Skoči na vsebino

NOVICA

274. dopisna seja vlade

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2017
Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2017 in ga poslala Državnemu zboru RS.
V poročilu je zapisano, da so se v 2017 izvajala gradbena dela na odseku Draženci–Gruškovje (odsek 1. etape je bil novembra 2017 predan prometu) in priključku Šmarje Sap (oktobra 2017 predan prometu).
Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest ter hitrih cest v prostor so se v 2017 izvajale aktivnosti prostorskega umeščanja na desetih odsekih oz. investicijah, največ na odsekih: Šentrupert–Velenje, Koper–Dragonja, dograditev avtocestnega predora Karavanke, razširitev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest ter Jeprca–Stanežiče–Brod.
Na področju projektiranja so se v 2017 izvajale aktivnosti za investicije: Jagodje–Lucija, Markovci–Gorišnica, Koseze–Kozarje (razširitev v šestpasovnico), avtocestni priključek Dragomer (prej imenovan priključek Brezovica), dograditev avtocestnega predora Karavanke, Velenje–Slovenj Gradec, Šentrupert–Velenje, 3. razvojno os jug, od AC A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, in rekonstrukcijo priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka).
Za vzpostavitev in delovanje elektronskega sistema cestninjenja je DARS v 2017 izvajal naslednje aktivnosti: reorganizacija cestninskega poslovanja, prestrukturiranje kadrov, vzpostavitev lastnih in partnerskih cestninskih uporabniških točk – DarsGo servisi, marketing oglaševanje, prilagoditev prometne ureditve cestninskih postaj ter načrt izvajanja nadzora.
Sicer pa je bila realizacija investicij v imenu in za račun RS v 2017 8.037.276 evrov, realizacija investicij v imenu in za račun DARS pa 109.936.034 evrov. Skupna vrednost prejetih sredstev evropske kohezijske politike in drugih evropskih sredstev za financiranje investicij v 2017 je znašala 20.359.225 evrov. Ob tem je DARS v 2017 naknadno prejel 6.453.683 evrov sredstev evropske kohezijske politike in drugih evropskih sredstev, in sicer za investicije, ki so bile realizirane v letih 2015 in 2016.

 

Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi s popolno zaporo in sanacijo državne ceste med Idrijo in Godovičem
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi s popolno zaporo in sanacijo državne ceste med Idrijo in Godovičem. Vlada pojasnjuje, da so pogovori o popolni zapori ceste potekali več kot en mesec, zapora pa je bila usklajena z Občino Idrija in Policijo. Poleg tega je bil na pobudo gospodarstvenikov tudi preko Kladja sproščen promet za tovorna vozila namenjena v/iz podjetij z območja Idrije in Cerknega. Vlada si vedno prizadeva, da prek pristojnega ministrstva oziroma upravljavca državnih cest izvede sanacije tako, da je poseg v prometne tokove čim manjši, vendar določenih del ni možno izvesti drugače kot ob popolni zapori.

 

Vlada izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o izdaji Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Podjetje Pomgrad - CP iz Beltincev je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec (v količini 960.000 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Sotina 3 (s površino 8,2937 hektara) v občini Rogašovci. Ministrstvo je ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje vse potrebne pogoje, zato bo izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje po objavi uredbe v uradnem listu na ministrstvo podal predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice bo začel teči z dnem, ko bosta koncesijsko pogodbo podpisali pogodbeni stranki.

 

Vlada se je seznanila s poročilom MzI o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo četrtletje leta 2018
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo četrtletje leta 2018.
Ministrstvo za infrastrukturo iz poročila aktivnosti nadzora za prvo četrtletje leta 2018, ki ga je pripravil izvajalec storitev nadzora Geostern skupaj s podizvajalci Geosolut Jurij Šporin s.p., Kržan Jože s.p., Boštjan Aver s.p. in BDO Revizija, ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih, glede višine in namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika. Na podlagi tega poročila je ministrstvo pripravilo poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja RTH za prvo četrtletje leta 2018.
Omenjeni izvajalec sicer izvaja nadzor v skladu z uredbo, ki določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik.

 

Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi neizpolnjevanja obveznosti uredbe glede podatkov in postopkov za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu
Vlada RS se je na današnji seji sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na julijski uradni opomin Evropske komisije (EK) zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz delegirane uredbe komisije o dopolnitvi direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.
RS pri uvajanju inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu sledi določbam direktive Evropskega parlamenta in Sveta v  zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Tako je bila v skladu z delegiranima uredbama v letu 2016 zaključena prva faza vzpostavitve nacionalne točke dostopa, kjer so na portalu www.promet.si na voljo zbrani nekateri statični cestni podatki in dinamični podatki o stanju na cestah. Prav tako je bila razvita aplikacija DarsTraffic+, ki uporabnikom ponuja splošne informacije o dogodkih in razmerah v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Skupaj s posodobitvami nacionalne točke dostopa v 2017 so uporabnikom za nadaljnjo uporabo na voljo podatki o prometnih dogodkih, cestnih kamerah, števcih prometa ter lokacijska tabela in obstoječi DATEX II profili. V drugi fazi je v načrtu vključitev dodatnih vsebin, kot so geografske informacije o cestnem omrežju, novi DATEX profili ter vzpostavitev podatkovnega skladišča s prometnimi podatki v realnem času. V tej fazi bomo tudi imenovali nepristransko in neodvisno nacionalno službo, pristojno za oceno skladnosti, ki bo z delovanjem pričela predvidoma do konca leta 2020.

 

Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi neizpolnjevanja obveznosti uredbe glede opravljanja storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU
Vlada RS se je na današnji seji sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na julijski uradni opomin Evropske komisije (EK) zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz delegirane uredbe komisije o dopolnitvi direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU.
RS pri uvajanju inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu sledi določbam direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza. Tako je bila v skladu z delegiranima uredbama v letu 2016 zaključena prva faza vzpostavitve nacionalne točke dostopa, kjer so na portalu www.promet.si na voljo zbrani nekateri statični cestni podatki in dinamični podatki o stanju na cestah.
Skupaj s posodobitvami v letu 2017 so uporabnikom za nadaljnjo uporabo na voljo podatki o prometnih dogodkih, cestnih kamerah, števcih prometa ter lokacijska tabela in obstoječi DATEX II profili. V drugi fazi je v načrtu vključitev dodatnih vsebin, kot so geografske informacije o cestnem omrežju (digitalna os, digitalni zemljevid itd.), novi DATEX profili ter vzpostavitev podatkovnega skladišča s prometnimi podatki v realnem času. V tej fazi bomo tudi imenovali nepristransko in neodvisno nacionalno službo, pristojno za oceno skladnosti. Predvidevamo, da bo ta služba pričela operativno delovati do leta 2020.
Nacionalna enotna točka dostopa bo uporabnikom ponujala vpogled v vsebine podatkovnega skladišča relevantnih prometnih podatkov, ki so v podatkovni bazi za njihovo uporabo, distribucijo in obdelavo v prometnem modelu upravljanja prometa v realnem času za učinkovito in operativno upravljanje prometa na cestnem omrežju in informiranje končnih uporabnikov. Poleg tega bo omogočala tudi vpogled v smislu zbiranja, arhiviranja in distribucije podatkov za potrebe administracije, prometnega planiranja, vrednotenja prometne politike, spreminjanja učinkovitosti sistemov ter izmenjave podatkov.

 

RS podpira spremembo uredbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da RS podpira spremembo uredbe Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije (EU), s katero se predlaga ustrezna rešitev za vključenost Irske v TEN-T omrežje tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU.
Skladno z Uredbo o vzpostaviti instrumenta za povezovanje Evrope je Združeno kraljestvo del koridorja jedrnega omrežja »Severno morje–Sredozemlje«, ki poteka od Irske preko Združenega kraljestva do celinskega dela Evrope in naprej do Sredozemlja. Z dnem izstopa Združenega kraljestva iz EU bo ta postala tretja država in ne bo več upravičena sodelovati v aktivnostih, ki zadevajo delovanje tega koridorja. Da se prepreči prekinitev poteka koridorja med Irsko in celinsko Evropo, se predlaga ustrezna sprememba uredbe. Spremembe sicer ne vplivajo na Slovenijo, vendar Slovenija kljub temu podpira ustrezne ukrepe za nemoteno povezavo Irske v TEN-T omrežju tudi po izstopu Združenega kraljestva.

 

RS se strinja s predlogom uredbe o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da se RS strinja s predlogom uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki. V tem je predstavljen program financiranja za finančno pomoč za razgradnjo jedrskih objektov in končno odlaganje odpadkov. Program financiranja obravnava razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z nastalimi odpadki s skupnim instrumentom, da se za zagotovljeno izpolnjevanje ustreznih zavez optimizirajo sinergije in izmenjava znanja.

 

RS podpira uredbo o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da RS podpira predlog uredbe, s katero se vzpostavlja program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi. Ta je sestavljena iz dveh reaktorjev istega tipa, kot je bil v uporabi v Černobilu. Razgradnja te elektrarne prispeva k povečani jedrski varnosti v regiji in v EU kot celoti. Cilj je pomagati Litvi pri obvladovanju radioloških varnostnih izzivov, ki izhajajo iz razgradnje predmetne jedrske elektrarne.

 

RS načeloma podpira predlog uredbe o elektronskih informacijah o prevozu blaga
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da načeloma podpira predlog uredbe o elektronskih informacijah o prevozu blaga, bo pa RS v postopku sprejemanja posebno pozornost namenila določilom, ki bi lahko imela posledice za državni proračun. Te posledice bi lahko nastale zaradi stroškov, ki so povezani s certificiranjem ponudnikov informacijskih rešitev ter z izvajanjem uredbe v praksi, predvsem z vidika vlaganj javne uprave v nove sisteme informacijske tehnologije. RS bo pozorna tudi na postopke certificiranja ustreznih ponudnikov informacijskih rešitev z namenom, da se vzpostavi učinkovit, enostaven in cenovno sprejemljiv sistem tega certificiranja. Ob tem se bo RS tudi zavzemala za rešitve, ki bodo spodbujale prevoznike k uporabi elektronskih informacij o prevozu blaga namesto dosedanje uporabe papirnih dokumentov.
Cilj uredbe je vzpostavitev enotnega pravnega okvira za sprejemanje elektronskih informacij ali dokumentov, ki vsebujejo te informacije, v primeru pravnih aktov s področja različnih vrst prevozov, interoperabilnost različnih sistemov informacijske tehnologije, omogočiti širšo uporabo digitalnih tehnologij ter razvoj enotnega digitalnega trga zaradi vzpostavitve enotnih pogojev za nadaljnji razvoj in uporabo digitalnih tehnologij za elektronsko izmenjavo informacij o prevozu blaga.

 

RS načeloma podpira predlog uredbe o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče, da načeloma podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja.
V Sloveniji je sicer podoben sistem že vpeljan, saj se obravnava in izdaja gradbenih dovoljenj za infrastrukturne oz. gradbene projekte že obravnava na enem mestu – na Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer za projekte državnega pomena oz. za vse objekte z vplivi na okolje, kar projekti na TEN-T omrežju tudi so.

 

RS načeloma podpira predlog uredbe o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope
Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče RS, da načeloma podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb št. 1316/2013 in 283/2014.
Predlog uredbe ob področju prometa vključuje tudi prilagoditev TEN-T omrežja za potrebe vojaške mobilnosti.
Ob tem so vključeni še cilji na področju energetike in digitalnega sektorja. Višina sredstev za našteta področja je 42.265.493.000 evrov, pri čemer je več kot 70 odstotkov namenjenih prometu.


Vlada določila Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS za upravljavca nepremičnine
Vlada RS je na današnji seji določila Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS za upravljavca nepremičnine parc. št. 1609/12 k.o. 1382 – Kompolje, ki je v lasti RS. Dosedanji upravljavec je bila Direkcija RS za infrastrukturo, ki tega zemljišča ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.