Skoči na vsebino

NOVICA

186. seja vlade

Odgovor vlade na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podražitvami projekta drugi tir in finančno konstrukcijo projekta

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka  v zvezi s podražitvami projekta drugi tir in finančno konstrukcijo projekta. Vlada pojasnjuje, da se stroški del, o katerih sprašuje poslanec in za katere je bil sklenjen aneks, ne nanašajo na investicijo novega, drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom, temveč se nanašajo izključno na nadgradnjo starega tira, kar je posledica vedno večje gostote železniškega prometa in s tem večje obremenitve proge. Torej ne gre za podražitev, ampak za plačilo dodatnih del, ki so kot taka tudi sofinancirana z evropskimi sredstvi.
 

Vlada sprejela sklepe o vpisu lastninske pravice v korist DARS na presežnih zemljiščih, pridobljenih za gradnjo avtocest v Sloveniji

Vlada je na današnji seji sprejela sklepe o vpisu lastninske pravice v korist DARS na presežnih zemljiščih, pridobljenih za gradnjo avtocest v Sloveniji. Gre za zemljišča, ki so bila pridobljena za gradnjo avtocest in hitrih cest na odsekih Slivnica–priključek Ptujska in Smednik–Krška vas, za nepremičnine, ki v naravi ležijo v območju, namenjenem spremljajočim dejavnostim, in sicer na avtocestnem počivališču Mlake Jug na avtocestnem odseku Razdrto–Vipava, in na zemljiščih, pridobljenih za gradnjo avtocest in hitrih cest na odsekih Krška vas–Obrežje, Pluska–Ponikve, Korenitka–Pluska, Hrastje–Lešnica, Lendava–Pince, Malence–Kozarje, Šentjakob–Malence, Šentvid–Koseze, Severna ljubljanska obvoznica, Priključek Ljubečna, Blagovica–Šentjakob, Kozarje–Vrhnika,  Vrba–Peračica, Peračica–Podtabor, Razdrto–Vipava, Kozina–Klanec, Škofije–Srmin, Slivnica–Draženci, Spodnja Senarska–Cogetinci, Šentilj–Pesnica, Zrkovska–Pesnica, Zahodna obvoznica Maribor, Slivnica–Fram–BDC in Arja vas–Vransko. 

DARS ima namreč v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v RS lastninsko pravico na nepremičninah, ki so bile pridobljene za gradnjo avtocest, vendar delno ali v celoti niso bile uporabljene za njihovo gradnjo, upravljanje ali vzdrževanje.

 

Vlada izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v občini Dravograd

Vlada je na današnji seji izdala uredbo, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v občini Dravograd. Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu RS bo med nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje (Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.) in Ministrstvom za infrastrukturo sklenjena koncesijska pogodba.

Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje sredstev, namenjenih za sanacijo. Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50 % prihodek občine Dravograd, na območju katere je pridobivalni prostor, v višini 50 % pa prihodek Republike Slovenije. V tem primeru bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 (s površino 8,5944 hektara) v 20-letnem obdobju trajanja koncesije skupno plačal približno 517.350 evrov koncesnine. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine v količini 1.500.000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
 

Vlada sprejela Akt o ustanovitvi družbe 2TDK, dopolnjen poslovni načrt 2TDK in odločitev o dokapitalizaciji 2TDK

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe 2TDK na današnji seji sprejela Akt o ustanovitvi družbe 2TDK, ki je bil usklajen z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT). Akt se je spremenil oziroma dopolnil le v delih, ki zahtevajo zakonsko uskladitev.

S kapitalsko naložbo v 2TDK upravlja vlada, ki je zato pristojna za imenovanje nadzornega sveta. Da bo lahko vlada učinkovito in kakovostno spremljala kapitalsko naložbo v 2TDK, bo akt omogočal Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance udeležbo na sejah nadzornega sveta in seznanitev z gradivom za seje nadzornega sveta. Akt o ustanovitvi sicer obsega določbe, ki določajo dejavnost družbe, osnovni kapital, naknadna vplačila, upravljanje družbe in njene organe, finančno poslovanje družbe ter sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Vlada je sprejela tudi dopolnjen poslovni načrt družbe, ki se je prav tako uskladil z določbami ZIUGDT, po katerem je 2TDK postal investitor drugega tira. K dopolnjenemu poslovnemu načrtu je dal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

Prav tako v skladu z ZIUGDT bo RS v osnovni kapital družbe vplačala 20 milijonov evrov, kar pomeni, da bo skupna višina osnovnega kapitala družbe po izvedeni dokapitalizaciji znašala 21 milijonov evrov. RS bo do konca leta 2TDK dokapitalizirala še s 179 milijoni evrov.