Skoči na vsebino

NOVICA

181. redna seja vlade

Vlada RS izdala spremembe Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, ki se objavi v Uradnem listu RS. 
Uredba določa tri merila za razdelitev deleža koncesijske dajatve med občine: kopenski del pristanišča, ki se nahaja na območju občine (pomeni 50 odstotkov koncesijske dajatve), površina območja (pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve) in število prebivalcev posamezne občine (pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve). 
Uredba tudi določa namenskost porabe koncesijske dajatve. To mora občina nameniti za vzpostavitev javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, da izboljša kakovost življenja prebivalcev občine zaradi negativnih vplivov pristanišča. Določa še, da pristaniški red, v katerem se določi interna pravila za varno in nemoteno delovanje pristanišča, sprejme koncesionar.

 

Vlada RS sprejela letno poročilo SODO za leto 2017
Vlada RS je na današnji seji sprejela letno poročilo družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., za leto 2017 z revizorjevim mnenjem in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z dne 23. 4. 2018.
Bilančni dobiček družbe SODO v letu 2017 je bil v višini 1.793.174 evrov. Vlada je odločila, da se del – 300.000,00 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek v višini 1.493.174 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Vlada je tudi podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2017.

 

Vlada RS se je seznanila z letnim poročilom družbe Borzen za leto 2017
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom družbe Borzen, d. o. o., za leto 2017 in z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta z dne 16. 4. 2018.
Bilančni dobiček Borzena v letu 2017 je bil v višini 1.699.757,26 evra. Vlada je odločila, da se del – 1.000.000,00 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od izdaje sklepa o razporeditvi dobička, preostanek v višini 699.757,26 evra pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.
Vlada je tudi podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2017 ter odločila, da se za izvedbo revizije družbe Borzen v obdobju 2018–2020 imenuje revizijsko družbo RE-member revizija, d. o. o.

 

Vlada RS sprejela poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in drugimi dejavnostmi postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017
Vlada RS je na današnji seji sprejela poročilo o izvajalcu nadzora nad izvajanjem nadzora nad zapiralnimi in drugimi dejavnostmi postopnega zapiranja mine Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.
To poročilo je pripravil Geostern, d. o. o., skupaj s podizvajalci Geosolut Jurij Šporin, s. str., Kržan Jože, s. str., Cenis, d. o. o. (do 13. 4. 2017), Poslovno svetovanje, Boštjan Aver, s. str., v BDO reviziji, d. o. o. Izvedli so tehnične (jamska zapiralna dela in sanacijskih sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini s prostorsko in ekološko sanacijo površine) v finančnem nadzoru (nad kadrovsko-socialnim programom v javnih naročilih).
Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energetiko, iz navedenega poročila ni ugotovilo nepravilnosti (ki ne bi bile obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v končnem poročilu o nadzoru postopnega zapiranja mine Trbovlje-Hrastnik za 2017) glede višine in namena porabe sredstev in drugih dejavnosti v izvedbi programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.

 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom MzI o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo in drugo četrtletje 2017
Vlada RS se je na današnji seji dala seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo in drugo četrtletje 2017. 
RTH, d. o. o., Trbovlje je za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji od januarja do marca 2017 porabil 987.085,29 evra, kar pomeni 26-odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika v tem obdobju. Za ostale stroške je porabil 4.673.966,97 evra in tako je odstotek realizacije programa znašal 20 odstotkov. Za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji je od aprila do junija 2017 porabil še 798.344,28 evra (skupaj v prvem polletju 1.785.429,57 evra), kar pomeni, da je bila 47-odstotna realizacija programa zapiranja rudnika v tem obdobju. Za ostale stroške je porabil še 2.850.042,52 evra (skupaj v prvem polletju pa 7.524.009,49 evra), kar pomeni 33-odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika po zaključku prvega in drugega četrtletja oziroma po zaključku prvega polletja.
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energetiko, iz prejetih poročil aktivnosti nadzora za prvo in drugo četrtletje leta 2017 ni ugotovilo nepravilnosti (ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih) glede višine in namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika.

 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom MzI o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje in četrto četrtletje 2017
Vlada RS se je na današnji seji dala seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje in četrto četrtletje 2017. 
RTH, d. o. o., Trbovlje je za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji od januarja do septembra 2017 porabil 2.659.340,61 evra, kar pomeni 70-odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika v tem obdobju. Za ostale stroške je porabil 11.790.856,95 evra in tako je odstotek realizacije programa znašal 51 odstotkov. Za ekološko prostorsko sanacijo v lastni režiji je od januarja do decembra 2017 porabil 3.749.854,50 evra, kar pomeni, da je bila 99-odstotna realizacija programa zapiranja rudnika v tem obdobju. Za ostale stroške je porabil 20.418.047,84 evra, kar pomeni 88-odstotno realizacijo programa zapiranja rudnika ob zaključku leta.
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energetiko, iz prejetih poročil aktivnosti nadzora za tretje in četrto četrtletje 2017 ni ugotovilo nepravilnosti (ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih) glede višine in namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika.

 

Vlada RS sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah.
Vlada pojasnjuje, da notranja ureditev novih potniških garnitur še ni dokončno dogovorjena in usklajena s proizvajalcem, zato tudi ni mogoče natančno odgovoriti na vprašanje, koliko koles bo mogoče prepeljati s posamezno novo garnituro.
V drugi polovici junija bodo potekali tehnični pogovori in usklajevanje rešitev notranje razporeditve v novih voznih sredstvih, pri čemer se je družba SŽ - Potniški promet zavezala, da bo notranja konfiguracija urejena tako, da bo tudi ob konicah možno prepeljati okvirno 10 koles, izven konic pa več. Dokončno število in tehnične rešitve pritrjevanja ali obešanja koles bodo dorečene na ravni tehničnih strokovnjakov naročnika in proizvajalca ter bodo znane do konca junija.

 

Vlada RS sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s spremembo konfiguracije novih 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s spremembo konfiguracije novih 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah. 
Na vprašanje Trčka, ali bo podjetje SŽ - Potniški promet spremenilo konfiguracijo notranje ureditve novih potniških garnitur in tako povečalo možnost prevoza števila koles do 20, vlada odgovarja, da notranja ureditev novih potniških garnitur še ni dokončno dogovorjena in usklajena s proizvajalcem, zato tudi ni mogoče natančno odgovoriti na vprašanje, koliko koles bo mogoče prepeljati s posamezno novo garnituro.
V drugi polovici junija bodo potekali tehnični pogovori in usklajevanje rešitev notranje razporeditve v novih voznih sredstvih, pri čemer se je družba SŽ - Potniški promet (PP) zavezala, da bo notranja konfiguracija urejena tako, da bo tudi ob konicah možno prepeljati okvirno 10 koles, izven konic pa več. Dokončno število in tehnične rešitve pritrjevanja ali obešanja koles bodo dorečene na ravni tehničnih strokovnjakov naročnika in proizvajalca ter bodo znane do konca junija.
Zaveza glede števila prostorov za prevoz koles pri tem velja za vseh 25 naročenih potniških garnitur. Okvirno število mest za kolesa (10) na posamezno garnituro je predlagano na podlagi izkušenj podobnih prevoznih storitev, ki jih imajo prevozniki v sosednjih državah (Avstrija in Italija), kot navedeno, pa to še ni dokončno.
Če bodo izkazane potrebe po večji kapaciteti za prevoz koles (vnaprejšnje najave večjih skupin kolesarjev ali posebnih kolesarskih dogodkih), bo SŽ - PP to reševal projektno z dodajanjem voznih sredstev ali drugimi tehničnimi rešitvami.

 

Vlada RS podpira predlog evropske uredbe o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da podpira Predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009. 
Ta predlog obravnava glavno težavo stalno visokega števila prometnih nesreč, zaradi česar je visoko tudi število smrtnih žrtev in hudih poškodb, ter zagotavlja ukrepe za povečanje varnosti na ravni vozil, da bi se bodisi preprečile nesreče in zmanjšalo njihovo število bodisi bi se zmanjšala resnost nesreč, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, in s tem omejilo število smrtnih žrtev in hudih poškodb.