Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Investitorstvo projekta Drugi tir zdaj v rokah 2TDK

Ministrica Alenka Bratušek je ob tem poudarila svojo zavezo, da bo projekt voden transparentno. Javnosti je odslej dostopno tudi gradivo, povezano z vlogo Madžarske. Vlada naj bi predlog investicijskega programa obravnavala v roku meseca dni

Vlada je sprejela sklep, da se na družbo na 2TDK z Direkcije RS za infrastrukturo prenese še zadnja pogodba. Ta se nanaša na pripravljalna dela, v aneksu o prenosu pa je eksplicitna zaveza izvajalca Kolektor CPG, da se odpoveduje zahtevku za dodatek v višini 2,5 milijona evrov.

 

Gre za Pogodbo o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper, ki je bila sklenjena 20. 12. 2017.Vlada je omenjeni sklep dala v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK.

 

Pogodbo je kot tedanji investitor (pred uveljavitvijo Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper) sklenila Direkcija Republike Slovenije z infrastrukturo z izvajalcem JV Kolektor CGP d.o.o. in Euro-Asfalt d.o.o., izbranima v postopku javnega naročanja za izgradnjo dostopnih cest. Z uveljavitvijo ZIUGDT je naloge investitorja prevzela družba 2TDK, zato je nanjo treba prenesti tudi pogodbe, sklenjene za izvedbo projekta drugega tira. Ker ZIUGDT ne določa posebej, da 2TDK že z uveljavitvijo zakona vstopi v pogodbena razmerja, je treba prenos urediti po določilih Obligacijskega zakonika, za vsak pravni posel posebej. Zaradi specifične situacije ter in-house razmerja med družbo in edinim družbenikom, ko imajo organi družbe omejeno možnost odločanja o prenosu, kar pomeni, da ne morejo vplivati na vsebino pogodb in na dejstvo prenosa, sploh v primeru, ko je podan zahtevek izvajalca za dodatno plačilo, je utemeljeno, da soglasje poda edini družbenik, čigar pristojnosti izvršuje Vlada republike Slovenije.

Ob tem je treba pripomniti še, da v aneksu izvajalec izrecno potrjuje, da terjatev za dodatno plačilo, ki jo je uveljavljal nasproti prevzemniku, ne bo ponovno uveljavljal.

Aneks zato nima nobenih negativnih učinkov, omogočil pa bo čimprejšnji začetek izvajanja izgradnje dostopnih cest (kot pripravljalna dela), kar je pogoj za začetek gradnje drugega tira. 

 

Družba 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. je na podlagi 508. člena ZGD-1 sklicala skupščino, ker je sklic skupščine nujen za interese družbe. Sklic je naslovila na Vlado RS kot ustanoviteljico in edino družbenico  družbe 2TDK d.o.o. Nujnost sklica skupščine zaradi interesov družbe utemeljuje z dejstvom, da je 2TDK na podlagi 47. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper  (v nadaljevanju: ZIUGDT) postala investitor izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, pri tem pa nanjo kot investitorja še ni bil opravljen prenos Pogodbe za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira z dne 20.12. 2018. To pogodbo je z izvajalcem, izbranim v postopku javnega naročanja  JV Kolektor CGP d.d..o s partnerjem EURO-ASFALT d.o.o. sklenila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot prejšnji investitor (do uveljavitve zakona).

 

K aneksu, s katerim se pogodba prenaša na novega investitorja mora v skladu z Aktom o ustanovitvi dati soglasje nadzorni svet družbe 2TDK. Nadzorni svet se do soglasja ni opredelil (ni izdala soglasja niti ga ni zavrnil), zato prenosa pogodbe ni bilo mogoče izvesti. V tej situaciji 2TDK ne more pričeti izvajati gradnje dostopnih cest, kar je pogoj za izvedbo glavnih gradbenih del na projektu drugega tira.

 

Za projekt so bila odobrena sredstva EU, ki jih je treba počrpati do konca leta 2021. Z odmikanjem začetka izvajanja del je ta rok ogrožen, zato družbi pa tudi državi zaradi neizvedbe prenosa pogodbe nastaja velika gospodarska škoda. V interesu družbe je zato, da Vlada RS kot skupščina odloči o prenosu pogodbe na 2TDK in s tem omogoči začetek izgradnje dostopnih cest.

 

Poudariti je treba, da je v konkretni situaciji v zvezi s prenosom pogodbe poleg splošnih obligacijskih in korporativnih vidikov prenosa ter soglasja organov družbe k prenosu treba upoštevati tudi specifični položaj, ki se nanaša na prenos investitorstva za izgradnjo drugega tira ter normativni okvir (ZIUGDT), ki opredeljuje ta poseben položaj. Ker je ZIUGDT predvidel, da z uveljavitvijo zakona družba 2tdk prevzame naloge investitorja,  mora nov investitor prevzeti tudi vse obveznosti prejšnjega investitorja (DRSI) in (mora) vstopiti v vsa pogodbena razmerja, sklenjena v zvezi z investicijo drugega tira, posledično je njegova avtonomija odločanja deloma okrnjena.

 

Na postopek izvedbe javnega naročila za sklenitev Pogodbe za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira, vsebino te pogodbe ter čas sklenitve in uveljavitve pogodbe organi družbe novi prevzemnik (2TDK d.o.o.) ni imel vpliva, saj do uveljavitve ZIUGDT ni bil investitor. Zakon o javnem naročanju tudi ne vsebuje določb, ki bi urejale spremembo naročnika (kar sicer ne vpliva na dopustnost spremembe), prav tako pa ne dovoljuje bistvenih sprememb vsebine že sklenjenih pogodb. Ker ZIUGDT ob obravnavi prenosa investitorstva, kot že omenjeno, ni predvidel avtomatičnega prenosa obveznosti z institutom pravnega nasledstva, je treba  prenos urediti pogodbeno, s sklenitvijo posebnih, tripartitnih aneksov, ki so pripravljeni na podlagi 122. člena Obligacijskega zakonika. V predmetni zadevi gre kot že rečeno za prenos že sklenjenih pogodb brez možnosti vpliva družbe na njihovo vsebino. Zato je ob upoštevanju in-house narave razmerja med družbo in edinim družbenikom  utemeljeno, da v tem primeru edini družbenik poda Upravi družbe ustrezna navodila in soglasje za prevzem Pogodbe za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira z dne 20. 12. 2017.

 

Ob upoštevanju dejstva, da je družba 2TDK d.o.o. tudi notranji izvajalec države (razmerje in-house) pa ima Vlada RS kot edini družbenik nujno večje pristojnosti, kot so sicer v sistemu korporativnega upravljanja kapitalskih družb dopustne skupščini. Družbenik kot naročnik mora nad notranjim izvajalcem izvajati nadzor, primerljiv nadzoru, kot ga ima nas svojimi službami. Zato mu sme tudi dajati obvezna navodila. V aktu o ustanovitvi ta pravni položaj ni dosledno izveden, zato bodo vladi predložene spremembe akta o ustanovitvi, ki bodo upoštevale razmerje med nadzornim svetom in skupščino v družbi, ki deluje po sistemu in-house, ob upoštevanju, da gre v tem primeru tudi za projektno podjetje, ustanovljeno za izvedbo projekta v javnem interesu s poudarjenim strateškim in finančnim interesom države.