Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv za člane projektnega sveta za civilni nadzor nad projektom drugi tir

Ministrstvo za infrastrukturo javno poziva zainteresirane kandidate, da posredujejo vloge za članstvo v Projektnem svetu za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper (projektni svet). Svoje kandidate lahko predlagajo tudi zainteresirana društva in druge organizacije civilne družbe.

Projektni svet se ustanavlja z namenom, da se strokovna in druga zainteresirana javnost seznani s potekom izvajanja projekta drugi tir in da se okrepi zaupanje javnosti v zakonito, ekonomično in transparentno izvedbo projekta. Civilni nadzor nad projektom pomeni pravico članov projektnega sveta, da so seznanjeni s podatki in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje projekta, obravnavanje podatkov in dokumentacije ter podajanje nezavezujočih mnenj in priporočil, ne pomeni pa sprejemanja odločitev v zvezi s projektom ali sodelovanja pri sprejemanju odločitev.

 

Člani projektnega sveta bodo pristojni za: (1.) obravnavo investicijskega programa projekta, (2.) obravnavo letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo projekta, (3.) obravnavo druge dokumentacije, ki je podlaga za pomembnejše odločitve investitorja v zvezi s projektom, (4.) obravnavo drugih vprašanj, povezanih z izvajanjem projekta, (5.) spremljanje izvajanja projekta in (6.) seznanjanje strokovne in druge zainteresirane javnosti s potekom projekta.

 

Člani projektnega sveta so dolžni v skladu z zakonom varovati poslovno tajnost dokumentov, ki jih obravnavajo. Za kršitev te obveznosti so v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorni. Vso potrebno dokumentacijo za delo projektnega sveta bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Projektni svet bo oblikoval svoja mnenja in stališča, ki jih bo poslal v seznanitev Vladi Republike Slovenije. Vsak član sveta ima pravico do oblikovanja ločenega mnenja. Najmanj dvakrat letno bo projektni svet predložil vladi svoje mnenje o poteku projekta in ga objavil na svoji spletni strani. Članom projektnega sveta bodo zagotovljeni prostorski in drugi pogoji za delo in opravljanje strokovno-administrativnih nalog, niso pa upravičeni zahtevati povračila prevoznih stroškov, sejnin ali drugih stroškov od Ministrstva za infrastrukturo oziroma Vlade RS.

 

Projektni svet sestavlja devet članov, vključno s predsednikom. Mandat članov traja devet let. Vlada imenuje enega predstavnika Ministrstva za infrastrukturo na predlog ministra za infrastrukturo, osem članov pa bo imenovanih izmed prijavljenih kandidatov.

 

Kandidat za člana projektnega sveta mora imeti izobrazbo tehnične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe, in imeti praktične izkušnje z vodenjem večjih investicijskih projektov. Za člana projektnega sveta ne sme biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri gospodarskem subjektu, organu ali drugi organizaciji, ki je v kakršnikoli vlogi vključena v izvajanje projekta drugi tir Divača–Koper, ali ima v tej organizaciji lastniški delež ali druge pravice, na podlagi katerih ima pravico do udeležbe na dobičku take organizacije, glasovalne pravice v kateremkoli organu take organizacije ali lahko prejme kakršnokoli plačilo od take organizacije. Člani projektnega sveta bodo po imenovanju s pisno izjavo potrdili, da glede izvedbe projekta drugi tir Divača–Koper nimajo nobenega zasebnega interesa, da bodo pri delu projektnega sveta sodelovali izključno zaradi cilja uspešne, pregledne in ekonomične izvedbe tega projekta, ter da bodo pri svojem delu varovali tajnost podatkov, za katere bodo izvedeli pri opravljanju nalog člana projektnega sveta.

 

Rok za oddajo vloge je 15 dni od objave tega javnega poziva oziroma do 24. aprila 2018.

 

Vloga za članstvo v projektnem svetu mora vsebovati: 

•    življenjepis kandidata v obliki EUROPASS;
•    motivacijsko pismo kandidata z njegovo predstavitvijo in navedbo razlogov za sodelovanje v projektnem svetu;
•    izjavo, da kandidat ustreza posebnim merilom za imenovanje (na priloženem obrazcu); 
•    izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (na priloženem obrazcu).

 

Če kandidata prijavi društvo ali druga organizacija civilne družbe, se priloži tudi spremno pismo društva ali organizacije, ki ga podpiše pristojna oseba.

 

Predlagani kandidat mora izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
•    izobrazba tehnične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri, pridobljena po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe;
•    praktične izkušnje z vodenjem večjih investicijskih projektov;
•    da ni v delovnem ali poslovnem razmerju z gospodarskim subjektom ali organizacijo, ki je kakorkoli vključena v izvajanje projekta drugi tir Divača–Koper; da nima v tej organizaciji ali gospodarskem subjektu lastniškega deleža ali drugih pravic, na podlagi katerih bi imel pravico do udeležbe na dobičku tega subjekta, glasovalne pravice v kateremkoli organu takega subjekta ali organizacije ali da bi lahko prejel kakršnokoli plačilo od takega subjekta ali organizacije.

 

Izpolnjevanje formalnih pogojev bo preverila komisija za izbor.

 

V primeru večjega števila kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo imeli ob upoštevanju načela interdisciplinarne sestave projektnega sveta prednost kandidati z več izkušnjami pri vodenju pomembnih investicijskih projektov, in sicer se bo upoštevala investicijska vrednost projekta, kandidatova vloga pri projektu in obdobje kandidatovega dela pri projektu. Izkušnje iz sodelovanja pri več projektih se bodo ustrezno upoštevale. 
 
Vloga za članstvo se predloži v pisni obliki, na priloženem obrazcu, ki se pošlje v zaprti ovojnici z označbo Za javni poziv – šifra 024-1/2018, in sicer na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po objavi oziroma do 24. aprila 2018. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzi@gov.si, pri čemer za veljavnost prijave ni potreben elektronski podpis. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, prejete do 24. aprila 2018, te vloge, oddane po pošti priporočeno najkasneje do 24. aprila 2018.
 
Kandidati, za katere je bila vloga oddana že v okviru zaključnega javnega poziva št. 024-1/2018/7 z dne 26. 1. 2018, lahko pošljejo v roku le vlogo (na predpisanem obrazcu) brez prilog. Društva ali organizacije civilne družbe, ki so svoje kandidate predlagali v okviru navedenega javnega poziva in želijo ponovno predlagati istega kandidata, lahko pošljejo v roku le podpisano izjavo, da sodelujejo tudi pri tem pozivu ter priložijo izpolnjeno vlogo (brez prilog) s podatki o kandidatu.

 

Vsa dodatna pojasnila so na voljo na naslovu gp.mzi(at)gov.si z navedbo Vprašanje v zvezi z javnim pozivom – Projektni svet.
 
Vlagatelji bodo posebej obveščeni le v primeru izbire. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

 

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Obrazec

 

Javni poziv za posredovanje vlog za člane Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper