Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv za posredovanje predlogov za člane Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper

Ministrstvo za infrastrukturo javno poziva zainteresirana društva in druge organizacije civilne družbe, da predlagajo svoje predstavnike v Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper (projektni svet).

Projektni svet se ustanavlja z namenom, da se strokovna in druga zainteresirana javnost seznani s potekom izvajanja projekta drugi tir in da se okrepi zaupanje javnosti v zakonito, ekonomično in transparentno izvedbo projekta. Civilni nadzor nad projektom pomeni pravico članov projektnega sveta do seznanitve s podatki in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje projekta, obravnavanje podatkov in dokumentacije ter podajanje nezavezujočih mnenj in priporočil, ne pomeni pa sprejemanja odločitev v zvezi s projektom ali sodelovanja pri sprejemanju odločitev.

 

Člani projektnega sveta bodo pristojni za:

1. obravnavo investicijskega programa projekta,

2. obravnavo letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo projekta,

3. obravnavo druge dokumentacije, ki je podlaga za pomembnejše odločitve investitorja v zvezi s projektom,

4. obravnavo drugih vprašanj, povezanih z izvajanjem projekta,

5. spremljanje izvajanja projekta in

6. seznanjanje strokovne in druge zainteresirane javnosti s potekom projekta.

 

Člani sveta so dolžni v skladu z zakonom varovati poslovno tajnost dokumentov, ki jih obravnavajo. Za kršitev te obveznosti so v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorni. Vso potrebno dokumentacijo za delo projektnega sveta bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Projektni svet bo oblikoval svoja mnenja in stališča, ki jih bo poslal v seznanitev Vladi Republike Slovenije. Vsak član sveta ima pravico do oblikovanja ločenega mnenja. Najmanj dvakrat letno bo svet predložil vladi svoje mnenje o poteku projekta in ga objavil na svoji spletni strani.  

 

Projektni svet sestavlja devet članov, vključno s predsednikom. Mandat članov traja devet let. Vlada imenuje enega predstavnika Ministrstva za infrastrukturo na predlog ministra za infrastrukturo, osem članov pa se imenuje na predlog društev in drugih organizacij civilne družbe, tudi če niso pravne osebe. Zainteresirana društva in druge organizacije civilne družbe lahko predlagajo samo enega svojega predstavnika. Predstavnikom društev in drugih organizacij civilne družbe, ki bodo sodelovali v projektnem svetu, bodo zagotovljeni prostorski in drugi pogoji za delo in opravljanje strokovno-administrativnih nalog. Člani projektnega sveta niso upravičeni zahtevati povračila prevoznih stroškov, sejnin ali drugih stroškov od Ministrstva za infrastrukturo oziroma Vlade Republike Slovenije.

 

S tem pozivom se zbirajo vloge, s katerimi društva oziroma druge organizacije civilne družbe predlagajo svoje kandidate v projektni svet. Svoje predstavnike lahko predlagajo tista društva oziroma druge organizacije civilne družbe, ki so ob vložitvi predloga ustanovljeni najmanj dve leti in so se pri svojem delovanju ukvarjali tudi s projektom izgradnje drugega tira Divača–Koper. V primeru manjšega števila kandidatov od števila prostih mest za člane projektnega sveta bo Ministrstvo za infrastrukturo tista zainteresirana društva in druge organizacije civilne družbe, ki bodo predlagale kandidate na podlagi tega poziva, pozvalo, da predlagajo dodatne člane.

 

Kandidat za člana sveta mora imeti izobrazbo tehnične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe, in imeti praktične izkušnje z vodenjem večjih investicijskih projektov. Za člana projektnega sveta ne sme biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri gospodarskem subjektu, organu ali drugi organizaciji, ki je v kakršnikoli vlogi vključena v izvajanje projekta drugi tir Divača–Koper ali ima v tej organizaciji lastniški delež ali druge pravice, na podlagi katerih ima pravico do udeležbe na dobičku take organizacije, glasovalne pravice v kateremkoli organu take organizacije ali lahko prejme kakršnokoli plačilo od take organizacije. Člani projektnega sveta bodo po imenovanju s pisno izjavo potrdili, da glede izvedbe projekta drugi tir Divača–Koper nimajo nobenega zasebnega interesa, da bodo pri delu projektnega sveta sodelovali izključno zaradi cilja, ki je uspešna, pregledna in ekonomična izvedba tega projekta, ter da bodo pri svojem delu varovali tajnost podatkov, za katere bodo izvedeli pri opravljanju nalog člana projektnega sveta.

 

Rok za oddajo vloge je 20 dni od objave tega javnega poziva.

 

Vloga s predlogom kandidata za člana projektnega sveta mora vsebovati:

 • predstavitev društva oziroma organizacije civilne družbe in opis, zakaj je zainteresirana za sodelovanje (na obrazcu);
 • dokazilo o začetku delovanja društva oz. organizacije;
 • kopijo statuta društva, pravil ali drugega akta oz. dokumenta društva ali civilne organizacije, iz katerega izhaja pooblastilo za zastopanje;
 • dokazila, iz katerih je razvidno ukvarjanje društva oz. organizacije civilne družbe s projektom izgradnje drugega tira Divača–Koper;
 • življenjepis kandidata v obliki EUROPASS;
 • motivacijsko pismo kandidata;
 • izjavo, da kandidat ustreza posebnim kriterijem za imenovanje (na obrazcu);
 • izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (na obrazcu);
 • pisno soglasje kandidata k imenovanju v projektni svet (na obrazcu).

Predlagani kandidat mora izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 

 • izobrazba tehnične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri, pridobljena po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe;
 •  praktične izkušnje z vodenjem večjih investicijskih projektov;
 • da ni v delovnem ali poslovnem razmerju z gospodarskim subjektom ali organizacijo, ki je kakorkoli vključena v izvajanje projekta drugi tir Divača–Koper; da nima v tej organizaciji ali gospodarskem subjektu lastniški delež ali druge pravice, na podlagi katerih bi imel pravico do udeležbe na dobičku tega subjekta, glasovalne pravice v kateremkoli organu takega subjekta ali organizacije ali da bi lahko prejel kakršnokoli plačilo od takega subjekta ali organizacije.

 Izpolnjevanje formalnih pogojev bo preverila komisija za izbor.

 

Vlogo s predlogom svojega kandidata lahko predložijo le društva in druge organizacije civilne družbe. Vloga se predloži v pisni obliki na priloženem obrazcu – predlog društva oziroma drugih organizacij civilne družbe, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: Za javni poziv – šifra 024-1/2018, in sicer na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v roku 20 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzi@gov.si, pri čemer za veljavnost prijave ni potreben elektronski podpis.

 

Vsa dodatna pojasnila so na voljo na naslovu gp.mzi(at)gov.si z navedbo: Vprašanje v zvezi z javnim pozivom–Projektni svet.

 

Vlagatelji bodo posebej obveščeni le v primeru izbire svojih kandidatov. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

 

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Obrazec

 

 

Javni poziv za posredovanje predlogov za člane Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper