Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

122. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

S 1. januarjem 2017 so začele veljati nove spremembe in dopolnitve prilog k ADR. Prilogi se zaradi znanstvenega in tehničnega napredka spreminjata in dopolnjujeta vsaki dve leti. Pomembnejše novosti, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve prilog, so, da so kot pogonsko sredstvo na vozilih za prevoz nevarnega blaga odobrene alternativne vrste goriv in določeni pogoji za uporabo. Prenovljeni so pogoji za prevoz strojev in naprav, ki vsebujejo nevarno blago, dodanih je trinajst novih UN številk in pogoji za njihov prevoz. Med nevarno blago so uvrščene snovi, ki polimerizirajo, natančnejše so opredeljene odgovornosti udeležencev pri prevozu nevarnega blaga, dodani so pogoji za veliko embalažo za prevoz razsutega tovora, dopolnjena so navodila za ukrepanje ob nesreči, prenovljene so tehnične zahteve za izdelavo vozil predvsem v delu, ki se nanaša na električno napeljavo, posodobljene pa so tudi zahteve za prevoz baterij.

 

Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca Bojana Podkrajška v zvezi z napovedanimi ukrepi Avstrije na področju mednarodnega prevoza potnikov in blaga

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z napovedanimi ukrepi Republike Avstrije na področju mednarodnega (bilateralnega) prevoza potnikov in blaga.

Poslanec Bojan Podkrajšek vlado sprašuje ali je seznanjena z napovedanimi ukrepi Republike Avstrije glede izvajanja mednarodnega (bilateralnega) prevoza blaga in potnikov in kaj bo  storila, da prepreči negativen vpliv na poslovanje slovenskih avtoprevoznikov, ki izvajajo mednarodne (bilateralne) prevoze blaga in potnikov.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je problematika ukrepov Republike Avstrije na področju mednarodnega (bilateralnega) prevoza potnikov in blaga povezana z novim zakonom o preprečevanju plačilnega in socialnega dampinga, ki je v Republiki Avstriji stopil v veljavo 1. januarja 2017. Na Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že dalj časa spremljamo to problematiko in tudi že izvajamo aktivnosti določene aktivnosti.
Ministrstvo za infrastrukturo je avstrijskemu ministrstvu pristojnemu za promet posredovalo pismo, kjer je izražena zaskrbljenost glede učinkov in posledic, ki jih novi zakon uvaja na področju izvajanja čezmejnih transportnih storitev na skupnem trgu Evropske unije. Ministrstvo za infrastrukturo je predlagalo, da Avstrija začasno odloži izvajanje spornega zakona, dokler se odprta vprašanja ne razrešijo. V tem času bo mogoče pridobiti tudi pravno mnenje Evropske komisije.
V prvi polovici leta 2017 bo Evropska komisija pričela postopke za spremembo predpisov s področja cestnih prevozov (dostop do trga) in socialne zakonodaje (čas voženj in počitkov, pravila o dostopu do poklica prevoznika) in to bo prava priložnost, da se ta problematika rešuje v okviru sektorske prometne zakonodaje, ne pa z ločenimi posamičnimi ukrepi določenih držav članic, v tem primeru Avstrije.
Vlada še navaja, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim predlagalo, da se preko slovenskih diplomatskih predstavnikov vzpostavi kontakt in sodelovanje z državami, ki se na področju čezmejnega opravljanja storitev v Republiki Avstriji soočajo s podobnimi težavami, kot slovenska podjetja (Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska), z namenom oblikovanja skupnega odziva na sporen način izvajanja zakona o preprečevanju plačilnega in socialnega dampinga. Ministrstvo za zunanje zadeve je Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani zaprosilo za konkretna pojasnila povezana z določili zakona in njegovim izvajanjem in preko Stalnega predstavništva v Bruslju spodbudilo Evropsko komisijo k naslovitvi problematike in čim prejšnji obravnavi vloženih pritožb slovenskih podjetij.

 

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi medresorske komisije za olajšave v zračnem prevozu

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi medresorske komisije za olajšave v zračnem prevozu.

V medresorsko komisijo so imenovani:

- dr. Alojz Krapež, Ministrstvo za infrastrukturo, vodja;
- Antonela Žižič, Ministrstvo za infrastrukturo, članica;
- mag. Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve, članica;
- Vladimir Logofetov Atanasov, Ministrstvo za notranje zadeve, član;
- Miran Kondrič, Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, član;
- Darko Medved, Ministrstvo za finance, član;
- Franci Mlakar, dr. vet. med., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, član;
- major Marjan Kolenc, Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske, član;
- mag. Mojca Zupan, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, članica;
- dr. Marjeta Recek, Ministrstvo za zdravje, članica;
- Jožica Bračun Bokor, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica.

 

Naloge medresorske komisije obsegajo koordinacijo in usklajevanje nalog resornih organov v zvezi z vprašanji s področja olajšav v zračnem prevozu, razvoj strategij za reševanje vprašanj v okviru razprave o predlaganih ukrepih ter pripravo ukrepov in najboljših praks, ki se nanašajo na olajšave v zračnem prevozu.