Skoči na vsebino

VARSTVO OKOLJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

II.9.a. Evropska ureditev

 

II.9.b. Nacionalni predpisi

 

II.9.b.1. Zakoni 

  • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 - GZ)
  • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)

 
II.9.b.2. Podzakonski predpisi

 

II.9.c. Standardi in priporočila

 

II.9.c.1. ICAO

  • ICAO Annex 16 - Environmental Protection

 

Ustvarjeno 3. 12. 2018