Skoči na vsebino

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV

 

 

Besedilo Zakona o graditvi objektov  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora z dne 22.08.2012.

 

Seznam vseh sprememb ZGO-1 – povezava na Register predpisov Slovenije, obsega povezavo na vse spremembe, ki vplivajo na vsebino ZGO-1

 

    

Podzakonski predpisi - splošno:

 

 

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)


Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14)

 

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11

 

Navodila za razvrščanje po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov

 

Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
(Uradni list RS, št. 37/08) Opozorilo: odločba US RS U-I-165/09, obvestilo!

 

Pravilnik o projektni dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 55/08)

 

Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta
(Uradni list RS, št. 55/08)

 

Pravilnik o gradbiščih
(Uradni list Rs, št. 55/08)

  

Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt
(Uradni list RS, št. 38/08)

 

 

Podzakonski predpisi -gradbeni predpisi:

 

Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov

(Uradni list RS, št. 54/03)

 

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

(Uradni list RS, št. 101/05)

 

Odredba o  seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami  Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(Uradni list RS št. 8/11)

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred hrupom
(Uradni list RS, št. 10/12)

 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS, št 52/10)

 

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

(Uradni list RS, št 41/09, 2/12)

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele

(Uradni list RS, št. 28/09, 2/12)

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah - neuradno prečiščeno besedilo

(Uradni list RS, št. 31/0410/05, 83/05, 14/07,)

 

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 100/13)

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

(Uradni list RS, št. 29/04)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/09 - Odl US)

 

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

(Uradni list RS, št. 42/02, 105/02)

 

Pravilnik o zvočni zaščiti stavb

(Uradni list RS, št. 14/99)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj(Uradni list RS, št. 1/11) 

 

Podzakonski predpisi - področje delovanja pristojnih poklicih zbornic IZS in ZAPS (strokovni izpiti, vodenje imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, priznavanje poklicnih kvalifikacij, izvajanje javnih natečajev):

 

Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev - PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05, 78/11)

 

Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije - PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 123/03 in 56/05)

 

Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
(Uradni list RS, št. 63/08)

 

Pravilnik o pogojih, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati poklicna zbornica
(Uradni list RS, št. 59/03)

  

Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov

(Uradni list RS, št. 108/04)