Skoči na vsebino

NOVICA

266. dopisna seja vlade

Vlada sprejela Letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke v letu 2017
Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) za leto 2017. To obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja ARAO ter podaja informacijo o realizaciji načrtovanih nalog. Predvidena dela in aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Največje odstopanje je na aktivnostih, ki so vezane na odlagališče NSRAO, za katerega okoljevarstveno soglasje še ni bilo pridobljeno. Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in kasnejša javna razgrnitev sta podlaga za druge aktivnosti, ki zato niso bile izvedene.

Delovanje ARAO je bilo v letu 2017 pretežno financirano iz proračuna in Sklada NEK. Skupni znesek prihodkov znaša 1.388.003 evrov, ARAO pa v izkazu poslovnega izida za leto 2017 izkazuje 82.340,07 evrov čistega dobička.

Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojno ministrstvo bo za boljši in ustreznejši nadzor uvedlo redne periodične sestanke z upravnim odborom in vodstvom ARAO. Namen rednih sestankov je pravočasna seznanjenost z morebitnimi izzivi poslovanja in izvajanja nalog s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog upravljanja.

 

Vlada sprejela mnenje, da pobuda družbe Calcit za presojo ustavnosti Zakona o rudarstvu in uredbe o rudarski koncesnini ni utemeljena
Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o pobudi družbe Calcit za presojo ustavnosti določb 52. in 53. člena Zakona o rudarstvu ter prvega in tretjega odstavka 31. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo. Vlada se z navedbami Calcita o kršitvah ustave ne strinja in meni, da ustavni pritožnici ustavne pravice niso bile kršene, da so odločbe o odmeri rudarske koncesnine izdane v skladu z ustavo, veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi ter da omenjeni določbi zakona in dva odstavka 33. člena uredbe niso v neskladju z ustavo. Calcit je pobudo za presojo ustavnosti podal, ker naj bi mu bile z zakonom in uredbo kršene ustavne pravice na način, da je bila vrednost točke za odmero rudarske koncesnine dvignjena bistveno več, kot naj bi bilo to dogovorjeno v koncesijski pogodbi.