Skoči na vsebino

NOVICA

168. redna seja vlade

Vlada se je seznanila z obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2017 in 2018

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2017 in 2018, s stanjem varnosti cestnega prometa, sistemskimi rešitvami za izboljšanje varnosti ter potrebami za učinkovito izvajanje inšpekcijskega in policijskega nadzora za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2017 in 2018.

V načrtu je zapisano, da bo potrebno v RS izvesti sistemske ukrepe, da bomo lahko sledili ciljem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022. Evropski akcijski program varnosti v cestnem prometu iz leta 2010 je namreč postavil jasen cilj – zmanjšati število umrlih in hudo telesno poškodovanih oseb do konca leta 2020 za polovico.

Med sistemskimi ukrepi, ki jih bo potrebno izvesti, so ureditev kadrovske podhranjenosti Inšpektorata RS za infrastrukturo in Policije za učinkovito izvajanje inšpekcijskega in policijskega nadzora, ureditev izvajanja nadzora na avtocestnem omrežju (t. i. vzpostavitev avtocestne policije), vzpostavitev najmanj štirih infrastrukturnih nadzornih točk za potrebe opravljanja nadzora na avtocestnem omrežju in vzpostavitev sistemskega vira financiranja varnosti cestnega prometa v višini 1 % iz zavarovalne premije iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

Vlada sprejela odgovor na pobudo Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z razmejitvijo finančnih obveznosti države in občin pri gradnji in vzdrževanju državne cestne infrastrukture

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta (DS) za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z razmejitvijo finančnih obveznosti države in občin pri gradnji in vzdrževanju državne cestne infrastrukture in ga posredovala DS.

Vlada se ne strinja s pobudo DS, naj se jasneje razmeji obveznosti države in občin glede sofinanciranja gradnje in vzdrževanja prometnih površin v območju državnih cest v naselju, saj so po mnenju vlade te obveznosti že sedaj razmejene dovolj jasno. Dodatno bo k večji jasnosti prispevala tudi predlagana sprememba 62. člena Zakona o cestah, s katero se povsem jasno in nedvoumno določa, da priključke občinskih cest na državne ceste v območju naselja vzdržuje občina. Zavedati se je treba, da gre pri sofinanciranju gradnje prometnih površin, naprav in objektov iz 62. člena Zakona o cestah za pogodbeni odnos med posamezno občino in državo, ki nastane šele s soglasjem volj, torej v trenutku, ko se stranki sporazumeta o vsebini predmetnega sporazuma. Prometne površine, objekti in naprave, katerih gradnjo sofinancirajo občine, so glede na njihovo taksativno določenost vedno enake, seveda pa je delež sofinanciranja, ki se izračunava na podlagi posebne metodologije, lahko različen, saj gre v praksi za različne obsege omenjenih prometnih površin, objektov ali naprav.

 

Vlada sprejela predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

Poglavitni cilj predloga zakona je prenos evropskih direktiv o varnosti in interoperabilnosti železniškega prometa v slovenski pravni red. V skladu z direktivama bo nadzor nad prevozniki in upravljavci železniškega prometa ob Inšpektoratu RS za infrastrukturo izvajala tudi Javna agencija za železniški promet RS.

Najpomembnejše rešitve na področju varnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog zakona, so določitev nalog in vlog udeležencev pri razvoju in izboljševanju varnosti, manj nacionalnih varnostnih predpisov in nova ureditev enotnega varnostnega spričevala za prevoznike, ki je pogoj za dostop na železniško infrastrukturo.

Najpomembnejše rešitve na področju interoperabilnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog zakona, pa so spremembe opredelitve železniškega sistema in podsistemov (vsi podsistemi morajo imeti ustrezno dovoljenje za obratovanje) ter ureditev področja dajanja tirnih vozil na trg, pri čemer se mora preveriti zlasti, da je tirno vozilo skladno s progo.

 

Vlada določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu

Vlada RS je na današnji seji določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

Poglavitni cilj predloga sprememb zakona je prenos sprememb evropske direktive glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture. Ta direktiva je del 4. železniškega svežnja, njegov glavni cilj pa je odpraviti še preostale ovire za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja s spodbuditvijo konkurenčnosti železniškega prometa.

Ta direktiva določa skupna pravila o upravljanju prevoznikov in upravljavcev, financiranju infrastrukture in zaračunavanju uporabnine, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in storitev ter o regulatornem nadzoru trga storitev v železniškem prometu. Pri tem je ključnega pomena, da se z namenom dokončne vzpostavitve enotnega evropskega železniškega območja razširja načelo prostega dostopa na trge notranjega železniškega prometa in spreminja upravljanje infrastrukture, da bi se zagotovil enak dostop do nje. S tem naj bi se povečala tudi rast železniškega prometa.

Najpomembnejše rešitve, ki jih predlog sprememb zakona določa, so sprememba opredelitve upravljavca, opredelitev dodatnih varoval za zagotovitev neodvisnosti upravljavca v vertikalno integriranem podjetju, razširitev pravice do dostopa v notranjem potniškem prometu in razširitev pristojnosti regulatornega organa.

 

Vlada imenovala nova člana Medresorske delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v zvezi z izvedbo ureditve poligona varne vožnje v območju vojaškega letališča Cerklje ob Krki

Vlada RS je na današnji seji razrešila članici Medresorske delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v zvezi z izvedbo ureditve poligona varne vožnje v območju vojaškega letališča Cerklje ob Krki Natašo Dolanc in Kristino Šteblaj ter na njuni mesti imenovala Alojzija Boha in Ervino Jarc.

 

Vlada obvešča DZ, da se bo postopek za imenovanje člana sveta Agencije za energijo nadaljeval z objavo novega javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poziv državnega zbora (DZ) v zvezi z nadaljnjim postopkom za imenovanje člana sveta Agencije za energijo.

Ker je DZ na predlog mandatno-volilne komisije 23. 1. 2018 razrešil dr. Tomaža Žagarja kot člana sveta Agencije za energijo, kandidatka Katja Božič pa za obdobje preostanka trajanje funkcije za članico sveta agencije na seji mandatno-volilne komisije in na seji DZ ni dobila zadostne podpore, se bo postopek za imenovanje člana sveta agencije nadaljeval z objavo novega javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov.