Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela Državno rudarsko strategijo - gospodarjenje z mineralnimi surovinami

Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju

Osnovni cilj državne rudarske strategije je gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov sedanji in prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja.

Državna rudarska strategija vsebuje smernice, ki lajšajo takšno oskrbo. Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki. Gospodarski vidik zajema racionalno gospodarjenje (raziskave, izkoriščanje, oskrba in sanacije) z namenom zagotavljanja družbi potrebnih mineralnih surovin, ob povečevanju dodane vrednosti, ter varovanje dostopa do mineralnih surovin. Okoljevarstveni vidik je zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje.

 

Strategija vsebuje naslednja poglavja: uvodno, uporabljeni pojmi, ozadje (predvsem stanje in izzive, pregled evropskih politik in strategij ter nacionalni zakonski okvir); razvojne možnosti in analizo uravnotežene oskrbe z mineralnimi surovinami; cilji DRS (optimizacija postopkov pridobivanja dovoljenja za raziskovanje in koncesije za izkoriščanje mineralne surovine, zmanjšanje števila nelegalnih kopov, povečanje saniranih površin in približevanje trajnostni oskrbi z mineralnimi surovinami – potencialni prostor za izkoriščanje); izvajanje državne rudarske strategije (predvsem načela in pogoji, ukrepi in izvajanje strategije za doseganje ciljev, kazalci stanja okolja v povezavi z rudarstvom, organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo – oskrba s kameni agregati, akcijski plan in literatura) ter priloge (analiza uravnotežene oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo za obdobje 1983 – 2015, akcijski plan, kazalci stanja okolja v povezavi z rudarstvom, omilitveni ukrepi in analiza plačil z vidika višine koncesnin za navedeno leto).

 

Državna rudarska strategija - dokument