Skoči na vsebino

NOVICA

Novela Zakona o prevozih v cestnem prometu v javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ureja področje upravljanja javnega prevoza potnikov in uvaja področje sodelovalnega gospodarstva tudi na področje prevozov potnikov. Cilj predloga novele je urediti pravne podlage za ustanovitev upravljavca javnega potniškega prometa in omogočiti izvajanje prevozov potnikov tudi s pomočjo informacijskih platform. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na dokument do vključno 17. februarja 2018.

 

Slovenija je na prvem mestu po deležu sredstev družinskih proračunov namenjenih za osebno mobilnost, ob tem je v zadnjih letih v stopnji motorizacije dohitela in celo prehitela številne zahodnoevropske države. Občutno narašča količina cestnega prometa, tako se je število registriranih avtomobilov od leta 1995 do leta 2017 povečalo za 54 odstotkov. Posledica tega je tudi upadanje interesa za uporabo javnega potniškega prometa. Dejstvo je, da je zato nujno treba povečati privlačnost in učinkovitost javnega potniškega prometa za vse prebivalce, kar zahteva čimprejšnje in dolgoročne ukrepe na ravni države, statističnih regij in občin.

 

V Sloveniji smo z uvedbo celovitega sistema subvencioniranih prevozov dijakov in študentov ustavili trend upadanja števila uporabnikov javnega potniškega prometa in od leta 2013 beležimo postopno rast. Še vedno pa je delež osebnih prevozov v celotnem prometnem delu izjemno velik, 80 odstotkov, zato so nujni ukrepi za povečanje obsega javnih prevozov. S projektom integriranega javnega potniškega prometa, ki bo v letu 2018 zagotovil uvedbo enotne vozovnice za vse uporabnike javnega prevoza potnikov, se nadaljuje proces usklajevanja voznih redov avtobusnega in železniškega prometa. Iščejo pa se tudi nove rešitve (npr. povezovanj medkrajevnega prevoza potnikov s prevozi v mestnem prometu in uvedba hitrih linij), ki bodo na javni prevoz povabile nove potnike. Velik pomen bo pri vseh procesih in upravljanju javnega potniškega prometa imela Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, ki bo z novelo zakona dobila svojo pravno podlago.

 

Na področju mobilnosti pa sodelovalno gospodarstvo ustvarja nove priložnosti za potrošnike in podjetnike. To lahko pomembno prispeva k ustvarjanju delovnih mest in rasti v Sloveniji in celotni Evropski uniji, če se sodelovalno gospodarstvo spodbuja in razvija na odgovoren način.

 

Uspeh platform za sodelovanje lahko pomeni izziv za obstoječe prakse in udeležence na trgu, saj omogoča, da sedaj posamezni državljani ponujajo storitve. Platforme spodbujajo tudi nove možnosti zaposlovanja, prožno organizacijo dela in nove vire prihodka. Posebno težo za opredelitev in urejanje tovrstnih prevozov ima tudi nedavna sodba Evropskega sodišča v postopku Zadeva 343/15. Nosilec informacijske platforme je na sodišču želel dokazati, da gre v primeru, da se prevozi opravljajo s pomočjo informacijske platforme za informacijsko tehnologijo, ni treba slediti zahtevam prometne zakonodaje. Sodišče je odločilo, da veljajo za opravljanje taksi prevozov in za prevoze, pri katerih se potnik s pomočjo sodobnih tehnologij dogovori za prevoz, tako za voznike in vozila enaki pogoji. Za potnike je takšna rešitev zagotovilo, da ga ščiti zakonodaja o prevoznih pogodbah in ima pravno varstvo, da bo prevoz izveden, da bo ustrezno zavarovan in lahko uveljavlja vse pravice potnikov. Enaki pogoji za prevoznike, voznike in vozila javnega linijskega prevoza, za izvajalce avto taksi prevozov in prevozov s pomočjo informacijskih platform zagotavljajo, da so vse vrste prevozov enakopravne na trgu storitev prevoza.

 

Sprememba zakona, ki je pripravljena predvideva tudi takšno vrsto prevoza. Cilj predloga novele je, da se v Sloveniji omogočijo inovativne in napredne tehnologije, ki lahko zagotovijo, da si ponudniki storitev delijo sredstva, čas in znanje ter spretnosti, da uporabniki storitev pridejo do novih storitev z razširjeno ponudbo in nižjimi cenami ter da sodelovanje poteka na naprednih platformah. Predlog spremembe zakona uvaja možnost najema vozila z voznikom in opredeljuje regulacijo na ravni države, obenem pa predlaga tudi zmanjšanje administrativnih ovir za izvajanje taksi dejavnosti z opustitvijo zahteve po licenci in prenosom pristojnosti urejanja tega področja skoraj v celoti na lokalno skupnost.

 

V predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu so predvidene naslednje rešitve: prevoze lahko izvaja samo prevoznik, kar je skladno s sodbo ES v primeru UBER-Francija, ki pridobi vse pogoje (licenca prevoznika); določeni so pogoji, ki jih mora izpolnjevati voznik, dodane pa so tudi omejitve v primeru pravnomočnih obsodb zoper telo, spolno nasilje in pedofilijo; informacijska platforma mora omogočiti povpraševanje potnika, zavezujočo ponudbo prevoznika, potrditev potnika in po izvedenem prevozu izvedbo plačila; platforma mora biti registrirana pri novem upravljavcu javnega prevoza potnikov in mora v realnem času prenašati podatke o prevozu, izvajalcu in finančnih tokovih na upravljavca JPP, ki se bo povezal z drugimi bazami podatkov (FURS, inšpekcije), da bo zagotovljena ustrezna kontrola in bodo podatki o prevozih omogočili načrtovanje javnega prevoza potnikov; prevoznik, ki izvaja prevoze s pomočjo informacijske platforme, ne rabi taksimetra, lahko pa je registriran tudi kot taksi prevoznik.

 

Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi na podlagi informacijskih platform, niso posebej označena in ne morejo uporabljati površin, namenjenih vozilom javnega potniškega prometa in taksi vozilom.Ker je tak prevoz lahko konkurenca obstoječim taksi prevozom, se odpravlja nekatere administrativne ovire za taksi prevoze. Odpravlja se »nacionalna« licenca za taksi prevoze, ureditev takšnih prevozov pa se v celoti prepusti lokalnim skupnostim. V zakonu se na državni ravni predpiše samo najnujnejše vsebine, kot sta na primer način priglasitve območij opravljanja dejavnosti avto taksi prevozov in registracije platforme za sklepanje pogodb o avto taksi prevozu z uporabo informacijskih storitev brez uporabe taksimetra. V skladu z navedenim predlog zakona tudi prenaša pristojnost za nadzor nad taksi prevozi na lokalne skupnosti.

 

Zaradi lažjega prehoda na novo ureditev predlog predvideva prehodno obdobje, in sicer lahko taksi prevozniki izvajajo taksi prevoze pod pogoji, ki veljajo v času uveljavitve tega zakona do poteka veljavnosti dovoljenja lokalne skupnosti, vendar največ do 5 let od uveljavitve tega zakona.

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu do vključno 17. februarja 2018 na e-naslov: vojmir.drasler(at)gov.si .