Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv za člana Projektno-finančnega sveta

Ministrstvo za infrastrukturo javno poziva zainteresirane kandidate, predstavnike organizacij civilne družbe, k posredovanju vlog za članstvo v Projektno-finančnem svetu. Ta poziv je namenjen izbiri člana Projektno-finančnega sveta, ki je predstavnik civilne družbe.

Projektno-finančni svet se ustanavlja na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper kot posvetovalno telo ministra za infrastrukturo pri opravljanju nadzora nad izvedbo projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper.  

 

Projektno-finančni svet ima pet članov. Po enega člana imenuje minister na predlog ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za javno naročanje, enega člana na predlog organizacij civilne družbe, en član pa je predstavnik ministrstva, pristojnega za infrastrukturo. Člani projektno-finančnega sveta med sabo izberejo predsednika.

 

Za Projektno-finančni svet se smiselno uporabljajo določbe Zakona o državni upravi o strokovnih svetih v ministrstvu.

 

Člani Projektno-finančnega sveta so dolžni v skladu z zakonom varovati tajnost dokumentov, ki jih obravnavajo. Za kršitev te obveznosti so v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorni. Vso potrebno dokumentacijo za delo Projektno-finančnega sveta bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Članom Projektno-finančnega sveta bodo zagotovljeni prostorski in drugi pogoji za delo in opravljanje strokovno-administrativnih nalog. 

 

Člani bodo imenovani za  obdobje devet let oziroma do začetka obratovanja drugega tira železniške proge Divača – Koper. 

 

Ta poziv je namenjen izbiri člana Projektno-finančnega sveta, ki je predstavnik civilne družbe. Kandidat za člana Projektno-finančnega sveta mora imeti izobrazbo ekonomske, gradbene ali pravne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe, in imeti vsaj deset let praktičnih izkušenj z  vodenjem, financiranjem ali kontrolingom večjih investicijskih projektov. 

 

Člani Projektno-finančnega sveta bodo po imenovanju s pisno izjavo potrdili, da glede izvedbe projekta drugi tir Divača – Koper nimajo nobenega zasebnega interesa ter da bodo pri svojem delu varovali tajnost podatkov, za katere bodo izvedeli pri opravljanju nalog člana sveta.

 

Rok za oddajo vloge je 7 dni od objave tega javnega poziva oziroma do 31. avgusta 2018.

 

Vlogo s predlogom kandidata za članstvo v Projektno-finančnem svetu lahko vložijo organizacije civilne družbe, ne glede na to, ali imajo status nevladne organizacije v javnem interesu, in so bile   ustanovljene najmanj eno pred objavo tega poziva. Vloga mora vsebovati: 

•    predstavitev organizacije civilne družbe in opis, zakaj je zainteresirana za sodelovanje (na priloženem obrazcu);
•    dokazilo, iz katerega izhaja datum ustanovitve organizacije;
•    kopijo statuta, pravil ali drugega akta oz. dokumenta civilne organizacije, iz katerega izhaja pooblastilo za zastopanje;
•    življenjepis kandidata v obliki EUROPASS;
•    motivacijsko pismo kandidata z njegovo predstavitvijo in navedbo razlogov za sodelovanje v Projektno-finančnem svetu;
•    izjavo, da kandidat ustreza posebnim merilom za imenovanje (na priloženem obrazcu); 
•    izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (na priloženem obrazcu);
•    pisno soglasje kandidata k imenovanju v Projektno-finančni svet (na priloženem obrazcu).

Predlagani kandidat mora izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev: 
•    izobrazba tehnične, ekonomske ali pravne smeri, pridobljena po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe;
•    vsaj deset let praktičnih izkušenj z vodenjem, financiranjem ali kontrolingom večjih investicijskih projektov. 

 

Izmed kandidatov, ki izpolnjujejo formalna merila za članstvo v Projektno-finančnem svetu, bo minister za infrastrukturo izbral tistega kandidata, ki je po njegovi presoji glede na strokovno usposobljenost najprimernejši.

 

Vloga za članstvo se predloži v pisni obliki, na priloženem obrazcu, ki se pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni poziv – šifra 024-4/2018«, in sicer na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v roku 7 dni po objavi oziroma do 31. avgusta 2018. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzi(at)gov.si, pri čemer za veljavnost prijave ni potreben elektronski podpis. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, prejete do 31. avgusta 2018, ter vloge, oddane po pošti priporočeno najkasneje do 31. avgusta 2018.
 
Vsa dodatna pojasnila so na voljo na e-naslovu gp.mzi@gov.si z navedbo »Vprašanje v zvezi z javnim pozivom – Projektno-finančni svet«.
 
Vlagatelji bodo posebej obveščeni le v primeru izbire. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. 

 

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. 

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Obrazec

Javni poziv za posredovanje vlog za člana Projektno-finančnega sveta