Skoči na vsebino

NOVICA

171. redna seja vlade

Vlada sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Franca Trčka v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Franca Trčka v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj in ga poslala v Državni zbor RS.

Vlada odgovarja, da upravljavec avtocest in hitrih cest od leta 2013 v javna naročila, h katerim je zakonsko zavezan, za postavitev protihrupnih ograj na obstoječih avtocestah in hitrih cestah vključuje možnost izvedbe protihrupnih ograj z lesenimi paneli. Tovrstna rešitev je predvidena pri ograjah na brežinah oziroma tam, kjer niso povsem direktno ob vozišču. Razlog za to so pretekle izkušnje, saj lesene ograje zaradi izjemnih obremenitev s solnico in mehanskih poškodb pri pluženju snega niso zagotavljale ustrezne trajnosti.

Vlada še pojasnjuje, da posebna tipizacija ograj ne obstaja. Področje je namreč urejeno z evropsko zakonodajo, ki predpisuje vse zahteve za tovrstne gradbene proizvode, ki jih je mogoče vgraditi ob določenih pogojih. Upravljavec avtocest in hitrih cest pri načrtovanju protihrupnih ograj upošteva vrsto dejavnikov, urbanističnih, trajnostnih in funkcionalnih ter vpliv na redno vzdrževanje avtocest, kar je zanj izredno pomembno. Izbor konkretnih proizvajalcev oz. dobaviteljev posameznih tipov panelov, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane v projektni dokumentaciji, je v domeni izvajalca del, ki izvede celotna razpisana dela.

 

Vlada sprejela sklep, da je izkazana javna korist za odvzem lastninske pravice na sedmih nepremičninah za rekonstrukcijo državne ceste Javornik–Gorje

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da je izkazana javna korist za odvzem lastninske pravice na sedmih nepremičninah v k.o. Spodnje Gorje za rekonstrukcijo državne ceste Javornik–Gorje.

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) načrtuje rekonstrukcijo cestišča državne ceste Javornik–Gorje, kar obsega ureditev vozišča, pločnikov in javne razsvetljave. Rekonstrukcijska dela so nujno pogojena s trajnimi posegi na nepremičnine, pridobitev na sporazumen način pa ni mogoča.

Zakon o urejanju prostora določa, da je za rekonstrukcije po predpisih o graditvi objektov na objektih gospodarske javne infrastrukture javna korist izkazana, kadar je načrtovana s prostorskim redom občine. Zakon o cestah pa določa, da se v primeru, če je treba zaradi rekonstrukcije javne ceste, s katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, javna korist za razlastitev oz. obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom vlade oz. občinskega sveta.

Občina Gorje je potrdila, da je predmetna rekonstrukcija državne ceste skladna z veljavnim prostorskim aktom občine. Vlada je tako sprejela sklep o ugotovitvi javne koristi, ki bo služil kot pravna podlaga za razlastitev dela nepremičnin.

Skupna vrednost odškodnine za odvzem lastninske pravice na nepremičninah, za katere je predlagana ugotovitev javne koristi za rekonstrukcijo, je ocenjena na 60.000 evrov. Finančne posledice nosi investitor državne ceste, DRSI.

 

Vlada sprejela sklep, ki družbi DARS omogoča vpis lastninske pravicena presežnih zemljiščih v k.o. Prekopa v zemljiško knjigo

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se pri štirih nepremičninah v k.o. Prekopa, pri katerih je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica RS in ki v naravi predstavljajo nepremičnine, ki so bile pridobljene za gradnjo avtocest, vendar delno ali v celoti niso bile uporabljene za gradnjo avtocest oz. za njihovo upravljanje ali vzdrževanje, vknjiži lastninska pravica v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS).

Omenjene nepremičnine so bile pridobljene za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest (AC odsek Arja vas–Vransko) in predstavljajo presežne nepremičnine. Ker je DARS že pridobil lastninsko pravico na nepremičninah na podlagi zakona, se tako s sprejetim sklepom omogoča deklaratoren vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Sprejet sklep nima finančnih posledic za javna sredstva.