druga dokumentacija se je pripravljala za odseka Jagodje – Lucija in Draženci – Gruškovje ter za priključek Šmarje Sap.

 

Potekali so postopki prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor ter odkupi nepremičnin.


Obveznosti iz zadolževanja so v letu 2013 dosegle vrednost 192.828.144 evrov.

 

DARS opravlja posle v imenu in za račun države za naloge prostorskega načrtovanja in pridobivanja nepremičnin, sredstva se zagotavljajo v proračunu RS. Za izvedbo teh nalog je bilo iz proračuna RS skupaj zagotovljenih 12.462.237 evrov, od tega 7.344.329 evrov za naloge, izvedene v letu 2013, 3.703.956 evrov za naloge izvedene v letu 2012 ter 1.413.952 evrov za naloge, izvedene v letu 2011.

 

Za financiranje graditve in obnov je bilo v letu 2013 zagotovljenih skupaj 43.315.522 evrov. Poleg lastnih sredstev ter sofinanciranja s strani ASFINAG v višini 1.277.127 evrov je DARS v letu 2013 prejel iz projekta TEN-T 923.887 evrov, iz programa EasyWay – faza II 504.617 ter iz sredstev Kohezijskega sklada 444.999 evrov.


Najeta sta bila dva nova kredita za financiranje gradnje avtocest pri Sberbank Slovenija v višini 60 mio evrov ter pri NLB d. d. v višini 50 mio evrov.

 

V letu 2014 je znašala realizacija razvoja in obnavljanja avtocest in drugih investicij (brez obveznosti iz zadolževanja) 112.612.469 evrov (z DDV) oz. 97.101.821 evrov (brez DDV).

 

Gradbena dela so se izvajala na skupaj 20,7 km novih avtocest, hitrih cest in drugih cest. Nadaljevala se je gradnja odseka Koper–Izola s predorom Markovec.

 

Na področju prostorskega načrtovanja je potekala priprava osmih državnih prostorskih načrtov.

 

Na področju prostorskega načrtovanja je potekala priprava osmih državnih prostorskih načrtov.

 

Dokončana je bila projektna dokumentacija za avtocesto Draženci – MMP Gruškovje in pridobljeno gradbeno dovoljenje za 1. etapo AC, izdelan je bil tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za polni priključek Šmarje - Sap.

 

Izvajale so se tudi aktivnosti za sledeče investicije: odsek HC Jagodje‒Lucija, odsek AC Koseze‒Kozarje (razširitev v 6-pasovnico), avtocestni priključek Brezovica, protivetrna zaščita na HC Razdrto–Vipava (Rebernice), dograditev druge cevi predora Karavanke, izpostava avtocestne baze Kozina v Bertokih in preureditev cestninskih postaj z namenom vzpostavitve ECS v prostem prometnem toku.

 

Obnovljenih je bilo skoraj dvakrat več kilometrov vozišč kot preteklo leto, izvedene štiri delne obnove premostitvenih objektov. Z evropsko direktivo je bila usklajena elektrostrojna oprema v predorih Jasovnik, Trojane, Podmilj in Dekani. Izvedeni sta bili prvi dve fazi sanacije prezračevanja v predoru Karavanke.

 

Na področju gradnje protihrupnih ograj so bila dela na odseku Unec – Postojna končana, na odsekih Brezovica ‒ Vrhnika, Dramlje ‒ Celje in Celje ‒ Arja vas pa so se dela pričela v spomladanskem času in so se izvajala skozi vso gradbeno sezono.

 

Viri so se v letu 2014 zagotavljali iz lastnih sredstev DARS d.d., zadolževanja ter iz drugih virov (evropska sredstva).

 

Naloge prostorskega načrtovanja so bile izvedene v vrednosti 1.472.994 evrov, naloge pridobivanja nepremičnin pa v vrednosti 20.117.573 evrov.

 

Črpanje evropskih sredstev je bilo realizirano v višini 790.085,65 evrov iz projekta TEN-T ter 13.715.181,15 evrov iz sredstev Kohezijskega sklada.

 

Januarja 2015 se je zaključil postopek zadolžitve, DARS je sklenil kreditno pogodbo na osnovi zadolžnice »Schuldschein« v višini 37,78 milijonov evrov s pokojninsko družbo. Kredit je sklenjen za dobo 15 let z enkratnim odplačilom na koncu obdobja in letnim plačevanjem obresti.