Skoči na vsebino

NOVICA

11. 7. 2013

Sporočilo za javnost po današnji seji VRS

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Uredba bo začela veljati, v ponedeljek, 15.7.2013.
 
Glede na sedaj veljavno uredbo se uvajajo naslednje glavne spremembe: 
- Višina letne dajatve za motorna kolesa se povečuje za približno 10%.
- Višina letne dajatve za vse vrste osebnih avtomobilov in bivalnih vozil se povečuje za približno 13%.
- Višina letne dajatve se za tovorna vozila (kategorije N1, N2 in N3) in avtobuse (M2 in M3) povečuje s tem, da se glede na emisijske lastnosti vozil spreminja lestvica upoštevanja višine letne dajatve in sicer tako:

Emisijska stopnja

Obstoječe upoštevanje emisijskih lastnosti vozil

Predlog upoštevanja emisijskih lastnosti vozil

EURO VI ali 6

- 35%

- 35%

EURO V ali 5

- 25%

- 25%

EURO IV ali 4

- 12,5%

0%

EURO III ali 3

0%

+ 10%

EURO II ali 2

+ 5%

+ 20%

EURO I ali 1

+ 20%

+ 30 %

EURO 0 ali nižje zahteve

+ 30%

+ 40%

 
 
Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013.
 
Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013 je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v Nuklearni elektrarni Krško za leto 2013 v višini 5.310 GWh in predvidenih prihodkov od finančnih naložb. Kot podlago pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je sklad uporabil dokument Urada RS za makroekonomske analize in razvoj »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012.«
 
Sklad za izhodišča pri planiranju podaja:
- letno stopnjo inflacije: 2,2 %
- število zaposlenih delavcev je planirano na pet zaposlenih
- Program dela in finančni načrt Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2013
 
Sklad je pri izdelavi finančnega načrta upošteval naslednje odhodke:
- poslovanje sklada (tekoči in investicijski odhodki) v višini 508.853 EUR (l. 2012: 366.553 EUR), 
- plačilo nadomestila lokalnim skupnostim za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki ga določa Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08; v nadaljnjem besedilu: UV8) v višini 2.837.691 EUR, 
- sofinanciranje dejavnosti Agencije za radioaktivne odpadke na osnovi programskih izhodišč Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2013 v višini 5.883.760 EUR.

 

 

Naložbena politika Sklada za financiranje razgradnje NEK
 
Vlada RS je na današnji seji sprejela soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2013,
 
Naložbena politika sklada v letu 2013 sledi smernicam iz veljavnega Statuta sklada, predloga sprememb Statuta sklada in ukrepov za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče Republike Slovenije.

Sklad je pri pripravi naložbene politike za leto 2013 izhajal iz veljavne statusne organiziranosti sklada kot samostojne pravne osebe, ustanovljene po posebnem Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR).
 
Pri določitvi naložbene politike je sklad določil njene parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Sklad si je glede donosnosti zadal cilj, da naložbeno politiko določa v povezavi s pričakovano donosnostjo primerjalnega indeksa – benchmark. V 10. členu ZSFR je določeno, da se smejo sredstva sklada vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju načel: varnost naložbe, razpršenost naložb ter vzdrževanje donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG.
 
Podlaga za izdelavo naložbene politike je Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013. Sklad v naložbeni politiki ne podaja informacij o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2013 ter informacij o presežkih denarnih sredstev in pričakovani donosnosti, zato so podatki v obrazložitvi povzeti na podlagi Finančnega načrta Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013.

 

 

Imenovanje  v.d. direktorja Geodetskega inštituta RS


Vlada RS je na današnji seji imenovala Milana Brajnika za vršilca dolžnosti direktorja Geodetskega inštituta Slovenije, z dnem 14. 7. 2013, in sicer do imenovanja direktorja Geodetskega inštituta Slovenije, vendar ne dlje kot 1 leto.

 

Milan Brajnik je univerzitetni diplomiran inženir geodezije, na Geodetskem inštitutu RS pa je zaposlen kot vodja prodaje in pomočnik direktorja.

 

 

Imenovanje članov Sveta javne agencije za civilno letalstvo RS 
 
Vlada RS je na današnji seji imenovala dr. Majo Meško in Aleksandra Jožeta Štruklja.  Člana se imenujeta z dnem 11.7. 2013, in sicer za dobo petih let.
 
Dr. Maja Meško je od leta 2010 zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management kot visokošolski učitelj. Na fakulteti upravlja tako pedagoška kot tudi raziskovalna dela. Aleksander Jože Štrukelj ima dolgoletne izkušnje kot pilot, sedaj pa je sodni izvedenec za področje letalskega prometa.