Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar mag. Klemen Potisek na javni obravnavi osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020

»Cilji, ki jih želimo in tudi moramo doseči na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanja prednosti učinkovite rabe energije, so ambiciozni cilji, ki bodo prispevali k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju učinkov na okolje, zagotavljanju konkurenčnosti, varovanju okolja, gospodarski rasti in razvoju delovnih mest ter zaposlenosti, je poudaril državni sekretar mag. Klemen Potisek v uvodnem nagovoru pred današnjo javno obravnavo osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 in okoljskega poročila.

 

Državni sekretar je dejal, da mora Slovenija do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto rabi energije, zagotoviti mora 10 % obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020, ustaviti rast porabe končne energije, uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskega razvoja in dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje.

 

In nadaljeval, da za dosego ciljev spodbujamo energetsko sanacijo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo skoraj nič energijski stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte. Spodbujamo nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri energije in sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in električne energije ter nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in drugimi obnovljivimi viri energije. Spodbujamo tudi proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in povečanje deleža železniškega in javnega prometa, uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil in razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z razvojem pametnih omrežij ter razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

 

Državni sekretar je še poudaril, da je uresničevanje teh ciljev zaveza slovenske politike, zato so spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije ključni cilji nacionalne energetske politike, ki smo jih zapisali v Energetski zakon in tudi v Akcijski načrt za obnovljive vire energije 2010-2020.