Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela Energetski koncept Slovenije

Zakaj Energetski koncept Slovenije (EKS)? Ker se potrebe po energiji v naši družbi konstantno spreminjajo, ker okoljskih sprememb, ki jih je povzročilo naše ravnanje z energijo, ne moremo več zanikati …

 

Glavni cilj: prehod v nizkoogljično družbo. Ni ene rešitve, cilj bomo dosegli s kombinacijo več rešitev: s povečanjem energetske učinkovitosti, opuščanjem fosilnih virov, razvojem naprednih energetskih sistemov.

 

Smeri možnega razvoja slovenskega energetskega sistema:

1.     Uporaba obstoječih tehnologij: Kaj se zgodi, če ne upoštevamo mednarodnih obvez in ohranimo obstoječe stanje?

2.     Opustitev premoga: Kaj se zgodi, če se odločimo za izgradnjo nove jedrske elektrarne?

3.     Opustitev premoga in jedrske energije: Kaj se zgodi, če ne zgradimo nove jedrske elektrarne in vlagamo zgolj v obnovljive vire energije?

 

Energetski koncept Slovenije je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program. Ključni izzivi, ki jih naslavlja, so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe, povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem in učinkovito rabo energije.

 

Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. S tem bi zagotovili spodbudno okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter sprejemljive energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.

 

Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev bo Slovenija morala rabo fosilnih goriv zelo omejiti. To predstavlja velik izziv tako pri proizvodnji in distribuciji električne energije kot pri načinu ogrevanja ter predvsem pri prometu. Projekcije kažejo, da bo dolgoročno na proizvodnjo električne energije pomembno vplival trg emisijskih kuponov EU, prav tako pa tudi lokalna proizvodnja iz obnovljivih virov energije. Energetika se bo morala temu prehodu pravočasno prilagoditi. EKS z namenom zmanjšanja odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovega postopnega opuščanja daje velik poudarek povečanju učinkovite rabe energije ter večji rabi obnovljivih in nizkoogljičnih virov.

 

Konkretni ukrepi za doseganje ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom, bodo podrobneje določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih – akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo.

Besedilo EKS