Skoči na vsebino

NOVICA

185. seja vlade

Vlada dala soglasje Luki Koper za gradnjo novega priveznega mesta
Vlada RS je na današnji seji dala soglasje za gradnjo novega priveznega mesta za privezovanje RO-RO ladij za pretovor avtomobilov in tovornih vozil, ki bo predvidoma končana v letu 2021. Novo privezno mesto bo zagotovilo krajše transportne poti od ladje do skladiščnih površin terminala za avtomobile (na območju severno od reke Rižane) in sprostilo obstoječe priveze, kamor bo mogoče vezati ladje z drugimi tovori. Skupna ocenjena vrednost te investicije, ki jo bo izvedla Luka Koper, je 8.830.000 evrov brez DDV.

 

Vlada bo s SŽ - Potniški promet sklenila aneks k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031
Vlada RS bo z družbo SŽ - Potniški promet sklenila aneks, ki določa vrednost in obseg storitev, ki jih bo podjetje opravilo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Sredstva za financiranje obvezne gospodarske javne službe v višini  50 milijonov evrov so načrtovana v proračunu RS za leti 2018 in 2019. SŽ - Potniški promet načrtuje, da bo letos opravil skupno 10.587.566 vlakovnih kilometrov in prepeljal skupno 13.468.466 potnikov.

 

Vlada bo s SŽ - Infrastruktura sklenila aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016–2020 
Vlada bo z družbo SŽ - Infrastruktura sklenila aneks, ki določa dodatni obseg zamenjav v okviru vzdrževanja javne železniške infrastrukture v letu 2018 in vir sredstev za financiranje teh zamenjav. Za to je letos namenjenih šest milijonov evrov (od tega 700.000 evrov za ureditev in izgradnjo kolesarnic in izboljšanje konkurenčnosti storitev železniškega prometa).

 

Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, ki ga je pripravila Agencija za energijo. Ta v poročilu ugotavlja, da se je slovenska energetika zaradi sprememb v globalnem okolju znašla pred izzivi, ki morajo omogočiti trajnostno rabo naravnih virov, obenem pa konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z energijo.
V letu 2017 sta se povečali konkurenčnost maloprodajnega trga z električno energijo in likvidnost veleprodajnih trgov. Oskrba z zemeljskim plinom je bila nemotena, cene zemeljskega plina pa so bile tudi v 2017 nižje in čedalje bolj sledijo gibanju cen na razvitih veleprodajnih trgih. 
Implementacija evropskih kodeksov omrežij poteka uspešno ter prispeva h konkurenčnosti in učinkovitosti trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. V letu 2017 so zavezanci, dobavitelji energentov končnim odjemalcem, presegli obvezni prihranek energije – največ prihrankov energije je bilo doseženih v prometu in industriji.
 V 2017 je bilo 30 odstotkov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, skupna poraba električne energije se je povečala za 2,7 odstotka, število gospodinjskih odjemalcev pa za 0,5 odstotka. 
Kar 57 odstotkov odjemalcev na distribucijskem sistemu je bilo konec 2017 že opremljenih s pametnimi merilnimi napravami. Povečal se je obseg projektov razvoja naprednih omrežij. Veleprodajni trg z električno energijo je bil dobro razvit, maloprodajni trg je bil odprt in konkurenčen, dejavnih je bilo 21 dobaviteljev.
Poraba zemeljskega plina na slovenskem trgu se je v 2017 povečala že tretje leto zapored. Število priključitev odjemalcev na distribucijsko omrežje se je povečalo in je bilo v primerjavi z letom 2016 večje za 19 odstotkov.
Poraba toplote je bila v 2017 za 2,3 odstotka večja kot leto prej. Oskrbo s toploto je iz 93 distribucijskih sistemov zagotavljalo 55 distributerjev toplote v 64 slovenskih občinah. Kar 86,8 odstotka toplote za oskrbo distribucijskih sistemov je bilo proizvedene v procesih soproizvodnje električne energije in toplote.

 

Vlada se je seznanila z letnim poročilom Družbe za razvoj infrastrukture za leto 2017
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom Družbe za razvoj infrastrukture za leto 2017, ki je bilo revidirano in nanj podano pozitivno mnenje revizorja. Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica odločila, da se dobiček v višini 1.203.227 evrov uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku, preostanek dobička v višini 486.583 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

 

Vlada za člana sveta Javne agencije za železniški promet RS imenovala Damirja Topolka
Vlada RS je na današnji seji imenovala Damirja Topolka za člana sveta Javne agencije za železniški promet RS, potem ko mu je mandat potekel 21. februarja 2018. Mandat člana sicer traja pet let.