Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

98. redna seje Vlade RS

Vlada izdala Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, s katero je določila splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov. Prav tako je določila tudi izvajanje letalskih dejavnosti, nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe.

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov namenjenih opravljanju vojaške, carinske, policijske, iskalne, reševalne in gasilske dejavnosti, dejavnosti obalnih služb ali podobnih dejavnosti. Bodo pa v vsakem primeru dolžni ravnati skladno s postopki in predpisi, ki veljajo za splošni zračni promet znotraj zračnega prostora Republike Slovenije, predpisanimi v uredbi.

Z uredbo se omogoči prosta uporaba brezpilotnih zrakoplovov z vzletno operativno maso 500 gramov ali manj, če se z njimi ne izvajajo letalske dejavnosti, torej se za te vrste brezpilotnih zrakoplovov ne zahteva upoštevanje določb uredbe. Upravljavci brezpilotnih zrakoplovov z vzletno operativno maso 500 gramov ali manj, če se z njimi ne izvajajo letalske dejavnosti, tako na primer niso dolžni upoštevati pravil letenja, identifikacije zrakoplovov ...

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov je bila v času strokovne priprave usklajena z vsemi zainteresiranimi deležniki, preko e-demokracije in na javnem posvetu ter medresorsko usklajevana.

Informacijska pooblaščenka je bila vključena že v fazi strokovne priprave uredbe, predvsem na področju zbiranja podatkov, snemanja iz zraka in uporabe tako pridobljenih podatkov v smislu varovanja zasebnosti.

Uredba sledi usmeritvam EU in je primerljiva z rešitvami v državah EU. V nekaterih rešitvah pa je tudi modernejša, saj so upoštevane tudi aktualne tehnične rešitve na tem tehnološko zelo hitro rastočem področju civilnega letalstva v svetu.

 

Vlada izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

V okviru ciljev za izboljšanje energetske učinkovitosti in s tem povezane Direktive Evropskega parlamenta in Sveta iz oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, ima javni sektor posebno vlogo, in sicer mora predstavljati zgled na področju učinkovite rabe energije. Direktiva še zlasti določa, da morajo biti stavbe javnih organov za zgled drugim, zato tudi nalaga obveznost, da je treba vsako leto energetsko sanirati 3 % površine stavb v lasti in rabi vlade ter da se vzpostavi sistem upravljanja z energijo. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo kar približno 10 % celotnega stavbnega fonda. Ob gospodarni rabi energije in ustrezni organiziranosti bi bilo mogoče zmanjšati rabo energije za 10 % tudi brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte. V kolikor temu dodamo še ustrezne tehnično-investicijske ukrepe, bi po strokovnih ocenah potencial učinkovite rabe energije lahko znašal tudi do 50 %.

Energetski zakon določa, da morajo osebe javnega sektorja vzpostaviti sistem upravljanja z energijo ter v okviru tega opredeliti cilje in ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Ta uredba pomeni izvedbo te določbe, vsebinsko pa upravljavski izziv za javno upravo.

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2 (uporabna površina, uporabljena v bazi GURS). Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati sistem upravljanja z energijo v teh stavbah ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije.

Sistem upravljanja z energijo zajema izvajanje energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije in poročanje odgovorni osebi o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov.

Učinki uredbe bodo predvsem nižji stroški za energijo. Stroški izvajanja organizacijskih ukrepov so majhni in pomenijo predvsem organizacijo, informiranje in ozaveščanje, stroški vzdrževanja  pa so smiselni in nujni že z vidika dobrega gospodarjenja z nepremičnino. Investicije v energetsko prenovo stavb se bodo izvajale predvsem v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014‒2020.


Vlada sprejela državni Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu

Vlada RS je na današnji seji sprejela Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu.

Minister za infrastrukturo, ki je pristojen tudi za letalstvo, pa mora v 6 mesecih po uveljavitvi tega programa sprejeti plan implementacije letalskega državnega varnostnega programa.

Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu ureja varnostno politiko in cilje varnosti letalskega prometa v Republiki Sloveniji, upravljanje z varnostnimi tveganji, zagotavljanje varnosti v letalstvu, promocijo varnosti letalstva ter kazalnike varnostne uspešnosti.

ICAO standardi in priporočena praksa (SARPs), ki so vsebovani v aneksih Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, zahtevajo od držav članic, da vzpostavijo Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu z namenom doseganja sprejemljive ravni varnosti (ang. Acceptable Level of Safety – ALoS) v civilnem letalstvu. ICAO opisuje državni program upravljanja varnosti kot integriran sklop predpisov in aktivnosti usmerjenih v dvig ravni varnosti. Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu mora opisati pravila in dejavnosti za upravljanje varnosti v državi članici.

 

Izdana Uredba o pogojih in merilih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o pogojih in merilih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena.

Zaradi določb Smernic o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom, ki za naš pravni red niso zavezujoče, so pa zavezujoče za izdajatelja, torej Evropsko komisijo, se je nedavno spreminjal Zakon o letalstvu. Obstajal je resen dvom, da ne bi Evropska komisija soglašala, da se obratovanje slovenskih javnih letališč državnega pomena (Letališče Portorož in Letališče Edvarda Rusjana Maribor) zagotovi v pogojih storitev splošnega gospodarskega pomena, kar posledično pomeni, da je edina možna in dovoljena rešitev (državna) pomoč v obliki finančne pomoči za tekoče poslovanje. Določba do takrat veljavnega zakona o letalstvu pa tega ni dopuščala.

Zakon o letalstvu sedaj določa, da se obratovanje javnega letališča lahko financira iz javnih sredstev kot pomoč letališčem za tekoče poslovanje v skladu s smernicami. Prav tako določa, da vlada z uredbo podrobneje predpiše pogoje in merila dodelitve pomoči letališčem za tekoče poslovanje.

Sprejeta uredba določa pogoje in merila za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena v skladu s smernicami in dodelitev pomoči de  minimis pod pogoji uredbe Evropske komisije.

 

Vlada podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije družbi ELES

Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo, s katero je podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije družbi ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, d.o.o., za dobo 50 let. Vlada je za podpis koncesijske pogodbe pooblastila ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, pristojnega za energijo.

Družba ELES, sistemski operater prenosa elektroenergetskega omrežja, d.o.o., je javno podjetje v 100 % lasti Republike Slovenije in je že do sedaj opravljala gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosa električne energije.

Za ureditev koncesijskega razmerja mora koncedent po izbiri koncesionarja z njim skleniti še koncesijsko pogodbo. Z njo bosta Republika Slovenija kot koncedent in družba ELES, d.o.o. kot koncesionar uredila vsa medsebojna razmerja v skladu z Energetskim zakonom in koncesijskim aktom, t.j. Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije.

 

Vlada se je seznanila s šestim poročilom Medresorske delovne skupine

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s šestim poročilom o delu Medresorske delovne skupine za pripravo nabora oblik javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in Koprom.

 

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v občinah Polzela in Sevnica

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica.

Pravna podlaga za izdajo uredbe (koncesijskega akta) je Zakon o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Skladno z zakonom se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev.

Oba vlagatelja in oba pridobivalna prostor izpolnjujeta predpisane pogoje za podelitev rudarske pravice.


Vlada sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije.
Javna agencija za železniški promet RS (AŽP) je do sedaj opravljala naloge varnostnega, certifikacijskega, licenčnega, ocenjevalnega organa in organa za dodeljevanje vlakovnih poti, določanja, zaračunavanja in pobiranja uporabnine, izdelave, sprejema, uveljavitve in objave voznega reda omrežja, zagotavljanja učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti in zagotavljanja konkurenčnosti mednarodnega vlakovnega prometa ter nadzora nad izvajanjem voznega reda omrežja . 
 Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami Zakona o železniškem prometu so bile ta dela in naloge prenesene na upravljavca javne železniške infrastrukture, SŽ – Infrastruktura d.o.o.

Z današnjim sklepom vlade bo AŽP opravljala naloge varnostnega organa, certifikacijskega organa, ocenjevalnega organa in licenčnega organa ter naloge s področja ugotavljanja skladnosti.

 
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest.

Državne ceste določi in kategorizira vlada v skladu z Zakonom o cestah. Hkrati s kategorizacijo državnih cest vlada določi tudi kateri vrsti prometa so namenjene. 

Kategorizacija državnih cest opredeljuje kategorijo posamezne državne ceste, s katero je določena funkcija ceste z vidika prometnega povezovanja v določenem prostoru oziroma povezovalna funkcija ceste ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa.

Vsebinske spremembe, ki se odražajo na spremembi kategorije in podatkov o dolžini posamezne državne ceste so posledica izvajanja programa modernizacije državnega cestnega omrežja oziroma dokončanja posameznih projektov, in sicer obvoznice Ilirska Bistrica, deviacije Novo mesto, na odseku ceste Karteljevo-Novo mesto (Bučna vas) kot zaključek investicije v sklopu gradnje dolenjskega kraka AC, deviacija Pavlovci, v sklopu elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš in prenos lokalne ceste Planina – Unec med državne ceste.

 

Vlada sprejela sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Vlada je na današnji seji izdala sklep o prenosu dela državne ceste med občinske ceste na podlagi dveh členov Zakona o cestah, ki določata, da (1) spremembe kategorizacije državnih cest ali nadomeščenih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne ceste lahko predlagata minister, pristojen za promet, in župan. Spremembe in prenosi se opravljajo po medsebojnem usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju meril za kategorizacijo javnih cest. (2) Vlada lahko  javne ceste s sklepom prenese med občinske ceste zaradi novozgrajenih ali rekonstruiranih delov državnih cest.

Na državnem cestnem omrežju so bili v zadnjem obdobju dokončani projekti s katerimi so bili nadomeščeni posamezni deli obstoječega omrežja, zato se med občinske ceste prenašajo deli državnih cest v občinah Ilirska Bistrica, Litija, Mestni občini Novo mesto, Ormož in Postojna. Skupna dolžina državnih cest, ki se prenaša med občinske ceste znaša 13,8 km.

 

Imenovani člani Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke

Na današnji seji je Vlada RS sprejela sklep, da v Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke kot predstavnike ustanovitelja z 28.7.2016 za mandatno dobo štirih let in z možnostjo ponovnega imenovanja imenuje Igorja Osojnika, mag. Marka Štrigla in mag. Mileno Černilogar Radež.

 

Vlada imenovala člana nadzornega sveta družbe SODO

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji imenovala Darjana Gradišnika za člana nadzornega sveta družbe SODO d.o.o, za mandatno dobo štirih let, in sicer od z 4. 8. 2016 do 4.8.2020.

Seznanila se je tudi z odstopom mag. Marjana Podgorška kot člana nadzornega sveta družbe SODO d.o.o., ki ga je podal na seji 19.5.2016 nadzornemu svetu SODO d.o.o.