Skoči na vsebino

NOVICA

6. 10. 2017

Minister Gašperšič podpisal protokola o izgradnji južnega dela 3. razvojne osi in zahodne novomeške obvoznice

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes s štirimi župani – županjo Občine Črnomelj Mojco Čemas Stjepanovič, županom Občine Metlika Darkom Zevnikom, županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem in županjo Občine Semič Polono Kambič – podpisal protokol o poteku izgradnje južnega dela 3. razvojne osi.

Ta projekt se bo izvajal v dveh fazah. V prvi je načrtovana gradnja hitre ceste od dolenjske avtoceste, torej od Mačkovca do Revoza (navezovalni krak do Osredka), v drugi fazi pa od Revoza do Gorjancev (od Osredka preko Pogancev do priključka Maline). Prihodnje leto bo za prvo fazo pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da se bo gradnja lahko začela v začetku leta 2019, končala pa 2022. S tem se bo zagotovilo direktno navezavo novomeškega poslovnega dela na obstoječe avtocesto omrežje. Za izvedbo druge faze bosta v letu 2018 izdelani študija možnih scenarijev izgradnje in projektna dokumentacija, narejena parcelacija zemljišč in druga geodetska dela ter pridobljene nepremičnine in pravice na njih. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja pa se bo lahko začela leta 2020 in končala 2024.

 

Minister je danes z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem podpisal tudi protokol za izgradnjo zahodne novomeške obvoznice. Ta protokol opredeljuje celostno reševanje cestne problematike v JV Sloveniji, katere prioriteta sta nova cestna navezava Bele krajine, vključno z reševanjem mestnega cestnega omrežja Novega mesta. »Projekt zahodne obvozne ceste Novega mesta je skupni projekt države in Mestne občine Novo mesto, zato se bomo tako mi na ravni države kot občina zavzemali, da se opredeljene aktivnosti izpeljejo v čim krajšem možnem času,« je poudaril minister. Ta projekt se bo gradil fazno, dinamika faz pa bo natančneje opredeljena z operativnim načrtom razvoja infrastrukture, ki ga vsakoletno sprejema ali dopolnjuje vlada. »Takoj po uvrstitvi projekta v proračun se bo začela priprava projektne dokumentacije za 1. fazo od Regrških Košenic do Brezja. Dokumentacija mora biti pripravljena do leta 2020,« je napovedal minister Gašperšič in dodal, da bo 2. faza obvoznico povezala z novomeškim zahodnim AC priključkom, v 3. fazi pa se bo cesta na razcepu Poganci navezala na 3. razvojno os.

 

Minister Gašperšič se je danes udeležil še slavnostnega odprtja nove razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Ločna. Naložba družbe SODO, vredna 4,6 milijona evrov, je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj regije, za nemoteno in zanesljivo napajanje tovarne zdravil Krka in okoliške industrije na širšem območju Novega mesta.