Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA PROSTORA

 

 

ZBIRKA TEHNIČNIH PREDPISOV S PODROČJA GRADITVE

 

PRAVILNIKA S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI

ARHIV PREDPISOV

 

Zakon o urejanju prostora

(Uradni list RS, št. 18/84)

 

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju

(Uradni list RS, št. 48/90)

 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84)

 

Zakon o stavbnih zemljiščih

(Uradni list RS, št. 44/97)

 

Zakon o katastru komunalnih naprav

(Uradni list RS, št. 26/74)

 

Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in  srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki

(Uradni list RS, št. 20/03)

 

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

(Uradni list RS, št. 117/04)

 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

(Uradni list RS, št. 117/04)

 

Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 54/03)

 

Popravek Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 133/04)

 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 127/04)


Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 75/05)

 

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(Uradni list RS, št. 74/05)

 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 86/04)

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 17/04)

 

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 68/05) 

 

Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov

(Uradni list RS, št. 123/03)

  

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih

(Uradni list RS, št. 13/04)

 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov

(Uradni list RS, št. 34/04)

 

Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih

(Uradni list RS, št: 107/04)